ГоловнаФінансиФінансовий аналіз
ЗМІСТ:
Під ред. Т.С. Новашіной. Фінансовий аналіз. Под ред. Т.С. Новашіной. - М.: Московська фінансово-промислова академія, 2005., 2005
Навчальний посібник. Московська фінансово-промислова академія.
Тема 1. Фінансовий аналіз у діяльності організації
Мета і завдання фінансового аналізу
Основні напрямки фінансового аналізу
Аналіз
Планування
Організація
Облік
Регулювання
Контроль
Суб'єкти фінансового аналізу
Внутрішні користувачі
Зовнішні користувачі
Інформаційне забезпечення фінансового аналізу
Види фінансового аналізу
Зовнішній аналіз
Внутрішній аналіз
Поточний аналіз
Оперативний аналіз
Перспективний аналіз
Принципи організації фінансового аналізу
Види показників, які у фінансовому аналізі
Методологія фінансового аналізу
Класичні методи математичного аналізу
Спеціальні методи аналізу (операційний аналіз)
Методи економічної статистики
Методи детермінованого факторного аналізу
Методи математичної статистики та економетрики
Методи рейтингової оцінки
Традиційні методи фінансового аналізу
Тема 2. Аналіз майнового потенціалу організації
Аналіз майнового потенціалу організації
Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу. Побудова аналітичного балансу
Аналіз структури та динаміки активів
Аналіз структури та динаміки пасивів
Аналіз дебіторської заборгованості
Аналіз кредиторської заборгованості
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
Тема 3. Аналіз ліквідності і платоспроможності організації
Аналіз ліквідності та платоспроможності організації
Аналіз ліквідності балансу
Коефіцієнтний аналіз ліквідності та платоспроможності
Тема 4. Аналіз фінансової стійкості організації
Аналіз фінансової стійкості організації
Коефіцієнтний аналіз структури капіталу організації
Коефіцієнт фінансової незалежності
Коефіцієнт фінансової стійкості
Коефіцієнт фінансового важеля
Коефіцієнт позикового фінансування
Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування
Коефіцієнт фінансової незалежності в частині формування запасів і витрат
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Індекс постійного активу
Комплексний аналіз забезпеченості організації матеріальниміоборотнимі засобами
1. Абсолютна стійкість фінансового стану.
Нормальна стійкість фінансового стану.
Нестійкий фінансовий стан.
Кризовий фінансовий стан
Бальна оцінка фінансової стійкості
Тема 5. Аналіз фінансових результатів діяльності організації
Аналіз доходів і витрат організації
Доходи за звичайними видами діяльності
Операційні доходи
Позареалізаційні доходи
Витрати
Витрати по звичайних видах діяльності
Операційні витрати
Позареалізаційні витрати
Аналіз показників прибутку
Операційний важіль. Ефект операційного важеля
Операційний важіль
Ефект операційного важеля
Завдання операційного важеля
Економічний сенс операційного важеля
Аналіз дивідендного доходу
Дохід на акцію
Цінність акції
Дивідендна прибутковість
Дивідендний вихід
Коефіцієнт котирування акцій
Базовий прибуток
Разводнения прибуток на акцію
Конвертовані цінні папери
Аналіз ділової активності організації
Аналіз показників рентабельності
Аналіз рентабельності продажів
Аналіз рентабельності активів
Двухфакторная модель рентабельності активів
трехфакторной модель рентабельності активів
Пятифакторная модель рентабельності активів
Семіфакторная модель рентабельності активів
Аналіз рентабельності власного капіталу
Фінансовий важіль
Ефект фінансового важеля
Тема 6. Аналіз грошових потоків організації
Аналіз грошових потоків організації
Аналіз грошових потоків прямим методом
Аналіз грошових потоків непрямим методом
Аналіз ліквідного грошового потоку
Аналіз збалансованості грошових потоків
Прогнозування грошових потоків
Тема 7. Аналіз ймовірності банкрутства організації
Аналіз ймовірності банкрутства організації
Системи неформалізованих критеріїв оцінки банкрутства
Визначення незадовільної структури балансу
Аналіз ознак фіктивного чи навмисного банкрутства
Аналіз зв'язку неплатоспроможності організації з задолженностьюгосударства перед нею
Аналіз фінансового стану організації за методикою ФСФО РФ
Порядок розрахунку та аналізу показників фінансового состояніяорганізацій
Частка грошових коштів у виручці
Середньооблікова чисельність працівників
Ступінь платоспроможності загальна
Коефіцієнт заборгованості за кредитами банків і позиками
Коефіцієнт заборгованості іншим організаціям
Коефіцієнт заборгованості фіскальної системи
Коефіцієнт внутрішнього боргу
Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями
Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань оборотними активами
Власний капітал в обороті
Частка власного капіталу в оборотних коштах
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт забезпеченості оборотними засобами
Коефіцієнт оборотних коштів у виробництві
Коефіцієнт оборотних коштів у розрахунках
Рентабельність оборотного капіталу
Рентабельність продажів
Середньомісячна виробіток на одного працівника
Ефективність позаоборотних капіталу (фондовіддача)
Коефіцієнт інвестиційної активності
Коефіцієнти виконання поточних зобов'язань перед федеральним бюджетом
Список рекомендованої літератури
Фінансовий аналіз:
  1. Єршова С. А.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності - 2007
  2. Жулега І. А.. Методологія аналізу фінансового стану підприємства: монографія - 2006
  3. Селезньова М.М., Іонова АФ .. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Учеб. посібник для вузів. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 639 с. - 2006
  4. Кустова Т.Н.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства - 2003
  5. Бальжінов А.В., Міхєєва Е.В.. АНАЛІЗ І ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - 2003
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка