Головна
ГоловнаЕкономіка → 
Макроекономіка
МАКРОЕКОНОМІКА
Івашківський С. Н. Макроекономіка 2002
У підручнику читачі знайдуть відомості про основні напрямки і школах макроекономічної аналізу; зрозуміють, як розраховуються макроекономічні показники і будуються макроекономічні моделі; дізнаються, як взаємодіють товарні та грошовий ринки; познайомляться з проблемами відкритої економіки і знайдуть тлумачення причин процвітання одних країн і бідності інших. Кожна глава підручника містить перелік ключових термінів і понять, основні висновки, контрольні запитання та навчальні завдання, які дають можливість осмислити прочитаний матеріал і практично використовувати його в реальних ситуаціях. Наведено відповіді до Геста і завданням, рекомендована література для поглибленого вивчення макроекономіки. Книга призначена студентам і викладачам економічних спеціальностей вузів, але завдяки доступності викладу може бути корисна найширшої аудиторії читачів.
Т.В. Юр'єва, Е.А. Мариганова МАКРОЕКОНОМІКА 2008
Макроекономіка є фундаментальною, загальнотеоретичної дисципліною для підготовки фахівців з багатьох напрямків. Вивчення макроекономіки яв ляется обов'язковим для підготовки професійних економістів. Оволодіння зна нями з цієї дисципліни допомагає також представникам неекономічних спеці альностей приймати ефективні економічні рішення в сучасних умовах господарювання. Пропонований курс містить виклад основних понять, категорій, прийомів, методів, специфічних підходів макроекономічної науки, розглядає ключові проблеми макроекономіки, важливі для розуміння та оцінки суті і характеру суча сних економічних явищ. Основним предметом вивчення в макроекономіці є поведінка економіки як єдиного цілого з погляду забезпечення умов стійкого економічного зростання, повної зайнятості ресурсів, мінімізації рівня інфляції і рівноваги пла тіжних балансу.
Н.Грегорі Менк'ю МАКРОЕКОНОМІКА 1994
Цей підручник є першим в Росії перекладом спеціалізованого підручника з макроекономіки Автор вдало поєднує поглиблений аналіз сучасних макроекономічних моделей з ясністю блискучого викладача і практика, участвовав шого у розробці економічної політики США Представлені принципи класичної та кейнсіанської економічних теорій і моделі, розроблені протягом останніх десятиліть, дан цікавий фактичний матеріал, приклади практичного використання теоретичних розробок. Для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців, що займаються розробкою і аналізом економічної політики, всіх читачів, які хочуть підвищити рівень своїх знань у галузі макроекономічної теорії
А.І. Лученок, О.Л. Шулейко, О.І. Румянцева, М.В. Маркусенко та ін Проблеми макроекономічного регулювання 2005
У монографії розглянуто методологічні проблеми неоінституціонального регулювання національної економіки, вдосконалення де-ніжно- кредитної та бюджетно-податкової політики, оптимізації рівня зайнятості на підприємствах.
Для наукових і практичних працівників, аспірантів і студентів-дипломників.
Ялла В.А. Макроекономіка 2003
У навчальному посібнику розглядаються основні розділи макроекономіки, а також проблеми світової економіки. В цілому представлений сучасний курс економічної теорії в межах макроекономіки за програмою гуманітарнихвузов.
Посібник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів середніх і вищих навчальних закладів.
Б.І. Герасимов, Н.С. Косів, В.В. Дробишева Економічна теорія. Макроекономіка. Перехідна економіка 2009
Містить теоретичні основи макроекономіки та перехідної економіки. Розглянуто базові методи макроекономічного аналізу закономірностей функціонування економіки в ринкових умовах господарювання, а також державний механізм макроекономічного регулювання.
Призначено студентам, аспірантам, викладачам і читачам, самостійно вивчають економічну науку.
Саксонова Е.Л., Кустова Т.Н., Клементьєва Н.А. Макроекономіка ч. II 2003
Навчальний комплекс включає сім тем розділу «Макроекономіка» та розділ «Перехідна економіка» навчальної дисципліни « Економіка »відповідно до Державного стандарту вищої професійної освіти.
Навчальний комплекс з макроекономіки включає в себе крім теоретичного матеріалу питання для самоконтролю, завдання і навчальні завдання, словник основних термінів.
Навчальний комплекс призначений для всіх студентів, які вивчають економіку та економічну теорію, а також для слухачів ФППК.
Абель Е., Бернанке Б. Макроекономіка 2010
У книзі глави Федеральної резервної системи США Б. Бернанке і професора Пенсільванського університету Е. Абеля розглянуті предмет і проблеми макроекономіки, економічні проблеми довгострокового періоду, циклічний розвиток економіки в короткостроковому періоді, проблеми здійснення державної стабілізаційної політики і багато іншого.
У числі проблем, наведених у книзі: уповільнення економічного зростання після 1973, ріст, пов'язаний з інформаційною революцією, рівень і темп інфляції в країнах з перехідною економікою, зміна обмінного курсу між євро і доларом та інші . Крім того, книга дає можливість поглибленого вивчення неокласичної і кейнсіанської теорій і ряду сучасних макроекономічних проблем.
Видання призначене для слухачів програм МВА, студентів, аспірантів, викладачів вузів, всіх, хто цікавиться макроекономічними проблемами.
Рекомендовано Радою Мннобрнаукн ТО за освітньою програмою додаткової професійної освіти «Майстер ділового адміністрування - Master of Business Administration (MBA)» як підручник для слухачів, що навчаються за програмою «Майстер ділового адміністрування».
Н.А. Шагас, Е.А. Туманова МАКРОЕКОНОМІКА-2 2006
Рекомендовано Навчально-методичним центром «Класичний підручник» як підручник для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями.