Головна
ГоловнаЕкономіка → 
Міжнародна економіка
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
Колесов В.П., Кулаков М.В. Міжнародна економіка 2004
У підручнику з курсу «Міжнародна економіка» розглядаються питання теорії міжнародної торгівлі, торговельної політики, валютного курсу і валютної політики, платіжного балансу, взаємодії внутрішнього та зовнішнього макроекономічної рівноваги в умовах відкритої економіки. Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного та управлінської освіти. Підручник підготовлено за сприяння НФПК - Національного фонду підготовки кадрів в рамках Програми «Удосконалення викладання соціально-економічних дисциплін у вузах» - Інноваційного проекту розвитку освіти.
А. І. Дралін С. Г. Міхньова МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 2006
Навчальний посібник «Міжнародні економічні відносини» включає тематичний план, програму курсу, змістовно-логічні схеми по кожному з питань дисципліни, що включають понятійно-категоріальний апарат і відображають логіку розглянутих питань, а також тематику семінарських занять, теми курсових робіт і рекомендації до їх виконання, тести, задачі та завдання, екзаменаційні питання. Навчальний посібник складено відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю «Світова економіка».
Наведений у кінці посібника Покажчик дозволяє швидко знайти визначення того чи іншого терміна.
Матеріали викладені в компактній формі з використанням логічних таблиць, схем, малюнків. Посібник підготовлено на кафедрі «Економічна теорія і світова економіка» Пензенського державного університету. Рекомендується для студентів, що навчаються на факультеті економіки та управління за спеціальністю «Світова економіка», для студентів інших спеціальностей, які вивчають світову економіку; на допомогу викладачам, аспірантам і фахівцям з світової економіки та зовнішньоекономічних зв'язків.
А. І. Дралін С. Г. Міхньова ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 2006
В навчальному посібнику наведено матеріали для вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність», які включають короткий зміст лекцій, плани семінарських занять, теми курсових робіт і рекомендації до їх виконання, тести, екзаменаційні питання. Матеріали викладені в компактній формі з використанням логічних таблиць, схем, малюнків. Посібник підготовлено на кафедрі «Економічна теорія і світова економіка» Пензенського державного університету. Рекомендується для студентів, які вивчають світову економіку, міжнародні економічні відносини, зовнішньоекономічну діяльність; на допомогу викладачам, аспірантам і фахівцям з зовнішньоекономічних зв'язків.
Безугла В.М. Зовнішньоекономічна діяльність 2008
У компактній формі викладено теоретичний матеріал з курсу «Зовнішньоекономічна діяльність» для студентів економічних спеціальностей технічного вузу. Окремі теоретичні положення підкріплені чинними законодавчими та нормативними документами.
Діденко Н.І. Міжнародні валютно-кредитні відносини 2006
Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до програми курсу «Міжнародні валютно-кредитні відносини» . У ньому міститься короткий огляд тем лекцій, плани семінарських занять, практичні завдання у вигляді експрес-тестів по кожній темі, а також рекомендована література. Навчально-методичний комплекс призначений для студентів очного відділення економічного факультету спеціальності 080102 (060600) «Світова економіка».
О.А. Константинова Міжнародні валютно-кредитні відносини 2007
У навчально-методичному комплексі розглянуто теоретичні та практичні питання сутності міжнародних валютно-кредитних відносин , роль міжнародних валютно-кредитних відносин у розвитку економіки. У ньому представлені навчальні програми дисципліни, наведені завдання для самостійної роботи студентів та методичні вказівки щодо їх виконання, а також тести та контрольні питання для самоконтролю, викладена методика контролю знань студентів. Рекомендується для студентів, що навчаються за економічними спеціальностями
С.А. Макарова Міжнародні валютно-кредитні відносини 2008
Посібник з тематики і структури відповідає державному освітньому стандарту дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні відносини »підготовки фахівців за напрямом 080100« Економіка », спеціальність 080102« Світова економіка ». Практикум містить різноманітні види та форми проведення практичних занять: тести, завдання, проблемні ситуації "case-studies". Також представлені методичні вказівки до виконання завдань в різних формах і приклади вирішення найбільш типових завдань. Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для економістів та учнів, які здобувають другу вищу освіту.
Гарвей Фіск Междусоюзніческіе борги 1925
Дослідження про державні фінанси за воєнні та повоєнні роки
Авдокушин Б. Ф. Міжнародні економічні відносини: Учеб. посібник - М.: ІОЦ «Маркетинг», 1996 - 196 с. 1996
У навчальному посібнику розглядаються структура міжнародних економічних відносин, механізм і специфіка їх реалізації, основні тенденції та особливості їх розвитку в наш час. Робиться спроба пов'язати практику міжнародних економічних відносин з процесами інтеграції в них російської економіки. Для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, підприємців.
Буглай В.Б., Ливенцев М.М. Міжнародні економічні відносини: Учеб. посібник / За ред. Н.Н.Лівенцева. 2-е вид. - М.: Фінанси і статистика, 1998. - 160 е. 1998
У книзі розглядаються теорія зовнішньої торгівлі, засоби зовнішньоторговельного регулювання, світогосподарські зв'язки в отраядоші платіжних балансів, міжнародна ва-лютно-фінансова система (1 -е вид. - 1996 р.). Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають міжнародні економічні відносини.