Головна
ГоловнаФінансиФінансова статистика
ЗМІСТ:
Шерстнева Г.С.. Фінансова статистика. Конспект лекцій., 2008
Конспект лекцій відповідає вимогам Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. Доступність і стислість викладу дозволяють швидко і легко отримати основні знання з предмета, підготуватися і успішно здати залік та іспит. Розглядаються історія, предмет, методи і завдання фінансової статистики, статистика державних фінансів, страхування, кредитних відносин, банківська статистика і багато іншого. Для студентів економічних вузів і коледжів, а також тих, хто самостійно вивчає даний предмет.
ЛЕКЦІЯ № 1. Фінансова статистика як наука
1.Історія виникнення фінансової статистики
2. Предмет, метод і завдання фінансової статистики
Статистика фінансів
Метод
Спостереження, збір даних
Зведення, групування (класифікація)
Статистична зведення
Статистична угруповання
3. Аналіз (узагальнення статистичного матеріалу на основі середніх, індексних, вибіркових методів; методу рядів динаміки; кор-реляційного аналізу та кореляційно-регресійного аналізу)
Середні величини
Динаміка
Завдання статистики
Інституційні одиниці
ЛЕКЦІЯ № 2. Статистика державних фінансів
Державні фінанси
Державні доходи
Федеральний бюджет
Державний бюджет
Бюджетний дефіцит
Профіцит бюджету
ЛЕКЦІЯ № 3. Банківська статистика
Банківська статистика
Інформаційна прозорість
Банківські ресурси
ЛЕКЦІЯ № 4. Статистика страхування
Статистика страхування
ЛЕКЦІЯ № 5. Статистика стану фінансового ринку
Грошова маса
Грошове звернення
Вивчення грошового обороту
Грошова емісія
Канали введення грошей в оборот
Грошовий мультиплікатор
Ставки по операціях Банку Росії і одноденна ставка М1АСИ (% річних)
інфляція попиту
інфляція пропозиції
різниця між прогнозом і метою
. Часовий горизонт таргетування
Рівень цін
Ширина діапазону
Інфляція та економічне зростання
Динаміка інфляції на споживчому ринку та базової інфляції (у% до відповідного місяця 2005)
Показники інфляції за ковзний 12-місячний період (у% до відповідного місяця попереднього року)
Валютний курс
Вплив факторів зовнішньоекономічної кон'юнктури на ситуацію на внутрішньому валютному ринку
Динаміка офіційних курсів Банку Росії і рублевої вартості бівалютного кошика в 2006 р.
Динаміка середньомісячних реальних курсів рубля до долара США, євро і реального ефективного курсу рубля (приріст до грудня 2005 р.,%)
Цінні папери
ЛЕКЦІЯ № 6 Статистика кредитних відносин
Кредит
Кредитні відносини
Кредитний мультиплікатор
Відсотки за кредит
Завдання статистики процентних ставок
Процентна ставка
Облікова ставка
ЛЕКЦІЯ № 7. Статистика фінансів підприємства (статистика фінансів інституційних одиниць)
Інституційна одиниця
Предмет статистики фінансів підприємства
Прибуток (збиток) станом на кінець звітного року
Рентабельність
Рентабельність активів
Оборотні кошти підприємства
Оборотність оборотних коштів
Грошові надходження
Кредиторська заборгованість
Дебіторська заборгованість
Прострочена заборгованість
Фінансові вкладення
Фінансова стійкість
Коефіцієнт рентабельності всього капіталу
Постійні витрати
Змінні витрати
ЛЕКЦІЯ № 8. Статистика інвестицій
Статистика інвестицій
Реальні (прямі) інвестиції
Фінансові інвестиції
Інтелектуальні інвестиції
Реальні інвестиції
Поточна (операційна) діяльність
інвестиційна діяльність
Фінансова діяльність
Валові інвестиції
Інвестиції в акції
Ринкові індекси
Період окупності
ЛЕКЦІЯ № 9. Статистика фондового ринку
Фондовий ринок
Фондова біржа
Біржові індекси
ЛЕКЦІЯ № 10. Статистика заощаджень
Заощадження
Коефіцієнт заощаджень
Норма заощаджень
Національні заощадження
Гранична схильність до заощадження
Функція заощаджень
Реальні доходи російських домашніх господарств
ЛЕКЦІЯ № 11. Статистика платіжного балансу і зовнішньоекономічних зв'язків
Державний баланс
Платіжний баланс
Видимі статті платіжного балансу
Пасивний платіжний баланс
Дефіцит платіжного балансу
Фінансова статистика: