ГоловнаФінансиФінансовий аналіз
ЗМІСТ:
Селезньова М.М., Іонова АФ .. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Учеб. посібник для вузів. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 639 с., 2006
Показана роль аналізу в управлінні виробництвом, розглядаються методика економічного аналізу, питання бюджетування та нормування оборотних коштів, аналіз виробництва та реалізації продукції, аналіз витрат і собівартості продукції. Аналіз фінансових результатів і рентабельності діяльності організації (підприємства) безпосередньо пов'язаний з аналізом її оборотних і необоротних активів. Дається методика аналізу фінансового стану і платоспроможності господарюючого суб'єкта, комплексної оцінки ефективності його фінансової діяльності. Друге видання книги (1-е видання - ЮНИТИ, 2001) доповнено розділом «Фінансовий менеджмент», який охоплює широке коло питань з управління капіталом, довгостроковими і короткостроковими позиковим капіталом, грошовим обігом, чинником ризику та інвестиціями організації. Для слухачів курсів з підготовки та перепідготовки бухгалтерів та аудиторів, а також студентів вузів. Може бути корисно фахівцям в області економіки і управління, підприємцям.
ВІД АВТОРІВ
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК
введення в управлінський облік
класифікація та облік виробничих, комерційних і управлінських витрат
облік витрат за статтями і калькулювання собівартості
3.1. Витрати на продукт і витрати періоду. Формування показників собівартості продукції (робіт, послуг)
Витрати періоду
3.2. Система обліку повних витрат і система обліку змінних витрат («директ-костинг»).
Фінансовий звіт при використанні методу повного включення витрат
3.3. Позамовний метод обліку витрат і калькулювання собівартості
3.4. Попроцессний і попередільний методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
Попередільний метод
Переділ
Умовна одиниця
складання та облік сметирасходов по місцях виникнення і центрами відповідальності
4.1. Аналітичні центри відповідальності
Центр доходів
Центр витрат
Особливий вид центру витрат
Центр прибутку
Центр інвестицій
Ефективність
4.2. Кошториси витрат за центрами відповідальності
генеральний бюджет компанії. бюджетування
5.1. Основні показники фінансового плану та порядок їх розрахунку
5.2. Генеральний бюджет компанії як основа збалансованості плану
5.3. Організація бюджетування
Маркетинг
5.3.2. Кошторис виробництва та методи виробничого аналізу
5.3.3. Кошторис прямих матеріальних витрат (витрат основних матеріалів)
5.3.4. Кошторис прямих витрат на оплату праці (витрат на оплату праці основного персоналу)
5.3.5. Кошторис загальновиробничих (накладних) витрат
5.3.6. Кошторисний розрахунок собівартості реалізованої продукції
5.3.7. Кошторис поточних періодичних витрат
5.3.8. Кошторисна планування прибутку
5.3.9. Кошторис руху грошових коштів
5.3.10. Кошторис активів і пасивів, прогнозування фінансового стану підприємства
система нормативного обліку витрат
6.1. Організація і порядок розрахунку нормативних витрат
Нормативні витрати
Виробнича потужність
Теоретична потужність
Практична потужність
Нормальна потужність
6.2. Аналіз відхилень у системі нормативного обліку витрат
6.3. Бухгалтерські записи в системі нормативного обліку
АНАЛІЗФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
МЕТОДИ І ТИПОВІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
7.1. Поняття методики економічного аналізу
7.2. Якісні та кількісні методи економічного аналізу
7.3. Методи статистики в економічному аналізі
7.4. Економіко-математичні методи аналізу
7.5. Економіко-математичне моделювання як спосіб вивчення і оцінки господарськоїдіяльності
Методи розширення факторної моделі.
Методи скорочення факторної моделі.
7.6. Методи факторного аналізу економічних показників
7.7. Метод ланцюгових підстановок
7.8. Інтегральний метод факторного аналізу
7.9. Індексний метод факторного аналізу
СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
8.1. Комплексний економічний аналіз і оцінка ефективності бізнесу
8.2. Теоретичні основи економічної оцінки господарської діяльності
8.3. Система формування економічних показників як база економічного аналізу
8.4. Техніко-організаційний рівень та інші умови виробництва як чинники формування економічних показників
8.5. Методика комплексної оцінки ефективності господарської діяльності
8.6. Аналіз факторів і кінцевих результатів інтенсифікації використання проізводственнихі фінансових ресурсів
АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ, ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ
9.1. Показники обсягу виробництва і продажів. Методика їх розрахунку
Валова продукція
Товарна продукція
Обсяг реалізації продукції
Доходи організації
Операційні доходи
позареалізаційні доходи
Надзвичайні доходи
. Доходи майбутніх періодів
9.2. Виручка від реалізації продукції та методи її оцінки
9.3. Система цін на продукцію
Оптові ціни виробника
Оптові ціни відпускні
Оптові ціни закупівлі
Роздрібні ціни
Угрупування цін по їх транспортної складової
Ринкові ціни товарів
Вільні ціни
Монопольні ( високі, низькі) ціни
Демпінгові ціни
Регульовані ціни
Фіксовані ціни
Граничні ціни
методи ціноутворення
9.4. Аналіз і оцінка впливу на обсяг продукції використання виробничих ресурсів
Використання основних виробничих фондів.
Використання матеріальних ресурсів.
Використання праці.
9.5. Аналіз впливу обсягу продукції на величину прибутку
9.6. Аналіз продукції за галузевим сегментам
Сегментування
АНАЛІЗ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДАЖУ
10.1. Поняття витрат організації
10.2. Показники витрат і собівартості продукції
Угрупування витрат за статтями витрат
10.3. Факторний аналіз собівартості реалізованої продукції
10.4. Розрахунок і оцінка впливу на собівартість продукції використання праці, матеріалів і основних виробничих засобів
10.5. Аналіз і оцінка впливу собівартості продукції на величину прибутку
10.6. Анадіз поведінки витрат та взаємозв'язку обсягу виробництва (обігу), собівартості і прибутку
10.7. Розрахунок маржинального дохо да, порога рентабельності продажів товарів і запасу фінансової міцності
Розрахунок запасу фінансової міцності (показник безпеки).
10.8. Операційний важіль і оцінка ефекту його застосування
Метод «мертвої точки».
Метод «мертвої точки»
Оцінка ефекту операційного важеля.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
11.1. Прибуток як показник ефекту господарської діяльності
11.2. Формування і розрахунок показників прибутку
11.3. Економічні фактори, що визначають величину прибутку
11.4. Вплив інфляцііна фінансові результати
11.5. Аналіз «якості» прибутку
11.6. Грошові потоки організації та оцінка фінансових результатів
11.7. Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів за даними звітності
11.8. Факторний аналіз загальної бухгалтерського прибутку (прибутку до оподаткування)
11.9. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції
11.10. Аналіз використання прибутку
11.11. Факторний аналіз чистого прибутку (нерозподіленого прибутку звітного періоду)
11.12. Аналіз і оцінка дивідендного доходу на одну акцію
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ Необоротні активи
12.1. Статутний і авансований капітал: поняття і відображення у звітності
12.2. Основні засоби організацій: структура, знос, амортизація
12.3. Переоцінка основних фондів і її нормативне регулювання
12.4. Розрахунок і оцінка показателейіспользованія основних фондів
12.5. Розрахунок і оцінка економічної ефективності використання основних фондів
12.6. Основи інвестиційного аналізу
12.7. Методи обгрунтування інвестиційних вкладень
12.8. Основні методи оцінки ефективності інвестиційних рішень
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТІВОВОРГАНІЗАЦІІ
13.1. Оборотні кошти організації, характеристика кругообігу і обороту, аналіз структури
13.2. Джерела формування оборотних коштів. Аналіз ефективності прівдеченія позикових коштів
13.3. Розрахунок і оцінка величини власних оборотних коштів і чистих активів
13.4. Розрахунок і оцінка показників оборотності оборотних коштів
13.5. Розрахунок і оцінка показників оборотності запасів
13.6. Розрахунок і оцінка показників оборотності дебіторської заборгованості
13.7. Розрахунок і оцінка показателейоборачиваемости кредиторської заборгованості
13.8. Розрахунок і оцінка ефективності використання оборотних коштів
13.9. Шляхи поліпшення використання оборотних коштів
АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ АКТИВІВ І КАПІТАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
14.1. Показники рентабельності та методи їх розрахунку
14.2. Економічна та фінансова рентабельність
14.3. Рентабельність чистих активів як показника ефективності використання власного капіталу
14.4. Аналіз факторів зміни рентабельності власного капіталу організації
14.5. Рентабельність капіталу (активів) організації як показник ефективності господарської діяльності
14.6. Основні фактори і шляхи підвищення рентабельності активів організації
14.7. Рентабельність продукції та шляхи її підвищення
14.8. Методи факторного аналізу показників рентабельності
14.9. Рентабельність виробничих фондів і фактори її підвищення
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ, платежі-і кредитоспроможності ОРГАНІЗАЦІЇ
15.1. Основні характеристики і поняття фінансового стану організації
15.2. Аналіз складу, структури і динаміки майна організаціі.Оценка структури активів
15.3. Аналіз складу, структури і динаміки джерел формування майна організації. Оцінка структури власного і позикового капіталу.
15.4. Аналіз фінансового стану за даними бухгалтерського балансу
15.5. Аналіз і оцінка руху грошових коштів
15.6. Розрахунок і оцінка фінансових коефіцієнтів рентабельності
15.7. Аналіз забезпеченості запасів джерелами їх формування
15.8. Розрахунок і оцінка фінансових коефіцієнтів ринкової стійкості
15.9. Розрахунок і оцінка фінансових коефіцієнтів ліквідності
15.10. Розрахунок і оцінка показників платоспроможності
15.11. Показники і чинники неплатоспроможності (банкрутства) організації та методика їх розрахунку
15.12. Особливості методики фінансового аналізу неплатоспроможних підприємств
15.13. Методи рейтингової оцінки ефективності господарської діяльності
15.14. Аналіз кредитоспроможності організації
АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
16.1. Предмет і об'єкти економічного аналіза.Роль аналізу фінансово-господарської діяльності в управлінні організацією
16.2. Фінансово-господарська діяльність як об'єкт аналізу
16.3. Фінансовий і управлінський облік і звітність як інформаційна основа економічного аналізу
16.4. Роль аналізу в обгрунтуванні бізнес-плану та його моніторингу
16.5. Класифікація видів економічного аналізу та їх роль в управлінні організацією
16.6. Взаємозв'язок фінансового та управлінського аналізу. Користувачі інформації як суб'єкти проведення аналізу
16.7. Етапи і стандартні прийоми (методи) аналізу бухгалтерської звітності
16.8. Аналіз абсолютних показників звітності
16.9. Горизонтальний (часовий) аналіз звітності
16.10, Вертикальний (структурний) аналіз звітності
16.11. Трендовий (прогнозний) аналіз звітності
16.12. Сутність фінансових коефіцієнтів та їх аналіз
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
СУТНІСТЬ І ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Фінансовий менеджмент
Тактика
Суб'єкт управління
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
18.1. Цілі і завдання управління капіталом
18.2. Методи формірованіяуставного капіталу і його зміни
18.3. Власний капітал: джерела формування та розширення
18.4. Управління рівнем капіталу і його зростанням. Основні фінансові пропорції в управлінні капіталом
18.5. Ефект фінансового важеля
18.6. Забезпечення стійкого зростання капіталу
18.7. Дивідендна історія та дивідендна політика акціонерного товариства в системі показників
 18.8. Порядок, форми і джерела виплат дивідендів
 УПРАВЛІННЯ довгострокових позикових КАПІТАЛОМ
 19.1. Види долгосрочногофинансирования організацій
 19.2. Оцінка ефективності схем довгострокових банківських кредитів
 19.3. Оцінка ефективності запозичень у вигляді облігацій
 19.4. Фінансовий лізинг як інструмент довгострокового фінансування
 19.5. Порівняльна еффектівностьлізінга і банківського кредиту
 УПРАВЛІННЯ короткострокових зобов'язань
 20.1. Види краткосроного залучення позикового капіталу
 20.2. Характеристики ефективності комерційного кредитування
 20.3. Оцінка ефективності залучення позикових коштів
 20.4. Основні способи забезпечення боргового фінансування
 УПРАВЛІННЯ ЦІНОЮ І СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
 21.1, Поняття і моделі ціни капіталу організації. Облік фактора оподаткування в розрахунках ціни капіталу
 21.2. Система розрахунку ціни капіталу і використання цих показників у прийнятті ділових рішень
 21.3. Середньозважена і гранична ціна капіталу
 21.4. Ціна капіталу і ціна фірми
 21.5. Управління структурою капіталу
 21.6. Вибір раціональної структури капіталу і управління нею
 Управління грошовим обігом
 22.1. Поняття і види грошових потоків
 22.2. Балансування грошового потоку, прибутку і оборотного капіталу
 22.3. Розрахунок тривалості операційного циклу
 22.4. Показники і чинники управління грошовим оборотом
 22.5. Розрахунок оптимального рівня грошових коштів
 22.6. Система грошових відносин і грошових розрахунків
 ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ
 23.1. Сутність інвестиційних рішень
 23.2. Інформаційне забезпечення інвестиційних рішень
 23.3. Основні принципи прийняття довгострокових інвестиційних рішень
 23.4. Інвестиційний проект.Проектний аналіз
 23.5. Критерії ефективності інвестиційних рішень
 23.6. Особливості оцінки економічної ефективності та бізнес-планування в інвестиційно-будівельних проектах
 ОБЛІК ЧИННИКА РИЗИКУ
 24.1. Поняття ризику, його облік в управлінні фінансами
 24.2. Класифікація ризиків
 24.3. Методи врахування ризиків, їх якісна і кількісна оцінка
 24.4. Способи зниження ступеня ризику
 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ОЦІНКА БІЗНЕСУ
 25.1. Фондовий ринок в механізмі ринкової економіки, його структура та функції
 25.2. Класифікація цінних паперів
 25.3. Принципи управління портфелемценних паперів компаній і банків
 25.4. Необхідність розкриття інформації учасниками ринку цінних паперів
 25.5. Вимоги до розкриття фінансової інформації в проспекті емісії
 25.6. Вимоги до розкриття фінансової інформації в щоквартальному звіті емітента та звіті з цінних паперів
 25.7. Фінансова інформація, розкривана акціонерним товариством
 25.8. Оцінка майна: базові понятія.Імущество як об'єкт оцінки
 Вартість
 Ціна
 Витрати
 1. Вартість у використанні
 2. Вартість обміну
 Страхова вартість
 Визначення вартості використання
 Визначення вартості обміну
 25.9. Методи оцінки нерухомості
 25.10. Нормативне регулювання оціночної діяльності в Російській Федерації
 Фінансовий аналіз:
  1.  Єршова С. А.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності - 2007
  2.  Жулега І. А.. Методологія аналізу фінансового стану підприємства: монографія - 2006
  3.  Под ред. Т.С. Новашіной. Фінансовий аналіз. Под ред. Т.С. Новашіной. - М.: Московська фінансово-промислова академія, 2005. - 2005 р.
  4.  Кустова Т.Н.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства - 2003
  5.  Бальжінов А.В., Міхєєва Е.В.. АНАЛІЗ І ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - 2003
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка