ГоловнаФінансиФінансовий менеджмент
ЗМІСТ:
Під ред. акад. Г.Б. Поляка. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів Під ред. акад. Г.Б. Поляка. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 527 с., 2006
Перевагою підручника є комплексне виклад основних напрямку управлінні фінансами організацій. Особливу увагу приділено теоретичним основам функціонування фінансів організацій та фінансовими показниками, використовуваним у фінансовому менеджменті, фінансовим методам управління поточною діяльністю та інвестиціями організації, управління фінансовими ризиками, ціноутворення, внутрифирменное фінансового планування, оподаткуванню. Розглядаються також внутрішній аудит в організаціях, взаємовідносини організацій з бюджетом і податковими органами. Для студентів і викладачів економічних вузів, слухачів шкіл бізнесу, менеджерів, підприємців, фахівців економічних служб організацій.
Передмова
Основи фінансового менеджменту
1.1. Фінансовий менеджмент як система і механізм управління фінансами
1.1.1. Визначення ключових понять
1.1.2. Функції фінансів та їх прояв в роботі фінансового менеджера
1.1.3. Функціональна модель фінансового менеджменту
1.2. Об'єкти фінансового менеджменту
1.2.1. Комплекси фінансових завдань - сукупність фінансових показників і процесів
1.2.2. Ефективність як головний об'єкт фінансового менеджменту
1.2.3. Джерела інформації фінансового менеджменту
1.3. Суб'єкти фінансового менеджменту
1.3.1. Організаційна модельфінансовой інфраструктури
1.3.2. Організація служби фінансовогоменеджера в підприємницькій структурі
1.3.3. Професійна роль фінансового менеджера
1.4. Принципи фінансового менеджменту
1.5. Фінансова політика підприємства
Інформаційна база фінансового менеджменту
2.1. Склад показників інформаційної бази
2.2. Поняття фінансової отчетності.Пользователі фінансової звітності
2.3. Принципи побудови фінансової звітності
Принцип подвійного запису
Принцип періодичності
Принцип грошової оцінки
Принцип відповідності
2.4. Зміст фінансової звітності
2.4.1. Бухгалтерський баланс
2.4.2. Звіт про фінансові результати
2.4.3. Звіт про зміни капіталу
2.4.4. Звіт про рух грошових коштів
Показники прибутковості
Показники стійкості
2.5.2. Застосування збалансованої системи показників
2.5.3. Показники управління акціонерної вартістю
Ринкова додана вартість
2.6. Комп'ютерні технології аналітичної підтримки інформаційної бази фінансового менеджменту
Практикум
Фінансові ресурси і капітал
3.1. Джерела фінансових ресурсів
3.1.1. Визначення понять
3.1.2. Вкладення фінансових ресурсов.Актіви і пасиви. Фінансовий важіль
3.2. Доходи і прибуток. Їх формування і розподіл
3.2.1. Виручка від реалізації підприємницький дохід
3.2.2. Фактори, що впливають на реалізацію та підприємницький дохід
3.2.3. Прибуток як підприємницький дохід
3.2.4. Схема формування валової (операційної) і балансового прибутку
3.2.5. Прибуток від випуску та реалізації
3.2.6. Формування і розподіл оподатковуваного та чистого прибутку
3.3. Амортизаційні відрахування
3.3.1. Ключові поняття і роль амортизації у фінансовому менеджменті
3.3.2. Методика розрахунку амортизації у світлі нового Податкового кодексу
3.3.3. Оцінка майна, що амортизується
3.3.4. Фінансові стимули ефективноговикористання амортизації для розвитку науково-технічного прогресу
3.4. Капітал і фінансові методи його збільшення
3.4.1. Вартість капіталу
3.4.2. Дисконтування (нарощення) капіталу та доходу
3.4.3. Фінансові методи збільшення капіталу
3.5. Дивіденди і дивідендна політика
3.5.1 Значення, види і фактори дивідендної політики
3.5.2. Розрахунок дивідендів, порядок і форми їх виплати
Практикум
Рух грошових коштів організацій
4.1. Розрахункові та касові операції організацій
4.2. Форми безготівкових розрахунків
Акредитивна форма розрахунків.
Практикум
Фактор часу у фінансових операціях
5.1. Концепція тимчасової вартості грошей
5.2. Методи обліку чинника часу у фінансових операціях
5.3. Класифікація потоків платежів і методи їх оцінки
Практикум
Управління фінансовими ризиками
6.1 Поняття ризику, види ризиків
6.2. Методи управління фінансовим ризиком
6.3. Процес управління ризиком
Організаційна функція фінансового менеджменту та управління ризиками.
Контрольна функція фінансового менеджменту та управління ризиками.
Якісний аналіз
Кількісний аналіз
Суть статистичного методу
Середнє очікуване значення
Метод експертних оцінок
6.4. Способи зниження фінансового ризику
6.5. Способи зниження окремих ВИДІВ ризиків
Процентний ризик.
Податковий ризик.
Валютний ризик.
Інвестиційний ризик.
Портфельні інвестиції
Хеджування
Практикум
Фінансові методи управління основним і оборотним капіталом і поточними витратами
7.1. Фінансові методи управління основним капіталом
7.1.1. Поняття, склад і оцінка основних засобів
Основні засоби
Основні фонди
Виробничі основні фонди
невиробничі основні фонди
7.1.2. Функції фінансового менеджменту щодо фінансового забезпечення простого і розширеного відтворення основних засобів
7.1.3. Інтенсивні та екстенсивні чинники поліпшення використан н ия основних засобів
7.1.4. Фінансове забезпечення відтворення основного капіталу
7.1.5. Сучасні методи фінансування основних засобів
7.2. Управління поточними витратами підприємства
7.3. Управління оборотними коштами
Практикум
Управління реальними інвестиціями
8.1. Сутність і види інвестицій
Венчурні інвестицій
Реальні інвестиції
Портфельні інвестиції
Ануїтет
8.2. Оцінка грошових потоків інвестиційного проекту
Принцип грошового потоку.
Принцип тимчасової вартості грошей.
Принцип автономності чи обліку тільки майбутніх витрат і надходжень по даному інвестиційному проекту.
Принцип обліку альтернативних витрат або витрат втрачених можливостей.
Принцип виключення необоротних витрат.
8 .3. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
Динамічні методи.
Визначення ставки дисконтування.
Чиста приведена вартість
Аналіз впливу інфляції
Внутрішня норма рентабельності інвестицій
Прийняття рішення за критерієм найменшої вартості.
Модифікована внутрішня норма рентабельності
Індекс рентабельності проекту
Дисконтований термін окупності інвестицій
Практикум
Оцінка вартості та прибутковості цінних паперів
9.1. Сутність і характеристика цінних паперів
9.2. Оцінка вартості та дохідності облігацій
9.3. Оцінка вартості та дохідності акцій
Практикум
Управління інвестиційним портфелем організації
10.1. Поняття і принципи формированияинвестиционного портфеля організації
10.2. Оцінка ризику і прибутковості портфеля
10.3. Моделі ціноутворення на ринку капіталів
Практикум
Фінансовий аналіз в організації
11.1. Сутність і призначення фінансового аналізу
1.1.2.Методи та інструментарій фінансового аналізу
11.3. Загальна оцінка фінансового стану організації та змін її фінансових показників за звітний період
11.4. Аналіз платоспроможності фінансової стійкості організації
11.5. Аналіз кредитоспроможності ліквідності балансу організації
11.6. Аналіз ефективності використання оборотних активів
11.7. Аналіз фінансових результатів
Практикум
Внутрифирменное фінансове планування
12.1. Роль внутрішньофірмового фінансового планування
Аналіз ситуації і проблем
Прогнозування майбутніх умов
Постановка фінансових задач
Вибір оптимального варіанту.
Складання фінансового плану.
Коригування, ув'язка і конкретизація фінансового тана
Виконання фінансового плану.
Аналіз і контроль
12.2. Методи фінансового планування
Розрахунково-аналітичний метод
Балансовий метод
Нормативний метод
Метод оптимізації планових рішень
Економіко-математичне моделювання
12.3. Фінансовий план організації
12.4. Складання фінансових кошторисів (бюджетування)
12.5. Фінансове планування у складі бізнес-плану
Фінансовий план
Активи
Пасиви і власний капітал підприємства
Практикум
налогооблож ня у підприємницькій діяльності
13.1. Федеральні податки
Податковий період
Антидемпінгові мита
Протекційне (протекціоністські) мита
Преференційні мита
Спеціальні мита
Податкова база
Податок на прибуток організацій
Об'єкт оподаткування
Ставки податку на прибуток
Платники податку
Податкова база
Матеріальна вигода
Доходи за договорами страхування та договорами недержавного пенсійного забезпечення.
Доходи у вигляді відсотків, що отримуються платниками податків по внесках в банках, що знаходяться на території РФ.
Доходи від пайової участі в організації.
Три види соціальних податкових відрахувань.
Об'єкт оподаткування
Оподатковувана база
13.2. Регіональні податки і збори
Порядок обчислення і сплати сум податку.
13.3. Місцеві податки і збори
Плата за землю.
Об'єкт оподаткування
Податок на рекламу
Об'єкт оподаткування
Реєстраційний збір з фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю.
Ліцензійний збір за право проведення місцевих аукціонів і лотерей
13.4. Управління податками в організації
Практикум
Управління організацією
14.1. Стратегія управління організацією
14.2. Механізм функціонування організації
14.3. Регулююча роль якості продукції
14.4. Регулююча роль ціни
Цінова політика організації
16.1. Взаємозв'язок цін і фінансів організації
15.2. Система цін: класифікація та структура
15.3. Цінова політика організації в умовах ринкових відносин
Маркетинг в організації
16.1. Соціально-економічна сутність і зміст маркетингу
Ринок продавця
16.2. Вивчення споживачів і сегментація ринку
16.3. Вивчення фірменнойі товарної структури ринку
Практикум
Внутрішній контроль та аудит в організації
17.1. Внутрішній контроль в організації
Система корпоративного управління
17.2. Засоби і методи внутрішнього контролю
Чітке визначення і розуміння відповідальності
Контроль доступу до активів та інформації
Належний рівень спостереження за роботою підлеглих
Авторизація будь-яких господарських операцій та керівних вказівок (наказів, розпоряджень, актів, довідок і інш.) на відповідному рівні
Своєчасний і точний облік господарських операцій, ситуацій господарського життя, керівних вказівок
Документування політики, процедур, інструкцій і контроль їх виконання
Розмежування критичних повноважень (функцій)
Звірка фізичної наявності активів з даними їх обліку
Достатній рівень освіти і професійної підготовки співробітників
Оцінка ризиків
Здійснення контролю
Передача інформації
Моніторинг
Організація процесу контролю
Політика
Процедури
Персонал
Облік
Бюджети
17.3. Поняття і роль внутрішнього аудиту в організації
Внутрішній аудит
Об'єктивність і незалежність внутрішнього аудиту.
Організаційна підпорядкованість служби внутрішнього аудиту.
Посадові обов'язки внутрішнього аудитора.
Створення служби внутрішнього аудиту на підприємстві.
Практикум
Основи рнтікрізісного управління в організації
18.1. Оцінка потенційного банкрутства організації
18.2. Управління кризовим станом підприємства
Кризова ситуація
 Антикризове управління підприємством
 Ліквідація
 Моніторинг управління банкрутством підприємства
 Загальна характеристика підприємства
 План надзвичайних заходів з подолання неплатоспроможності підприємства.
 Стратегія фінансового оздоровлення
 Бібліографіческійспісок
 Термінологіческійсловарь
 Фінансовий менеджмент:
  1.  Ковальов В. В., Ковальов Віт. В.. Фінансовий менеджмент. Конспект лекцій із завданнями та тестами: навчальний посібник. - Москва: Проспект, 2010. - 504 с. - 2010 рік
  2.  П.А. Левчаев. Фінансовий менеджмент та оподаткування організацій: навчальний посібник П.А. Левчаев. - Саранськ: Мордовський гуманітарний інститут - 2010 рік
  3.  Ронова Г.М., Ронова Л.А.. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: Навчально-методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ.2008. - 170 с. - 2008 рік
  4.  І.В. Пещанская. Фінансовий менеджмент: короткострокова фінансова політика: навчальний посібник для вузів І.В. Пещанская. - М: Видавництво «Іспит», 2006. - 256 с. (Серія «Навчальний посібник для вузів») - 2006
  5.  Ковальов В.В., Ковальов Віт. В.. Облік, аналіз і фінансовий менеджмент: Навчальний метод. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2006, - 688 е. - 2006
  6.  Масленченков Ю. С.. Фінансовий менеджмент в комерційному банку: Фундаментальний аналіз. - М.: Перспектива, 1996. - 160 с. - 1996
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка