Головна
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка
ЗМІСТ:
Т.В. Юр'єва, Е.А. Мариганова. МАКРОЕКОНОМІКА, 2008
Макроекономіка є фундаментальною, загальнотеоретичної дисципліною для підготовки фахівців з багатьох напрямків. Вивчення макроекономіки яв ляется обов'язковим для підготовки професійних економістів. Оволодіння зна нями з цієї дисципліни допомагає також представникам неекономічних спеці альностей приймати ефективні економічні рішення в сучасних умовах господарювання. Пропонований курс містить виклад основних понять, категорій, прийомів, методів, специфічних підходів макроекономічної науки, розглядає ключові проблеми макроекономіки, важливі для розуміння та оцінки суті і характеру суча сних економічних явищ. Основним предметом вивчення в макроекономіці є поведінка економіки як єдиного цілого з погляду забезпечення умов стійкого економічного зростання, повної зайнятості ресурсів, мінімізації рівня інфляції і рівноваги пла тіжних балансу.
ТЕМА 1. Введення в макроекономіку
Вивчивши тему 1, студент повинен знати:
1.1. Предмет і об'єкт макроекономіки.
1.2. Методи макроекономічного аналізу
1.3. Макроекономічна політика як основа регулювання економічних процесів
1.4. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ
ТЕМА 2. Макроекономічна політика в різних економічних системах
Вивчивши тему 2, студент повинен знати:
2.1. Класифікація економічних систем
2.2. Макроекономічна політика на різних етапах розвитку ринкової економіки
2.3. Основні напрямки макроекономічної політики в перехідній (транзитивної) економіці
ТЕМА 3. Поняття національного багатства як потенціалу функціонування економічної системи
Вивчивши тему 3, студент повинен знати:
3.1. Соціально-економічна сутність національного багатства
3.2. Основні фонди - найважливіша складова національного багатства
3.3. Поняття і склад оборотних фондів як частини національного багатства
3.4. Природно-ресурсний потенціал
ТЕМА 4. Основні макроекономічні показники
Вивчивши тему 4, студент повинен знати:
4.1. Поняття і зміст системи національних рахунків
4.2. Валовий внутрішній продукт в системі СНР
4.3. Методи розрахунку валового продукту
4.4. Дефлятор валового внутрішнього продукту і індекси цін
4.5. Взаємозв'язок макроекономічних показників
ТЕМА 5. Фінансовий ринок
Вивчивши тему 5, студент повинен знати:
5.1. Гроші і грошовий обіг
5.2. Попит і пропозиція на грошовому ринку
5.3. Кредитний ринок
5.4. Ринок цінних паперів
5.5. Цінні папери та їх основні характеристики
5.6. Організація і регулювання ринку цінних паперів (РЦБ)
5.7. Фондові індекси
ТЕМА 6. Ринок праці
Вивчивши тему 6, студент повинен знати:
6.1. Поняття і основні категорії ринку праці
6.2. Безробіття, її форми і наслідки
6.3. Державне регулювання ринку праці
ТЕМА 7. Макроекономічна рівновага
Вивчивши тему 7, студент повинен знати:
7.1. Поняття і види макроекономічної рівноваги
7.2. Ринок благ. Загальна економічна рівновага
7.3. Основні моделі макроекономічної рівноваги
7.4. Модель рівноваги «доходи-витрати»
7.5. Мультиплікатор витрат. Принцип акселерації
ТЕМА 8. Економічне зростання
Вивчивши тему 8, студент повинен знати:
8.1. Економічне зростання: поняття і показники
8.2. Фактори і типи економічного зростання
8.3. Основні моделі економічного зростання
ТЕМА 9. Циклічність економічного розвитку
Вивчивши тему 9, студент повинен знати:
9.1. Поняття економічного циклу
9.2. Економічний цикл і його фази
9.3. Види економічних криз
9.4. Сучасний економічний цикл
9.5. Стабілізаційні програми
ТЕМА 10. Макроекономічна політика держави в ринковій економіці
Вивчивши тему 10, студент повинен знати:
10.1. Місце і функції держави в різних економічних системах
10.2. Державне регулювання ринкової економіки
10.3. Засоби державного регулювання економіки
ТЕМА 11. Бюджетно-податкова політика
Вивчивши тему 11, студент повинен знати:
11.1. Поняття і види бюджетно-податкової політики
11.2. Бюджетна система країни
11.3. Дискреційна бюджетно-податкова політика
11.4. Автоматична фіскальна політика
11.5. Джерела фінансування бюджетного дефіциту
11.6. Державний борг і способи його погашення
ТЕМА 12. Кредитно-грошова політика держави
Вивчивши тему 12, студент повинен знати:
12.1. Поняття і цілі кредитно-грошової політики
12.2. Інструменти кредитно-грошової політики
12.3. Типи кредитно-грошової політики
ТЕМА 13. Макроекономічна рівновага на ринках благ, грошей і капіталу
Вивчивши тему 13, студент повинен знати:
13.1. Модель IS-LM
13.2. Фактори, що впливають на зміну моделей IS-LM
13.3. Загальна економічна рівновага
ТЕМА 14. Інфляція і безробіття
Вивчивши тему 14, студент повинен знати:
14.1. Поняття інфляції
14.2. Соціально-економічні наслідки інфляції
14.3. Антиінфляційна політика
14.4. Взаємозв'язок інфляції і безробіття
ТЕМА 15. Політика добробуту населення
Вивчивши тему 15, студент повинен знати:
15.1. Доходи населення та їх види
15.2. Державне регулювання доходів
15.3. Рівень життя населення
15.4. Основні принципи соціального захисту населення
15.5. Система соціальної зашиті населення і її структура
ТЕМА 16. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Вивчивши тему 16, студент повинен знати:
16.1. Світове господарство: сутність і виникнення
16.2. Міжнародні економічні відносини
16.3. Міжнародна економічна інтеграція
Макроекономіка:
  1. Абель Е., Бернанке Б.. Макроекономіка - 2010 рік
  2. Б.І. Герасимов, Н.С. Косів, В.В. Дробишева. Економічна теорія. Макроекономіка. Перехідна економіка - 2009 рік
  3. Н.А. Шагас, Е.А. Туманова. МАКРОЕКОНОМІКА-2 - 2006
  4. А.І. Лученок, О.Л. Шулейко, О.І. Румянцева, М.В. Маркусенко та ін. Проблеми макроекономічного регулювання - 2005 р.
  5. Ялла В.А.. Макроекономіка - 2003
  6. Саксонова Е.Л., Кустова Т.Н., Клементьєва Н.А.. Макроекономіка ч. II - 2003
  7. Івашківський С. Н.. Макроекономіка - 2002 рік
  8. Н.Грегорі Менк'ю. МАКРОЕКОНОМІКА - 1994