Головна
ГоловнаЮриспруденція → 
Міжнародне право
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
НЮРНБЕРЗЬКИЙ КОДЕКС
Генеральна Асамблея Загальна декларація прав людини 1948
Прийнята та проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948
Всесвітня медична асоціація Гельсінкська декларація ВСЕСВІТНЬОЇ МЕДИЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ 1964
Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації 1964года (із змінами та доповненнями на 2008год)
Міжнародний пакт про громадянські І ПОЛІТИЧНИХ ПРАВАХ 1966
участь у цьому Пакті держави, беручи до уваги, що відповідно до принципів, проголошених Статутом Організації Об'єднаних Націй, визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру, визнаючи, що ці права випливають з властивої людській особі гідності, визнаючи, що, згідно з Загальною декларацією прав людини, ідеал вільної людської особистості, яка користується громадянською і політичною свободою і свободою від страху і нужди, може бути здійснений, тільки якщо будуть створені такі умови, за яких кожен може користуватися своїми економічними, соціальними і культурними правами, так само як і своїми громадянськими і політичними правами, беручи до уваги, що за Статутом Організації Об'єднаних Націй держави зобов'язані заохочувати загальне поважання і додержання прав і свобод людини, беручи до уваги, що кожна окрема людина, маючи обов'язки щодо інших людей і того колективу, до якого вона належить, повинна добиватися заохочення і дотримання прав, визнаних у цьому Пакті, погоджуються про такі статті:
Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966
беруть участь у цьому Протоколі держави, беручи до уваги , що для подальшого досягнення цілей Пакту про громадянські і політичні права (надалі іменується "Пакт") та здійснення його постанов було б доцільно надати Комітету з прав людини, заснованому на підставі частини IV Пакту (надалі іменується "Комітет"), можливість приймати і розглядати, як передбачено в цьому Протоколі, повідомлення від окремих осіб, які стверджують, що вони є жертвами порушень якогось із прав, викладених у Пакті, погодилися про таке:
Генеральна Асамблея ООН ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ ПСИХІЧНО ХВОРИХ ОСІБ ТА ПОЛІПШЕННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ 1991
Прийнято Генеральною Асамблеєю ООН резолюцією 46/119 від 17 грудня 1991року
Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.І. Міжнародне право 2004
У підручнику викладено загальнотеоретичні питання міжнародного права, його основні принципи, характер і джерела, розкрито актуальні проблеми зі -тимчасової міжнародної юриспруденції, представлений весь спектр галузей науки міжнародного публічного права.
Новацією змістовної частини нового видання є глави, присвячені верховенству права, принципу добросовісності, як основі ефективності між - дународного права, інституту естоппель.
Нове видання призначене для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Написаний на основі аналізу широкого доктріналь - ного і документального матеріалу, підручник може бути використаний і в науково-дослідному процесі в системі інститутів Російської академії наук, а також практичними працівниками зовнішньоекономічних, зовнішньополітичних та правоохоронних відомств РФ.
Гетьман-Павлова І.В. Міжнародне приватне право 2005
У підручнику викладено основні проблеми даної галузі права та навчальної дисцип ліни: поняття, принципи її джерела міжнародного приватного права; його соот носіння з іншими галузями національного приватного вдачі і з міжнародним публічним правом; суб'єкти міжнародного приватного права; вчення про колізії онних нормах; основні підгалузі та інститути міжнародного приватного нра ва: право власності, право зовнішньо-економічних угод, право міжнарод них перевезень , міжнародне приватне валютне право, право інтелектуальної власності, міжнародне сімейне та спадкове право, міжнародне приватне трудове право, міжнародне деликтное право. В окрему частину ви делени питання міжнародного цивільного процесу та міжнародного ком-мерческого арбітражу. Підручник підготовлений на основі аналізу законодавства РФ, міжнародних договорів у сфері співпраці з приватноправових під просо, законодавства та судової практики деяких іноземних дер дарств.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів тов, інших навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі міжнародної комерційної діяльності; для економістів та юристів-практиків.
Жіварев В.Є. Міжнародне право 2010
Міжнародне право - відносно вільна від національних правопорядков держав система правових норм, що регулюють взаємовідносини різних суб'єктів, що діють на світовій арені. Воно виражає їх скориговані і узгоджені волі і позиції при вирішенні глобальних проблем сучасності в умовах взаємозв'язку і взаємозалежності сучасного світу і певної нестабільності міжнародних відносин. Неухильне повагу міжнародної законності - це об'єктивно необхідний образ дій для кожного суб'єкта міжнародного права.