Головна
ГоловнаЕкономіка → 
Інформаційні технології в економіці
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Г.А. Титоренко Автоматизовані інформаційні технології в економіці 1999
Мета підручника - дати майбутнім економістам знання в галузі створення і функціонування інформаційних систем та автоматизації технології управлінської діяльності. Розглядаються загальні питання інформатизації, даються поняття автоматизованих інформаційних технологій, систем, наводиться їх класифікація. Особливу увагу приділяється опису необхідних видів забезпечення систем і технологій з урахуванням потреб користу-Ватель-економістів в умовах роботи в комп'ютерних мережах, застосування засобів телекомунікацій. Розглядається використання інформаційних технологій у бухгалтерському обліку, податкової, банківської, страхової діяльності, казначействі. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спе-ціальностей вузів, а також керівників і спеціалістів підприємств і організацій.
Е.А. Ракітін, В.Л. ПАРХОМЕНКО ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЦІ. ЧАСТИНА 1 2005
Містить систематизований виклад курсу лекцій з інформатики та інформаційних систем в економіці, передбачених в якості обов'язкових дисциплін у державному освітньому стандарті спеціальностей: 080109 - бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 080105 - фінанси і кредит; 080705 - менеджмент організації.
Розглядаються питання, пов'язані з особливостями створення та функціонування інформаційних систем, у тому числі автоматизованих, закономірностями протікання інформаційних процесів, засобами і технологіями автоматизованої обробки інформації.
Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Бараз В.Р. Корреляционно-регресійний аналіз зв'язку показників комерційної діяльності з використанням програми Excel 2005
Навчальний посібник призначений для придбання навичок застосування програми Excel при виконанні циклу домашніх завдань за темами «Кореляція і регресія», «Множинна регресія», «Непараметричні показники зв'язку», «Аналіз хі-квадрат». Рекомендовано для студентів спеціальності 351300 - «Комерція (торгова справа) в металургії», а також для студентів інших інженерних та економічних спеціальностей, які вивчають відповідні розділи курсів «Статистика» та «Організація експерименту».
Гламаздін Е.С., Новиков Д.А., Цвєтков А.В. Управління корпоративними програмами: інформаційні системи і математичні моделі 2003
Робота містить опис інформаційного оточення корпоративних систем управління програмами (перша частина) , а також теоретико-ігрові та оптимізаційні моделі управління корпоративними програмами (друга частина).
Робота розрахована на фахівців (теоретиків і практиків) з управління організаційними системами.