ГоловнаФінансиФінанси підприємств
ЗМІСТ:
Бочаров В. В., Леонтьєв В. Є. .. Корпоративні фінанси, 2004
На основі узагальнення досвіду діяльності російських і зарубіжних корпорацій висвітлюються базові концепції корпоративних фінансів, фінансова політика корпорацій, їх взаємини з учасниками фінансового ринку, розглядаються практичні аспекти формування та використання капіталу, фінансування інвестицій, фінансового планування, бюджетування та контролю. Книга буде цікава фахівцям фінансово-бухгалтерських служб підприємств, комерційних організацій, студентам і викладачам вузів і всім, хто цікавиться проблемами фінасово-кредитної політики.
ПЕРЕДМОВА
Глава 1ЕКОНОМІЧЕСКОЕ ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ
1.1. Фінанси як вартісна категорія
1.2. Функції фінансів
1.3. Принципи організації корпоративних фінансів
Прітщп саморегулювання
Принцип самоокупності
Розподіл джерел формування оборотних коштів на власні і позикові
Освіта фінансових резервів
1.4. Фінансовий менеджмент в системі управління фінансами корпорацій
1.5. Особливості організації фінансів господарюючих суб'єктів різних форм власності
Господарські товариства і суспільства
Повне товариство
Товариство на вірі {командитне товариство)
Товариство з додатковою відповідальністю
Акціонерне товариство
1.6. Фінанси зарубіжних корпоративних структур
Холдингові компанії
Злиття
1.7. Фінанси корпоративних I руп в Росії
1.8. Фінансова політика корпорації
Фінансова тактика
Внутрифирменное фінансове планування
Фінансовий аналіз
1.9. Роль фінансового аналітика
1.10. Посередницькі (агентські) відносини в корпорації
Глава 2КОРПОРАЦІЯ І ФІНАНСОВИЙ РИНОК
2.1. Основні моделі класичного фінансового інвестування
2.1.1. Аналіз дисконтованого грошового потоку (Discounted Cash Flow, DCFl.
2.1.2. Теорія структури капіталу
2.1.3. Вплив політики виплати дивідендів на курси акцій корпорацій
2.1.4. Теорія портфеля та оцінці дохідності фінансових активів (Capital Asset Pricing Model, CAPMi
2.1.5. Теорія ціноутворення опціонів Ф. Блека і М. Шоулза
2.1.6. Теорія ефективного ринку (Efficient Markets Hypothesis, ЕМН)
2.1.7. Арбітражна модель необхідної прибутковості {Arbitrage Pricing Theory, APT]
2.2. Роль корпорації на фінансовому ринку
2.3. Фактори, що визначають курсову вартість корпоративних цінних паперів на фінансовому ринку
2.4. Фінансовий ринок як об'єкт державного регулювання
Глава ЗІЗДЕРЖКІ, ДОХІД І ПРИБУТОК КОРПОРАЦІЇ
3.1. Зміст витрат підприємства (корпорації)
Сумова різниця
Матеріально-виробничі запаси
Основні засоби
Фактичні витрати
Первісною вартістю основних засобів
Сума дооцінки об'єкта основних засобів
Сума уцінки об'єкта основних засобів
Вартість об'єктів основних засобів
Нарахування амортизації об'єктів основних засобів
Відновлення об'єкта основних засобів
Вибуття об'єкта основних засобів
При прийнятті до бухгалтерського обліку нематеріальних активів (
Амортизаційні відрахування по нематеріальних активів
Порядок визнання витрат при методі нарахування
Порвдок визначення витрат при касовому методі
До матеріальних витрат відносять
амортизується майно
Нематеріальні активи
Витрати
3.2. Планування (прогнозування) поточних витрат по звичайних видах діяльності
3.3. Формування і види доходів підприємств (корпорацій)
3.4. Цінова політика підприємства (корпорації) і її вплив на виручку від реалізації продукції
3.5. Планування прибутку
3.6. Формування кінцевого фінансового результату в бухгалтерській звітності
Глава 4ЦЕНА КАПІТАЛУ І УПРАВЛІННЯ ЙОГО СТРУКТУРОЮ
4.1. Економічна природа капіталу (поняття і класифікація)
4.2. Способи і джерела залучення капіталу
Зовнішнє фінансування
Фінансування за рахунок позикового капіталу
Капітальні вкладення
4.3. Методологічний підхід до формування капіталу
Короткострокові пасиви
Довгострокові пасиви
Власний капітал
4.4. Середньозважена і гранична вартість (ціна) капіталу
4.5. Методи визначення вартості (ціни) компанії
Суб'єкти оціночної діяльності
Об'єкти оцінки
Договір між замовником і оцінювачем
Майно
Оцінка підприємства
Нерухомість
Інвестиції
Інтелектуальна власність
Інвестиційна вартість
Інвестиційний аналіз нерухомості
Капіталізація
Коефіцієнт іпотечної заборгованості
Ліквідаційна вартість
Ліквідність
Метод капіталізації
Метод кумулятивного побудови
Ставка (коефіцієнт) капіталізації
Принципи оцінки майна (активів)
Принцип корисності
Принцип заміщення
Принцип вкладу
Принцип залишкової продуктивності
Принцип збалансованості (пропорційності)
Принцип відповідності
Принцип попиту та пропозиції
Принцип конкуренції
Прибутковий підхід
Витратний підхід
Ринковий (порівняльний) підхід
Метод дисконтування грошових потоків
Ліквідаційна вартість компанії
Метод ринку капіталу
Метод угод
Метод галузевих коефіцієнтів
4.6. Структура капіталу і прийняття інвестиційних рішень
Фінансові рішення
Інвестиційні рішення
Альтернативні витрати
Аналіз і прийняття рішень в умовах визначеності
прийняття рішень в умовах ризику
Прийняття рішень в умовах невизначеності
Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах конфлікту
4.7. Методи розрахунку оптимальної структури капіталу
4.8. Взаємозв'язок структури капіталу та дивідендної політики корпорації
Глава 5УПРАВЛЕНІЕ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ
5.1. Склад і структура власного капіталу
5.2. Політика формування власного капіталу
5.3. Оцінка окремих елементів власного капіталу
5.4. Емісійна політика
5.5. Дивідендна політика
5.6. Критерії вимірювання ефективності власного квпіталв
Глава 6УПРАВЛЕНІЕ позиковому капіталі
6.1. Склад позикового капіталу і оцінка вартості його залучення
6.2. Формування позикового капіталу у формі облігаційних позик
6.3. Ефект фінансового важеля (левериджу) і його використання при управлінні позиковим капіталом
6.4. Організація процесу кредитування позичальника
6.5. Показники ефективності позикового капіталу
Глава 7ФІНАНСІРОВАНІЕ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ
7.1. Економічний зміст інвестицій в основні засоби (капітальні активи)
Інвестиції
Інвестиційна діяльність
Інвестиційний цикл
Інвестиційний процес
Інвестиційний проект
Пріоритетний інвестиційний проект
Термін окупності інвестиційного проекту
Сукупна податкове навантаження
Інвестори
Замовники
Підрядники
Користувачі об'єктів капітальних вкладень
Фінансові інвестиції
Безризикові інвестиції
Низькоризикові інвестиції
7.2. Інвестиційна політика підприємства (корпорації)
7.3. Інвестиції як об'єкт правового регулювання
7.4. Джерела фінансування капітальних вкладень
7.5. Порядок і методи фінансування капітальних вкладень
7.6. Довгостроковий кредит як джерело фінансування капітальних вкладень
7.7. Лізинговий метод фінансування капітальних вкладень
7.8. Проектне фінансування
7.9. Фінансування капітальних вкладень на основі угод про розподіл продукції
7.10. Фінансування ремонту основних засобів
Глава 8УПРАВЛЕНІЕ ПОРТФЕЛЕМ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
8.1. Мета і завдання управління інвестиційним портфелем
8.2. Правила інвестування
8.3. Принципи оцінки інвестиційних проектів
8.4. Стандартні критерії оцінки інвестиційних проектів
8.5. Методи аналізу і оцінки ефективності інвестиційних проектів
8.6 . Облік фактора інфляції в інвестиційних розрахунках
8.7. Аналіз і оцінка проектного ризику
8.8. Аналіз чутливості інвестиційного проекту
8.9. Формування і оперативне управління інвестиційним портфелем
Глава 9УПРАВЛЕНІЕ ПОРТФЕЛЕМ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
9.1. Фінансові інвестиції (вкладення) підприємств та корпорацій
Випуск фінансових інструментів
Емітент
Документарні н бездокументарні цінні папери
Грошові та капітальні цінні папери
Боргові цінні папери
Похідні цінні папери
Первинний і вторинний фондові ринки
9.2. Типи портфелів цінних паперів та інвестиційних стратегій
9.3. Концептуальний підхід до управління портфелем цінних паперів акціонерного товариства (корпорації)
9.4. Диверсифікація фондового портфеля
9.5. Сценка ефективності фондового портфеля
9.6. Моніторинг портфеля цінних паперів
Результати фундаментального аналізу оформляють у вигляді дослідного звіту.
Технічний аналіз
9.7 . Оцінка інвестиційної привабливості цінних паперів акціонерного товариства (емітента)
9.8. Ризики, пов'язані з портфельними інвестиціями, і способи їх зниження
Глава 10ФІНАНСІРОВАНІЕ ІНВЕСТИЦІЙ В оборотного капіталу (АКТИВИ )
10.1. Загальна характеристика інвестицій в оборотні активи (кошти)
10.2. Методи визначення планової потреби в оборотних активах
10.3. Джерела формування оборотних активів
10.4. Моделювання поточних фінансових потреб
Тривалість виробничого і збутового циклів.
Темпи зростання обсягу виробництва і продажу товарів .
Стан ринкової кон'юнктури
Спонтанне фінансування
Факторинг
10.5. Моделювання вибору стратегії фінансування оборотних активів
10.6. Вибір політики комплексного оперативного управління оборотними активами і короткостроковими зобов'язаннями
10.7. Оцінка ефективності використання оборотних активів
Глава 11УПРАВЛЕНІЕ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
11.1. Економічна природа і класифікація грошових потоків
11.2. Методи вимірювання грошових потоків
11.3. Аналіз грошових потоків
11.4. Ліквідний грошовий ПОТІК
11.5. Прогнозування грошових потоків
11.6. Прогнозування сукупного грошового обороту
11.7 . Планування готівкового грошового обороту
Глава 12КОРПОРАТІВНОЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
12.1. Зміст і завдання фінансового планування
12.2. Принципи фінансового планування
12.3. Методи фінансового планування
12.4. Практика фінансового планування в Росії і за кордоном
12.5. Види і зміст фінансових планів
12.6. Мета і завдання бюджетування
12.7. Класифікація і зміст оперативних бюджетів
Глава 13СОДЕРЖАНІЕ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ ТА КОНТРОЛЮ В КОРПОРАЦІЇ
13.1. Зміст фінансової роботи
Фінансове планування
13.2. Обов'язки фінансового менеджера [директора)
Стратегія управління компанією
Аналіз довкілля
13.3. Корпоративний фінансовий контроль
Розподіл обов'язків.
Дозвіл і схвалення.
Важливість свідоцтва
Обмежена система контролю
Система контролю
Глава 14РЕОРГАНІЗАЦІЯ КОРПОРАЦІЙ: злиття, поглинання , ДРОБЛЕННЯ І ЛІКВІДАЦІЯ
14.1. Зарубіжний досвід поглинання і злиття компаній
14.2. Правові основи реорганізації акціонерних товариств у Росії
14.3. Фінансові аспекти поглинань і злиттів
14.4. Ліквідація акціонерного товариства
ЛІТЕРАТУРА
Фінанси підприємств:
  1. В. В. Ковальов, Віт. В. Ковальов. Корпоративні фінанси та облік: поняття, алгоритми, показу-ки: навч. пособіе.Ч.1 - М.: Проспект, КНОРУС, 2010. - 768 с. - 2010 рік
  2. Л.М. Бурмістрова. Фінанси організацій (підприємств) - 2009 рік
  3. Бочаров В. В.. Корпоративні фінанси. - СПб.: Питер, 2008. - 272 е.: ил. - (Серія «Навчальний посібник»). - 2008 рік
  4. Лупей Н. А., Горіна Г. А.. Фінанси та оподаткування торгових організацій: Навчальний посібник. - 2008 рік
  5. Н.В. Колчина. Фінанси організацій (підприємств) - 2007
  6. Наумов В.В., Сокольникова О.Б.. Фінанси підприємств: Навчально- методичні матеріали - 2005 р.
  7.  Прохоровский В.С., Чайникова Л.Н.. Фінанси малих підприємств - 2003
  8.  Миколаєва Т.П., Чибісов О.В.. Керівництво з вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» - 2001 рік
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка