Головна
ГоловнаФінанси → 
Фінансовий аналіз
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Кустова Т.Н. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства 2003
Навчальний посібник написаний відповідно до вимог Державного стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю 060800 - Економіка і управління на підприємстві і 351400 - Прикладна інформатика в економіці.
У посібнику знайшли відображення як традиційні напрямки в аналітичній роботі російських підприємств, так і нові розробки вітчизняних і зарубіжних аналітиків, використання яких можливе тільки в умовах ринкової економіки.
Жулега І. А. Методологія аналізу фінансового стану підприємства: монографія 2006
Монографія . Викладаються результати дослідження з позицій системного підходу теоретичних і методичних питань вдосконалення аналізу фінансового стану підприємства. Пропонується критична оцінка існуючої системи поглядів і різних концепцій на аналіз фінансового стану підприємства, представленої в нормативних документах, в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів. Обгрунтовується система узагальнюючих і приватних показників, нормативів для оцінки фінансового стану підприємства. Розглядається спосіб комплексної оцінки стійкості фінансового стану організації за допомогою системи раціо-нальних нерівностей. Матеріали конкретних підприємств ілюструють застосування розробленої методики аналізу фінансового стану.
Монографія може бути корисна фахівцям, які займаються питаннями фінансової стійкості організації, в навчальному процесі з дисциплін «Економічний аналіз», «Комплексний економічний аналіз», «Фінансовий менеджмент», а також для курсового та дипломного проектування при підготовці економістів за спеціальностями «Фінанси та кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Податки і оподаткування».
Бальжінов А.В., Міхєєва Є.В. АНАЛІЗ І ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 2003
У навчальному посібнику висвітлено питання теорії економічного аналізу, детально представлений інструментарій аналітичної обробки економічної інформації. Розглядаються методичні основи комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів, економістів і науковців.
Єршова С. А. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності 2007
Розроблено на основі курсу лекцій за фахом 080502 - економіка
і управління на підприємствах будівництва.
У посібнику висвітлено основні питання аналізу фінансово-господарської
діяльності та розкрито сутність і методи її проведення. Окремі частини
присвячені методам аналізу фінансових коефіцієнтів та оцінці перспектив
підприємства.
Призначено для студентів інженерних, інженерно-економічних, еко-
номических, будівельних і архітектурних спеціальностей, аспірантів, препо-
даватель , фінансових менеджерів і керівників усіх рівнів, а також для
широкого кола читачів, які вивчають питання аналізу і діагностики фінансовим-
во-господарської діяльності підприємства.
Селезньова М.М., Іонова АФ. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Учеб. посібник для вузів. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 639 с. 2006
Показана роль аналізу в управлінні виробництвом, розглядаються методика економічного аналізу, питання бюджетування та нормування оборотних коштів, аналіз виробництва та реалізації продукції, аналіз витрат і собівартості продукції. Аналіз фінансових результатів і рентабельності діяльності організації (підприємства) безпосередньо пов'язаний з аналізом її оборотних і необоротних активів. Дається методика аналізу фінансового стану і платоспроможності господарюючого суб'єкта, комплексної оцінки ефективності його фінансової діяльності. Друге видання книги (1-е видання - ЮНИТИ, 2001) доповнено розділом «Фінансовий менеджмент», який охоплює широке коло питань з управління капіталом, довгостроковими і короткостроковими позиковим капіталом, грошовим обігом, чинником ризику та інвестиціями організації. Для слухачів курсів з підготовки та перепідготовки бухгалтерів та аудиторів, а також студентів вузів. Може бути корисно фахівцям в області економіки і управління, підприємцям.
Під ред. Т.С. Новашіной Фінансовий аналіз. Под ред. Т.С. Новашіной. - М.: Московська фінансово-промислова академія, 2005. 2005
Навчальний посібник. Московська фінансово-промислова академія.