Головна
ГоловнаФінансиФінанси підприємств
ЗМІСТ:
Бочаров В. В.. Корпоративні фінанси. - СПб.: Питер, 2008. - 272 е.: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2008
Перше в Росії навчальний посібник з оновленою дисципліни «Корпоративні фінанси» (раніше іменувалася «Фінанси підприємств»), написане з урахуванням останніх змін стандарту і розраховане на дворівневу систему преподаванія.В посібнику на основі узагальнення досвіду діяльності російських і зарубіжних корпорацій висвітлюються базові концепції корпоративних фінансів, розглядаються практичні аспекти формування та використання капіталу, фінансування інвестицій, фінансового планування, бюджетування та контроля.Кніга буде цікава бакалаврам, магістрам та аспірантам економічних вузів і бізнес-шкіл, а також може бути використана в практичній роботі фахівцями фінансово -бухгалтерських служб підприємств і комерційних організацій.
Глава 1ЕКОНОМІЧЕСКОЕ ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ
1.1 «Фінанси як вартісна категорія
1.2. Функції та роль фінансів у господарській діяльності підприємств і корпорацій
1.3. Фінансові ресурси підприємств і корпорацій
1.4. Особливості фінансів корпоративних груп
1.5. Корпоративна фінансова політика
1.6. Обов'язки фінансового директора
Глава 2ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ПРИБУТОК КОРПОРАЦІЇ
2.1. Систематизація доходів і фактори , що впливають на їх величину
2.2. Планування (прогнозування) виручки від реалізації продукції
2.3. Класифікація витрат і можливість їх зниження
2.4. Зарубіжна практика систематизації витрат виробництва
2.5. Управління витратами і маржинальним доходом із застосуванням операційного левериджу (важеля)
2.6. Методи планування (прогнозування) прибули
2.7. Формування кінцевого фінансового результату в бухгалтерській звітності
2.8. Використання чистого прибутку
Глава 3СТОІМОСТЬ КАПІТАЛУ І УПРАВЛІННЯ ЙОГО СТРУКТУРОЮ
3.1. Економічна природа і класифікація капіталу
3.2. Ключові принципи формування капіталу
3.3. Концепція вартості капіталу
3.4 . Середньозважена і гранична вартість капіталу
3.5. Поняття фінансової структури капіталу
З.Б. Моделі оцінки оптимальної структури капіталу
3.7. Роль економічної доданої вартості в управлінні капіталом
Глава 4ПОЛІТІКА залучення позикових коштів
4.1. Склад позикового капіталу і оцінка вартості його залучення
4.2 . Формування позикового капіталу шляхом емісії корпоративних облігацій
4.3. Ефект фінансового важеля (левериджу) і його роль в управлінні позиковим капіталом
4.4. Взаємодія ефектів операційного та фінансового важелів у умовах ділового ризику
Глава 5ФІНАНСІРОВАНІЕ ДОВГОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ
5.1. Інвестиції як базова економічна категорія
5.2. Класифікація інвестицій в основний капітал
5.3. Інвестиційна політика підприємств (корпорацій)
5.4. Джерела фінансування капітальних вкладень
5.5. Практика фінансування капітальних вкладень за рахунок власних коштів
5.6. Інвестиційне кредитування
5.7. Лізинг як метод фінансування капітальних вкладень
5.8. Проектне фінансування
Глава бФІНАНСІРОВАНІЕ КОРОТКОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ
6.1. Загальна характеристика інвестицій в оборотний капітал
6.2. Управління оборотним капіталом в процесі операційного та фінансового циклів
6.3. Моделювання поточних фінансових потреб
6.4. Управління запасами
6.5. Управління дебіторською заборгованістю
6.6 . Вибір стратегії фінансування оборотних активів
6.7. Вибір політики комплексного оперативного управління оборотними активами і короткостроковими зобов'язаннями
6.8. Процедура складання бюджету оборотних активів
Глава 7УПРАВЛЕНІЕ грошовий потік
7.1. Основні поняття, що характеризують грошові потоки
7.2. Класифікація грошових потоків
7.3. Способи вимірювання грошових потоків
7.4. Аналіз грошових потоків
7.5. Ліквідний грошовий потік
7.6. Методи оптимізації грошових потоків
7.7. Прогнозування грошових потоків
7.8. Роль платіжного балансу в управлінні грошовим оборотом
Глава 8КОРПОРАЦІЯ І ФІНАНСОВИЙ РИНОК
8.1. Призначення і функції фінансового ринкуі мобілізації та розподілі корпоративного капіталу
8.2. Види професійної діяльності на фінансовому ринку
8.3. Фондова біржа
8.4. Роль корпорації на фінансовому ринку
8.5. Фактори, що визначають курсову вартість корпоративних цінних паперів
8.6. Правове регулювання фінансового ринку
Глава 9ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
9.1. Фінансові інвестиції (вкладення) підприємств (корпорацій)
9.2. Типи портфелів цінних паперів
9.3. Основні принципи і послідовність формування фондового портфеля
9.4. Концептуальний підхід до управління портфелем цінних паперів акціонерного товариства
9.5. Диверсифікація фондового портфеля
9.6. Оцінка прибутковості портфеля корпоративних цінних паперів
9.7. Моніторинг фондового портфеля
9.8. Ризики, характерні для портфельних інвестицій, і способи їх мінімізації
Глава 10ДІВІДЕНДНАЯ ПОЛІТИКА КОРПОРАЦІЇ
10.1. Базові дивідендні теорії
10.2 «Формування дивідендної політики акціонерної компанії (корпорації)
10.3. Фактори, що впливають на вибір дивідендної політики
10.4. Правові обмеження на виплату дивідендів в Росії
10.5. Форми виплати дивідендів
10.6. Політика викупу власних акцій
Глава 11КОРПОРАТІВНОЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ
11.1. Зміст і завдання фінансового планування
11.2 . Принципи фінансового планування
11.3. Методи фінансового планування
11.4. Практика фінансового планування в Росії і за кордоном
11.5. Види і зміст фінансових планів
11.6. Систематизація і зміст оперативних бюджетів
11.7. Корпоративний фінансовий контроль
ЛІТЕРАТУРА
Фінанси підприємств:
  1. В. В. Ковальов, Віт. В. Ковальов. Корпоративні фінанси та облік: поняття, алгоритми, показу-ки: навч. пособіе.Ч.1 - М. : Проспект, КНОРУС, 2010. - 768 с. - 2010 рік
  2. Л.М. Бурмістрова. Фінанси організацій (підприємств) - 2009 рік
  3. Лупей Н. А ., Горіна Г. А.. Фінанси та оподаткування торгових організацій: Навчальний посібник. - 2008 рік
  4. Н.В. Колчина. Фінанси організацій (підприємств) - 2007
  5. Наумов В.В., Сокольникова О.Б.. Фінанси підприємств: Навчально-методичні матеріали - 2005 р.
  6. Бочаров В. В., Леонтьєв В. Є. .. Корпоративні фінанси - 2004
  7. Прохоровский В.С., Чайникова Л.Н.. Фінанси малих підприємств - 2003
  8. Миколаєва Т.П., Чибісов О.В.. Керівництво по вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» - 2001 рік