Головна
ГоловнаФінансиФінансовий менеджмент
ЗМІСТ:
Ронова Г.М., Ронова Л.А.. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: Навчально-методичний комплекс. - М.: Изд. центр ЕАОІ.2008. - 170 с., 2008
Рекомендовано Навчально-методичним об'єднанням по утворенню в області антикризового управління як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 351000 «Антикризове управління» та інших економічних спеціальностях.
Введення
1. Сутність, цілі та завдання фінансового менеджменту
1.1. Фінансовий менеджмент
Баланс
Мета фінансового менеджменту
Завдання фінансового менеджменту
Структура фінансового менеджменту.
1.5. Функції фінансового менеджера.
1.6. Концепція тимчасової вартості грошей і математичні основи фінансового менеджменту
Метод нарощування
Метод ануїтету для випадку нарощування
Метод дисконтування
Метод ануїтету
1.7. Види ризиків та управління ризиками у фінансовому менеджменті 1.7.1. Поняття ризику, види ризику
Методи управління фінансовим ризиком
Процес управління ризиком
Якісний аналіз
Кількісний аналіз
1.7.4. Способи зниження фінансового ризику
2. Фінансова звітність та оцінка фінансового становища підприємства
2.1. Фінансова отчетность2.1.1. Фінансова звітність
2.1.2. Зовнішні і внутрішні користувачі звітності
2.1.3. Два механізму, що забезпечують зв'язок підприємства та фінансового ринку через фінансову звітність
2.1.4. Основні форми фінансової звітності
Активи підприємства
Пасиви підприємства
Звіт про прибуток
Звіт про накопиченої прибутку
Звіт про джерела фінансових коштів і напрями їх використання (звіт про зміни у фінансовому положенні).
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Додаткова інформація
2.2. Економічний аналіз - основа прийняття рішень у фінансовому менеджменте2.2.1. Основні поняття економічного аналізу
2.2.2. Класифікація видів економічного аналізу
2.2.3. Аналіз фінансового стану підприємства
2.2.4. Основні етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства
2.2.4.1. Перевірка показників бухгалтерської звітності За формальними і якісними ознаками
2.2.4.2. Попередній аналіз фінансового становища на основі загальних показників аналітичного балансу-нетто (економічне читання балансу)
2.2.4.3. Аналіз зміни майнового стану підприємства
2.2.4.4. Аналіз фінансової устойчівостіМодель фінансової стійкості
Джерела формування запасів і витрат
Показники забезпеченості запасів і витрат
Типи фінансових ситуацій
2.2.4.5. Аналіз ліквідності балансу Ліквідність балансу і ліквідність активів
Основні етапи проведення аналізу ліквідності балансу
Угруповання активів за ступенем ліквідності
Угрупування зобов'язань за ступенем терміновості їх оплати
Модель ліквідності балансу
2.2.4.6. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Основні завдання аналізу фінансових результатів
Теоретична база економічного аналізу фінансових результатів
Аналіз рівнів, динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства
Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)
2.2.4.7. Аналіз тенденцій зміни фінансового становища підприємства (аналіз фінансових коефіцієнтів)
1. Коефіцієнти майнового стану (структури майна)
2. Коефіцієнти фінансової стійкості (структури капіталу)
3. Коефіцієнти ліквідності (платоспроможності)
4. Коефіцієнти ділової активності (оборотності)
5. Коефіцієнти рентабельності (прибутковості).
6. Коефіцієнти ринкової активності
3. Управління активами і основні принципи прийняття інвестиційних рішень
3.1. Управління необоротними активами
Види інвестиційних проектів
Інвестиції в цінні папери (інвестиції титули участі)
Інвестиції в матеріальні активи.
Управління необоротними активами
3.2. Управління оборотними активами
Особливістю інвестування в оборотні кошти
Значення ефективного управління оборотними коштами
Основні завдання фінансового менеджера
Політика управління оборотними активами
Управління оборотними коштами
3.2.1. Управління виробничими запасами
Політика управління виробничими запасами
3.2.2. Управління дебіторською заборгованістю
Політика управління дебіторською заборгованістю
3.2.3. Управління грошовими коштами та їх еквівалентами
Політика управління грошовими активами
3.3. Оцінка ефективності інвестицій
Термін окупності
Обліковий норма прибутку
Чиста поточна вартість
Внутрішня норма рентабельності
Коефіцієнт рентабельності
4. Управління пасивами та основні принципи прийняття рішень щодо вибору джерел фінансування
4.1. Структура капіталу
Короткострокові зобов'язання
Довгострокові зобов'язання
Власний капітал
Резерви.
4.2. Політика залучення позикових средств.Оценка фінансового левериджу
4.3. Максимізація прибутку. Оцінка виробничого левериджа.Производственный леверидж. Ефект виробничого важеля
Поріг рентабельності і запас фінансової міцності
4.4. Розподіл прибутку. Політика виплати дивідендів і політика розвитку виробництва
4.4.1. Види дивідендної політики підприємства
Політика постійного відсотка дивідендних виплат
Політика компромісного підходу до дивідендним виплатах
Політика виплати дивідендів в залежності від інвестиційних рішень
Політика виплати дивідендів акціями.
4.4.2. Дивідендна політика і регулювання курсу акцій
Методика дроблення акцій.
Консолідація акцій.
Методика викупу акцій.
4.4.3. Фактори, що впливають на дивідендну політику
4.4.4. Порядок виплати дивідендів
4.4.5. Загальні заповіді розробки дивідендної політики
4.5. Джерела фінансування та способи випуску цінних бумагДолгосрочное фінансування за рахунок власного капіталу
Привілейоване акція
Звичайні акції
Довгострокове й короткострокове фінансування за рахунок позикових коштів
4.5.2.1. Довгострокове фінансування за рахунок позикових коштів
Заставні
Облігація
Переваги довгострокових боргових зобов'язань
Недоліки довгострокових боргових зобов'язань
4.5.3. Короткострокове і середньострокове фінансування
Переваги короткострокового і середньострокового кредитування
До недоліків короткострокового і середньострокового фінансування відносяться
4.6. Вартість капіталу
4.6.1. Розрахунок поелементної вартості капіталу
Вартість позики.
Вартість привілейованої акції.
Вартість акціонерного капіталу.
Модель економічного зростання Гордона
Метод моделі оцінки основних засобів (МООС).
Вартість нерозподіленого прибутку.
4.6.2. Оцінка загальної вартості капіталу
Первісне зважування
Зважування за балансовою вартістю.
Зважування за ринковою вартістю.
Цільове зважування
Маржинальне зважування
5. Внутріфірмове фінансове планування і прогнозування перспектив розвитку підприємства
5.1. Внутріфірмове фінансове планування 5.1.1. Мета і завдання внутрішньофірмового планування
5.1.2. Методи розрахунку фінансових показників і планування фінансів
Нормативний метод.
Розрахунково-аналітичні методи.
Балансовий метод.
Метод оптимізації планових рішень.
Методи економіко-математичного моделювання.
5.1.3. Види внутрішньофірмового фінансового планування
Довгострокове (перспективне) внутрішньофірмове планування
Короткострокове (поточне) внутрифирменное фінансування
Оперативне внутрифирменное фінансове планування
5.2. Прогнозування перспектив розвитку підприємства 5.2.1. Матриці фінансових стратегій
5.2.2. Прогнозування банкрутства. -Рахунок »Альтмана
5.2.3. Фінансові коефіцієнти, що визначають критерії банкрутства
5.2.4. Стадії банкрутства підприємства та можливі заходи щодо його запобігання
Висновки
Список рекомендованої літератури
Керівництво з вивчення дисципліни
1. Відомості про автора
2. Цілі, завдання вивчення дисципліни та сфери професійного застосування
3. Перелік основних тем і підтем
Розділ 1. Концептуальні засади фінансового управління підприємством
Тема 1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
Тема 2. Концепція тимчасової вартості грошей і математичні основи фінансового менеджменту
Тема 3. Види ризиків та управління ризиками у фінансовому менеджменті
Тема 4. Фінансова звітність та оцінка фінансового становища підприємства
Тема 5. Економічний аналіз - основа прийняття рішень у фінансовому менеджменті
Розділ 2. Управління пасивами підприємства та основи прийняття управлінських рішень з вибору джерел фінансування
Тема 6. Управління вартістю і структурою капіталу
Тема 7. Управління власним капіталом
Тема 8. Управління позиковим капіталом
Розділ 3. Управління активами підприємства і основи прийняття інвестиційних рішень
Тема 9. Управління вартістю і структурою активів
Тема 10. Управління позаоборотними активами
Тема 11. Управління реальними інвестиціями
Тема 12. Управління фінансовими інвестиціями
Тема 13. Управління оборотними активами
Тема 14. Управління оборотним капіталом
Тема 15. Управління грошовими потоками
Розділ 4. Внутріфірмове планування і прогнозування фінансової діяльності підприємства
Тема 16. Внутрішньофірмове планування фінансової діяльності
Тема 17. Прогнозування та діагностика фінансового стану підприємства
Розділ 5. Управління підприємством в особливих умовах.
Тема 18. Управління неспроможним підприємством
Тема 19. Особливості управління підприємством в умовах інфляції
Розділ 6. Комп'ютерні технології фінансового менеджменту.
Тема 20. Огляд основних програмних продуктів, що реалізують завдання фінансового управління
6.Глоссарій
Практикум з курсу
Фінансовий менеджмент:
  1. Ковальов В. В., Ковальов Віт. В.. Фінансовий менеджмент. Конспект лекцій із завданнями та тестами: навчальний посібник. - Москва: Проспект, 2010. - 504 с. - 2010 рік
  2. П.А. Левчаев. Фінансовий менеджмент та оподаткування організацій: навчальний посібник П.А. Левчаев. - Саранськ: Мордовський гуманітарний інститут - 2010 рік
  3. Під ред. акад. Г.Б. Поляка. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів Під ред. акад. Г.Б. Поляка. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 527 с. - 2006
  4. І.В. Пещанская. Фінансовий менеджмент: короткострокова фінансова політика: навчальний посібник для вузів І.В. Пещанская. - М: Видавництво «Іспит», 2006. - 256 с. (Серія «Навчальний посібник для вузів») - 2006
  5. Ковальов В.В., Ковальов Віт. В.. Облік, аналіз і фінансовий менеджмент: Навчальний метод. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2006, - 688 е. - 2006
  6. Масленченков Ю. С.. Фінансовий менеджмент в комерційному банку: Фундаментальний аналіз. - М.: Перспектива, 1996. - 160 с. - 1996