ГоловнаФінансиФінанси та кредит → 
« Попередня Наступна »
Смородінa М. І.. Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

Методи регулювання економіки за допомогою фінансів


Узгодження функціонування різних частин економіки досягається перерозподілом ресурсів ^ зміна темпів зростання. У регулюванні беруть участь всі сфери Ф. системи. Методи: o саморегулювання
o Г. регулювання і втручання (Г. встановлює правила; втручання використовується при вирішенні завдань, пов'язаних з благополуччям суспільства)
Сукупний попит = потреб. витрати + приватні інвестиції + Г. витрати
>
Кейнс пояснив необхідність державного втручання в кризових ситуаціях і при надзвичайних обставинах таким чином: щоб не змінилася сума сукупного попиту держава повинна регулювати державні витрати.
Хайек був противником державного регулювання: пояснив свою думку суб'єктивністю підходу і повільністю процесу. У всіх країнах використовується державне втручання.
Інструменти регулювання:> Бюджетне (бюджетна політика) ^ Податкове (налог. політика) ^ Грошово-кредитне (Д.-кредит. політика)
Органи управління фінансами в РФ:
На законодавчому рівні:
Федеральні збори
Президент
Уряд
На виконавчому рівні:
Міністерство фінансів і його регіональні представництва
Головне управління федерального казначейства
Управління з нагляду у сфері страхової діяльності
Державний митний комітет (ДМК)
Міністерство з податкового збору (МНС)
На контрольному рівні:
Рахункова палата
Центробанк
Федеральна служба з фінансових ринків (ФСФР)
Основні напрямки регулювання : Законодавче управління - Президент і Уряд. Виконавчий орган - Мінфін і його служби:
Фед. казначейство (фед. служба) - Мінфін
Фед. служби страх. нагляду - Мінфін
Фед. митна служба (міністерство екон. розвитку і торгівлі) Позабюджетні фонди - Правління та виконавча дирекція Надходження податків - Фед. податкові служби (Мінфін) Управління податковими злочинами - підрозділи МВС
Фед. служба з Ф. ринкам і тарифами
Контроль за Ф. - Фед. служба фінансово-бюджетного нагляду (Мінфін) Фед. служба з Ф. моніторингу - Мінфін і Рахункова палата Управління майном - агентство з управління Фед. майном.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методи регулювання економіки за допомогою фінансів"
 1. 2. Методи регулювання економіки за допомогою фінансів
  2. Методи регулювання економіки за допомогою
 2. 9.4. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
  Важливим важелем впливу на підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання й економіку країни є інвес-тіціонная політика держави. З її допомогою держава непо-безпосередніх може впливати на темпи та обсяги виробництва, рівень інфляції, прискорення НТП, зміна структури суспільного виробництва та вирішення багатьох соціальних проблем. Аналіз показав, що в науковій
 3. 14.4. СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ЇЇ ОБЧИСЛЕННЯ І ПЛАНУВАННЯ
  Політика в області оплати праці є складовою частиною управління підприємством, і від неї значною мірою залежить ефективність його роботи, так як заробітна плата є одним з найважливіших стимулів у раціональному використанні робочої сили. І про це необхідно завжди пам'ятати. У літературі відсутня загальноприйнята трактування заробітної плати. Наведемо деякі з них. Заробітна плата -
 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 5. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  Соціальна політика є одним з найважливіших направле-ний державного регулювання економіки. Вона - органі чна частина внутрішньої політики держави, спрямована на забезпечення благополуччя та всебічного розвитку його громадян і суспільства в цілому. Значимість соціальної політики определя ється її впливом на процеси відтворення робочої сили, підвищення продуктивності праці,
 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
  Ринкові відносини передбачають функціонування підприємств і організацій різних форм власності. У конкурентній боротьбі на ринках беруть участь на рівних підставах акціонерні, орендні, приватні, державні підприємства. Власність представляє форму відносин між людьми з приводу привласнення матеріальних благ, і в особливості при присвоєнні коштів, факторів виробництва. Форми
 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА
  Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у розвитку економіки. Вихід російської економіки з кризи у великій мірі пов'язаний з відновленням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу поса але бути спрямована як на активізацію джерел накопичення всередині країни (наприклад, реалізація ефективної амортизаци ційної та податкової політики, підтримка
 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  Відмінною особливістю сучасного етапу хозяйствен-ного розвитку Росії є формування уявлень про тес ної взаємозв'язку економічного та екологічного благополуччя. У період переходу країни до ринкової економіки особливе вни мание приділяється державному регулюванню природокористування тання та охорони навколишнього середовища, так як в даний час еколого-економічні проблеми
 9. 30.3 Аналіз ціноутворюючих факторів
  Ринкова ціна товару формується під впливом багатьох фак торів. Для вибору цінової стратегії підприємство повинне виявити і проаналізувати ціноутворюючі фактори. По відношенню до підприємства вони можуть бути як зовнішніми і не контрольованими їм, так і внутрішніми. Коротко зупинимося на характеристиці основних ценообр-зующих факторів. Попит і пропозиція. Ціна на ринку піддається змінам
 10. 15.2. державних мінімальних соціальних стандартів , пов'язані з оплатою праці
  Державні мінімальні соціальні стандарти (ГМСС), будучи складовою частиною організації оплати праці на макроуров ні, являють собою також частина системи соціальної підтримки ки (до 2005 р. її називали соціальним захистом) населення. Перш ніж характеризувати ГМСС, доцільно рассмот реть деякі загальні питання соціальної підтримки населення. Під соціальною підтримкою населення
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка