Головна
ГоловнаЮриспруденція → 
Історія політичних і правових вчень
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ НАВЧАНЬ
О. Е. Лейст Історія політичних і правових вчень 2000
У підручнику викладено основні політичні та правові доктрини Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, показано розвиток політико-правової ідеології в єдності її світоглядних основ, теоретичного змісту і програмних вимог. Особливу увагу приділено характеристиці основних напрямів політико-правової ідеології, причин різноманіття і розвитку політичних і правових доктрин, зростанню гуманістичних начал в історії політичних і правових вчень.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів.
Доржиев Ж.Б., Хлистов Е.А., Мадай Е.О., Ускеев С.Ш. Історія політичних і правових вчень 2004
Даний посібник підготовлено на кафедрі державно-правових дисциплін Східно-Сибірського державного тех-технологічного університету відповідно до державного стандарту. Воно включає в себе всі структурні елементи, необ ходимое для вивчення історії політичних і правових вчень як одного з базових курсів у навчанні юристів: тематичний план, методичні рекомендації, програма курсу, короткий курс лекцій, теми та плани семінарських занять, списки рекомендованої літератури, питання і завдання для проміжного контролю, під тання для підсумкового тестування і контролю (іспиту). Посібник призначений для студентів юридичного профілю денного обу чення.
В. С. Нерсесянц Історія політичних і правових вчень 2004
Підручник підготовлено вченими Інституту держави і пра ва РАН, відомими фахівцями з даної дисципліни. У ньому висвітлюється всесвітня історія політичної і правової думки від її витоків до сучасності, викладені всі основні політико-правові вчення Стародавнього світу, Середніх віків, Але вого і Новітнього часу. Велике місце приділено формирова нию і розвитку політико-правової думки в Росії. У цьому виданні матеріал значно перероблений, оновлений і доповнений.
Мачин І. Ф. Історія політичних і правових вчень 2007
Безпосередньою здачі іспиту пли заліку але будь-якої навчальної дис циплін завжди передує досить короткий період, коли студент дол дружин зосередитися, систематизувати свої знання. Висловлюючись комп'ю терни мовою, він повинен "вивести інформацію з довготривалої пам'яті в оперативну», зробити її готової до негайного і ефек тивному використанню. Специфіка періоду підготовки до іспиту або за пару полягає в тому, що студент вже нічого не вивчає (для цього про сто немає часу): він лише згадує і систематизує вивчене.
Пропонований посібник допоможе студентам у вирішенні саме цього заду чи стосовно до курсу «Історія політичних і правових вчень».
Зміст і структура посібника відповідають вимогам Государст венного освітнього стандарту вищої професійної освіти.
Юрчук B.C. Історія політичних і правових вчень 2010
Курс «Історія політичних і правових вчень» має важливе значення для общепрофессіональной підготовки студентів юридичних спеціальностей . Цей курс займає основне місце в системі юридичних та інших гуманітарних наук і навчальних дисциплін, об'єктами вивчення та освітлення яких є політика, право, державу.