ГоловнаФінансиФінансовий менеджмент → 
« Попередня Наступна »
Ковальов В. В., Ковальов Віт. В.. Фінансовий менеджмент. Конспект лекцій із завданнями та тестами: навчальний посібник. - Москва: Проспект, 2010. - 504 с., 2010 - перейти до змісту підручника

ФРАГМЕНТ РОБОЧОЇ ПРОГРАММИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»

I. Організаційно-методичний розділ
Мета вивчення дисципліни: оволодіння базовими спеціальними знаннями, уявленнями, вміннями та навичками, необхідними для розуміння публічної фінансової звітності, її читання та аналізу.
Завдання курсу: вивчення складу і структури звітності; ознайомлення з базовими регулятивами в області обліку і звітності, в тому числі і в міжнародному контексті; оволодіння методиками оцінки майнового і фінансового стану фірми.
Місце курсу в професійній підготовці випускника: дисципліна «Аналіз фінансової звітності» є базовою у підготовці фахівців економічного профілю як в загальноуніверситетських програмах, так і в програмах професійної підготовки (професійний бухгалтер, фінансовий менеджер, фі-нансових аналітик та ін.)
Зв'язок з іншими дисциплінами: освоєння курсу «Аналіз фінансової звітності» має передувати прослуховування курсу «Бухгалтерський (фінансовий) облік».
Вимоги до рівня освоєння дисципліни «Аналіз фінансової звітності»:
знати: нормативні документи, що регулюють бухгалтерський облік і звітність, структуру і склад звітності, методи оцінки майнового і фінансового стану підприємства, систему показу-телей оцінки;
вміти: аналізувати і прогнозувати фінансовий стан підприємства;
мати уявлення ', про особливості складання, подання та аналізу фінансової звітності за кордоном.
II. Обсяг дисципліни, види навчальної роботи,
форма поточного, проміжного та підсумкового контролю
Всього аудиторних занять (лекцій) 34 год
Самостійна робота студентів 17 год
Разом (трудомісткість дисципліни) 51ч
Заняття проходять у п'ятому семестрі.
Форма контролю: іспит. Іспит може проводитися у тестовій формі (умови див в роботі: Ковальов В. В., Ковальов Віт. В. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій із завданнями та тестами. М.: Проспект, 2010).
III. Зміст дисципліни
Тема 1. Бухгалтерська (фінансова) звітність у системі управління фірмою
Фінансова діяльність фірми в контексті навколишнього середовища. Бухгалтерська звітність в системі управління фірмою. Аналіз в контексті загальних функцій управління. Облік, аудит і аналіз в контексті агентської теорії. Звітність, поведінкові та психологичес-кі аспекти бухгалтерського обліку. Інформаційне забезпечення управлінського процесу. Структура інформаційної бази. Система інформаційного забезпечення управлінських рішень. Регулювання обліку і звітності: міжнародні підходи. Звітність та ринки капіталу. Громадські організації (професійні інститути) в регулюванні обліку та звітності: міжнародні підходи. Роль IFAC, IASB та IOSCO у форматуванні звітності. Концепція true and fair view. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Проекти гармонізації, стандартизації та конвергенції систем і моделей бухгалтерського обліку. US GAAP, МСФЗ та РСБО. Принципи і система регулювання обліку та звітності в Росії. Ієрархія бухгалтерських регулятивов. Основні нормативні документи: їх зміст, правова та економічна інтерпретація окремих положень. Документи нормативно-правового регулювання. Документи нормативно-методологічного регулювання. Документи консультативно-методичного характеру. ПБО 4/99 і його роль у формуванні звітності. Публічність звітності. Консолідована звітність.
Тема 2. Звітність в контексті концептуальних основ бухгалтер-ського обліку
Логіка обгрунтування складу звітних форм. Виконавці та поль-зователя обліково-аналітичних процедур. Інформація та її роль в управлінні фірмою. Інформація та інформаційне сировину. Требо вання, що пред'являються до інформації. Бухгалтерська, оперативна і статистична звітність. Логіка наповнення звітності. Бухгалтерська звітність як засіб комунікації. Звітність та річний звіт. Бухгалтерська інформація: конфлікт інтересів пользовате-лей. Цілі бухгалтерської звітності. Звітність та її роль у формуванні концептуальних основ бухгалтерського обліку. Постулати та принципи бухгалтерського обліку та їх роль у складанні звітності. Ув'язка інтересів. Оцінки в обліку та звітності. Справедлива вар-тість історична вартість. Транспарентність звітності. Еволюція фінансової звітності в Росії.
Тема 3. Склад і зміст бухгалтерської звітності
Системотворні елементи фінансової звітності: активи, капітал, зобов'язання, доходи, витрати (витрати). Практика ідентифікації ключових елементів звітності західними аналітиками. Баланс як основна форма звітності. Класифікація балансів. Статичний і динамічний баланси. Вимоги, що пред'являються до балансу. Балансові рівняння. Формати балансів в контексті інтересів: а) власників, б) інвесторів; в) менеджерів. Чотири типи змін у балансі. Актив балансу: підходи до формування активних балансових статей: право власності, функція контролю. Підходи до інтерпретації активу балансу. Логіка структурування активу балансу. Економічна інтерпретація основних активних статей балансу. Нематеріальні активи: поняття, трактування. Гудвіл: поняття, види, інтерпретація, оцінка. Умовність віднесення гудвілу до нематеріальних активів. Логіка структурування та інтерпретації-ція пасиву балансу. Економічна інтерпретація основних пасивних статей балансу. Економічна інтерпретація основних статей звіту про прибутки і збитки. Касовий метод і метод нарахування. Франкіровкі. Економічна інтерпретація основних статей звіту про рух капіталу. Економічна інтерпретація основних статей звіту про рух грошових коштів. Пояснювальна записка. Облікова політика. Аудиторський висновок: види, інтерпретація. Основна процедура бухгалтерського обліку: послідовні трансформа-ції балансу при здійсненні господарських операцій (приклад).
Тема 4. Методичні основи аналізу фінансової звітності
Поняття аналізу. Аналіз і синтез. Аналіз як вбудована подфункция в системі загальних функцій управління. Економічний аналіз: сутність, еволюція, види, зміст. Західний і вітчизняний підходи, перспективи розвитку. Балансознавство і фінансовий аналіз. Фінансовий аналіз: еволюція, сутність, трактування. Основні розділи фінансового аналізу. Поняття аналізу звітності. Аналіз звітності в системі фінансового аналізу. Аналіз фінансової звітності та аналітичне обгрунтування рішень інвестиційно-фінансового характеру. Зовнішній і внутрішній аналіз. Аналіз фі-нансово-господарської діяльності у блоці фінансово-облікових дисциплін. Методи, моделі та прийоми аналізу. Дескриптивні, нор-нормативну і предикатні моделі аналізу. Фактор. Основи факторного аналізу. Методи і моделі факторного аналізу. Поняття економічного потенціалу підприємства. Основні принципи і логіка аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Основні аналітичні взаємозв'язку звітних форм. Поняття «біль-них» статей звітності. Експрес-аналіз фінансово-господарської діяльності. Логіка проведення поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності. Система аналітичних коефіцієнтів: логіка блокової структури. Умовність коефіцієнтного аналізу. Аналітичні орієнтири (нормативи) в коефіцієнтному аналізі. Вертикальний і горизонтальний аналізи. Види аналітичних балансів. Баланси в оцінці брутто та нетто. Очищення балансу від регулятивов.
Тема 5. Оцінка і аналіз майнового потенціалу фірми
Поняття майнового потенціалу. Класифікація показників оцінки майна фірми. Поняття чистих активів та їх оцінка. Фактори зміни чистих активів. Чисті активи і вартість фірми. Чисті активи в контексті Цивільного кодексу РФ. Показ-ники структури активів. Амортизація: бухгалтерський і фінансовий аспекти. Коефіцієнти придатності та зносу, оновлення і вибуття: розрахунок і інтерпретація.
Тема 6. Оцінка та аналіз ліквідності і платоспроможності фірми
Поняття ліквідності і платоспроможності. Фактор ризику в оцінці та управлінні ліквідністю і платоспроможністю. Власні оборотні кошти: поняття, інтерпретація, варіанти розрахунку. Коефіцієнти ліквідності: поняття, інтерпретація, алгоритми розрахунку. Методики оцінки ліквідності та платоспроможності.
Тема 7. Оцінка та аналіз фінансової стійкості фірми
Поняття фінансової стійкості. Класифікація показників оцінки фінансової стійкості фірми. Поняття резервного позикового потенціалу. Лендер і кредитори. Коефіцієнти капіталізації і покриття. Фінансова стійкість і ризик. Оцінки фінансового левериджу (балансова та ринкова).
Тема 8. Оцінка та аналіз внутрішньофірмової ефективності
фірми
Поняття внутрішньофірмової ефективності. Класифікація показників оцінки внутрішньофірмової ефективності. Логіка CDOPMHDO-вання планових завдань і орієнтирів. Оцінка ступеня відповідності планам, нормам, нормативам. Центри відповідальності. Оцінка дина-мічності розвитку фірми. Поняття економічної нормалі. Поняття прийнятного темпу зростання, моделі оцінки. Оцінка рівня ефективності використання ресурсів фірми (матеріальних, трудових фінансових, коштів у розрахунках). Оборотність. Оборотність запасів. Оборотність коштів у розрахунках. Операційний та фі-нансових цикли. Поняття витрат (витрат). Класифікація витрат обігу. Відносна і абсолютна економія (перевитрата) витрат обігу. Узагальнюючі показники оцінки ефективне ти використання ресурсів.
Тема 9. Оцінка і аналіз результативності фінансово-госпо-венно діяльності фірми
Прибуток: сутність, види, оцінка. Показники прибутку в контексті інтересів різних осіб. Економічний, підприємницький та бухгалтерський підходи до визначення прибутку. Додана економічна вартість (EVA). Додана ринкова вартість (MVA). Види бухгалтерського прибутку (EBITDA, EBIT, ЕВТп ін.) Bvx галтерского прибуток vs EVA. Множинність і умовність прибутку в контексті бухгалтерського підходу. Прибуток бухгалтерська та подат-говая. логіка узгодження. Відкладене податкове зобов'язання: економічний сенс, вплив на прибуток і грошові потоки. Поняття прибутковості та рентабельності. Класифікація показників оцінки рентабельності. Оцінка і аналіз рентабельності фінансово-господарської діяльності. Показники оцінки рентабельності ін-вестіціі. Показники оцінки рентабельності продажів. Моделювання та факторний аналіз прибутку і рентабельності. Модель фірми Дюттон.
Тема 10. Оцінка та аналіз інвестиційної та контрагентські при-привабливості фірми
Поняття ринкової привабливості. Індикатори оцінки інве-стіціонного і контрагентські привабливості: прибуток (дохід) на акцію, дивідендна прибутковість акції, дивідендний вихід і др Коефіцієнт Тобіна: сутність, трактування, застосування в аналізі. Практика застосування коефіцієнтного аналізу. Аналітичні ко-коефіцієнти і фінансова преса.
IV. План розподілу навчального часу Всього У тому числі Тема годин самосто (трудо лекції ятельное ємність) робота Тема 1. Бухгалтерська (фінансова) звітність 5 липня 2 в системі управління фірмою Тема 2. Звітність в контексті концептуальних 4 3 1 основ бухгалтерського обліку Тема 3. Склад і зміст бухгалтерської від 12 9 березня парності Тема 4. Методичні основи аналізу бухгалтер 5 4 січня ської звітності Тема 5. Оцінка і аналіз майнового поло 2 1 січня вання фірми Тема 6. Оцінка та аналіз ліквідності і платежі 5 3 2 здатності фірми Тема 7. Оцінка та аналіз фінансової устойчивос 4 2 лютого ти фірми Тема 8. Оцінка та аналіз внутрішньофірмової еф 5 3 2 фективности тема 9. Оцінка і аналіз результативності фі 5 3 2 нансово-господарської діяльності фірми Тема 10. Оцінка та аналіз інвестиційної та кон 2 1 січня трагентской привабливості фірми Разом: 51 34 17
V. Порядок тестування з дисципліни «Аналіз фінансової звітності»
Іспит проводиться шляхом письмового тестування. Тривалість іспиту - 60 хв. Кожен студент отримує індивідуальний варіант тесту і спеціальний контрольний талон, в який проставляє відповіді. Робити будь-які позначки на тесті заборонено, а тому тести можуть використовуватися багато разів. У ході тестування користуватися будь-якими матеріалами, включаючи бухгалтерську звітність, не дозволяється. У тесті 1 задача і 37 питань, на кожен з яких потрібно вибрати відповідь із закритого переліку наведених варіантів відповіді. Ціна завдання - 3 бали, ціна питання - 1 бал. Мак-мальна кількість балів, яку можна набрати в ході іспиту, - 40.
Шкала оцінювання
(вказана на зворотному боці контрольного талона) «А» «5» «відмінно» 37 балів, тобто більше 92%; повинна бути вирішена задача «В» «4 +» «дуже добре» 35 балів, тобто більше 87%; обов'язковість виконання завдання передбачається «С» «4» «добре» 33 бали, тобто більше 82%; обов'язковість виконання завдання передбачається «о» «3» «задовільно» 30 балів, тобто більше 74%; обов'язковість виконання завдання передбачається «Е» «3 -» «посередньо> 28 балів, тобто більше 69%; обов'язковість виконання завдання передбачається «Е» «2» «незадовільно» 27 балів і нижче
Можливі й інші варіанти, наприклад 30 питань і 2 завдання (у цьому випадку крім набору певної кількості балів, необхідно для отримання оцінки А вирішити обидва завдання, для отримання оцінок В і С вирішити як мінімум одну задачу). Ціною завдання, так само як і шкалою оцінювання, можна варіювати. Тестові питання, типові завдання, деякі приклади тестів, а також зразок контрольного талона наведено у згаданому вище Практикумі з аналізу та фінансового менеджменту.
Контрольний талон до тесту № по курсу
 «Аналіз фінансової звітності» («Фінансовий аналіз») ПІБ Спеціальність Група Питання
 (1 бал) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Завдання (3 бали) Число відповідей на питання: вірних, невірних Набрано балів (з 40), в% Оцінка Підписи, дата В. Ковальов 
 VI. Рекомендована література
 Основна література
 Ковальов В. В., Ковальов Віт. В. Аналіз балансу, або Як розуміти баланс. 2-е вид., Перераб. і доп. М.: Проспект, 2010.
 Ковальов В. В., Ковальов Віт. В. Корпоративні фінанси та облік: поняття, алгоритми, показники: навч. посібник. М.: Проспект, 2010.
 Ковальов В. В., Ковальов Віт. В. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій із завданнями та тестами. М.: Проспект, 2010.
 Б. Додаткова література
 Ковальов В. В. Фінансовий менеджмент: теорія і практика. 2-е вид., Перераб. і доп. М.: Проспект, 2007.
 Ковальов В. В. Управління грошовими потоками, прибутком і рен-табельну. М.: Проспект, 2007.
 Ковальов В. В. Фінансовий облік і аналіз: концептуальні основи. М.: Фінанси і статистика, 2004.
 Ковальов В. В. Фінансовий аналіз: методи й процедури. М.: Фінанси і статистика, 2001.
 Ковальов В. В., Патров В. В., Биков В. А. Як читати баланс. 5-е вид., Перераб. і доп. М.: Фінанси і статистика, 2006.
 Міжнародні стандарти фінансової звітності. М.: Аскер, 1999, 2006.
 Обербрінкманн Ф. Сучасне розуміння бухгалтерського балан-са: пров. з нім. М.: Фінанси і статистика, 2003.
 Нариси з історії фінансової науки / під ред. В. В. Ковальова. М.: Проспект, 2010.
 Палій В. Ф. Сучасний бухгалтерський облік. М., 2003.
 Сотникова Л. В. Бухгалтерська звітність організації за 2007 р. / за ред. А. С. Бакаєва. СПб: Пітер, ІПБР-БІНФА, 2008.
 Хендриксен Е. С., Ван Бреда М. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. М.: Фінанси і статистика, 1997.
 Шумпетер Й. А. Історія економічного аналізу: в 3 т.: пер. з англ. / Під ред. В. С. Автономова. СПб: Економічна школа, 2001.
 Перелік інших інформаційних джерел
 Інтернет-ресурси
 Періодичні видання: журнали «Бухгалтерський облік», «Коммерсант. Фінансовий менеджмент »та ін; газети« Ведомости »,« Коммерсант »та ін
 План рахунків, бланки річної фінансової звітності (готуються навчаються самостійно).
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ФРАГМЕНТ РОБОЧОЇ ПРОГРАММИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛІНИ« АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ »"
 1.  ФРАГМЕНТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» («КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ»)
    I. Організаційно-методичний розділ Мета вивчення дисципліни: оволодіння базовими спеціальними знаннями, уявленнями, вміннями та навичками, необхідними для виконання функцій фінансового менеджера як фахівця з управління фінансами у великій компанії. Завдання курсу: вивчення основних розділів науки про управління фінансами фірми; розвиток навичок самостійного вирішення практичних
 2.  14.4. Склад, зміст і значення звітності
    Бухгалтерська звітність Способи регулювання бухгалтерської звітності в різних країнах світу суттєво відрізняються. У деяких країнах (США, Великобританія) відповідні нормативні документи розроб-ться в основному професійними неурядова ми організаціями, в інших (Франція, Росія) - в основному державними органами. У дореволюційній Росії порядок складання
 3.  Глава 8. Теорії світогосподарських зв'язків і економічна геополітика
    Геополітика - це досі формується наука. Поняття «геополітика» трактується найчастіше надзвичайно широко. Межі її переходять в економічні, політичні, військово-стратегічні, природно-ресурс, екологічні та інші дисципліни. Геополітика - наука про ставлення землі і політичних процесів, грунтується на широкому фундаменті географії, перш за все географії політичній, яка
 4.  2.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану
    За своїм складом інформація, акумулюються на підприємстві, досить різноманітна. Аналіз же фінансового стану базується на певній інформаційній системі. За обсягом вона повинна містити тільки ті дані, які необхідні для форму-лювання результатів аналізу. Найбільш повна інформаційна система підприємства, фикси-рующая практично всі господарські операції - система
 5.  Завдання для самоконтролю
    Завдання 1. Використовуючи наведені в таблиці котирування, визначте, які з них є прямими по відношенню до долара США, а які зворотними (непрямими)? Котирування основних валют на Форекс 13.03.06. EUR / USD 1.1925 Mon 13:20 GBP / USD 1.7281 Mon 13:20 USD / CHF 1.3154 Mon 13:18 USD / JPY 119.05 Mon 13:18 AUD / USD 0.732 Mon 13:20 USD / CAD 1.1618 Mon 13:20 EUR / CHF 1.5689 Mon 13:20
 6.  3.2. Структура і зміст фінансової звітності
    Фінансова звітність, яку публікує західними компаніями, являє собою барвисто оформлені буклети, які, крім самих форм бухгалтерських звітів, за-вірний аудитором, містять багато іншої інформації. Як правило, це звернення президента компанії до акціонерів, звіт ради директорів, аналіз розвитку фірми за попередні періоди, прогноз на найближчі роки, опис географії та
 7.  Методика трансформації бухгалтерської (фінансової) звітності відповідно до МСФЗ
    В даний час використовується два варіанти трансформації фінансової звітності російських організацій відповідно до міжнародних стандартів. Перший називають підходом з точки зору інфляції, друга - підходом з точки зору валюти. Мова йде лише про відмінність технічних прийомів, оскільки і в тому, і в іншому випадку основною метою трансформації є отримання звітності,
 8.  1.3. Історія виникнення та тенденції розвитку аудиту
    Вважається, що контроль існує з незапам'ятних часів, у той час як аудит в сучасному його уявленні з'явився порівняно недавно (близько 200 років тому), стандарти аудиту - ще пізніше (близько 100 років). Так, ще в Давньому Єгипті (близько III в. До н. Е..) Існували чиновники, які поєднували функції обліку, управління та контролю. У Римській імперії (1-26 рр.. Н. Е..) Контрольні функції
 9.  6.1 Характер і структура суб'єктів трансформаційної економіки: первинне визначення
    Характер формується в Росії економічної системи та природа її суб'єктів залежать від багатьох передумов. Позначимо поки дві з них. Перша полягає в тому, на якому етапі людської історії знаходиться російське суспільство. Від цього залежатиме (і залежить), яку модель, вірніше, тип економічної системи ми в змозі сформувати. Друга важлива передумова - чиї потреби, інтереси,
 10.  ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ
    (Financial instrument) - будь-який договір, в результаті якого одночасно виникають фінансовим-вий актив у однієї компанії і фінансове зобов'язання або до-лівої інструмент - у іншої (ст. 5 МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання у звітності»). Існують різні підходи до трактування поняття «фінансовий інструмент». Спочатку було поширено досить спрощене
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка