Головна
ГоловнаЕкономіка → 
Світова економіка
СВІТОВА ЕКОНОМІКА
М.Н. Осьмовa, A.B. Бойченко Глобалізація світового господарства 2006
У навчальному посібнику «Глобалізація світового хоеяйствав розглядаються сутність, фактори, форми прояву та соціально-економічні наслідки глобалізації світової економіки, еволюція ролі держави і міжнародних економічних організацій, а також проблеми трансформації російської економіки в контексті глобалізації.
Призначено для студентів, слухачів курсів перепідготовки кадрів, аспірантів, викладачів, наукових і практично * працівників.
I
ISBN 5-16-002032-2
© Економічний факультет МГУ
ім. М.В. Ломоносова, 2006 © Оформлення. ИНФРА-М, 2006
Підготовлено за сприяння НФПК - Національного фонду підготовки кадрів в рамках Програми «Удосконалення викладання соціально-економіч-них дисциплін у вузах» Інноваційного проекту розвитку освіти.
Ломакін В.К. Світова економіка 2002
Світова економіка - складна, динамічна, постійно змінюється система. На основі великого статистичного матеріалу, досліджень та офіційних публікацій міжнародних організацій розкрито основні риси світового господарства, його механізм і функціонування. Аналізуються стан світових ринків (робочої сили, капіталу, продовольства, мінеральних ресурсів), економічне зростання і його якість, основні питання соціального становища в світі. Розглядаються позиції основних підсистем світового господарства, їх характеристики, положення окремих країн. Підручник побудований на основі логічного та історичного викладу основних питань розвитку та стану світового господарства. Для студентів і викладачів вузів, фахівців у галузі світової економіки і міжнародних економічних відносин, політологів, а також всіх, хто цікавиться проблемами світового господарства.
Звєрєв Ю.М. Світова економіка та міжнародні економічні відносини 2000
Розглядаються основні особливості сучасної структури світового господарства і головні сфери міжнародних економічних відносин (МЕВ) , включаючи міжнародну торгівлю товарами і послугами, міжнародну спеціалізацію і кооперування та експорту капіталу. Значна увага приділяється також питанням міжнародної економічної інтеграції. Навчальний посібник розрахований на студентів-економістів і географів, які вивчають світову економіку і економічну географію зарубіжного світу.
В. В. БОБРОВА Ю.І. Кальвін СВІТОВА ЕКОНОМІКА 2004
У навчальному посібнику розглянуто актуальні питання і найважливіші тенденції розвитку світової економіки в цілому, а також сучасний стан економіки найбільш розвинених країн світу, досліджуються тенденції розвитку природних ресурсів, науково-технічного потенціалу, трудових ресурсів; виявляються сильні і слабкі сторони базових та інфраструктурних галузей національних економік; показані сучасні валютно-фінансові та екологічні проблеми, форми і методи державного регулювання економічних процесів. Посібник адресований студентам спеціальності «Світова економіка» при вивченні курсу «Світова економіка».
І.П. Миколаєва Світова економіка 2006
Розглядаються сутність, основні тенденції та закономірності розвитку міжнародних економічних відносин, функціонування світової економіки, різні види світогосподарських зв'язків Детально проаналізовані класичні та сучасні теорії руху товарів і послуг, факторів виробництва і грошей, особливості ціноутворення на світовому ринку. Велику увагу приділено процесам інтеграції та інтернаціоналізації, різним формам регулювання зовнішньоекономічних відносин. Розглянуто особливості економіки розвинених, що розвиваються та країн з перехідною економікою. Показано місце Росії у світовому інтеграційному процесі. Для студентів вузів, що навчаються за спеціальностями економіки і управління.
А. Я. ЯКОБСОН, І. М. МАКСИМОВ ЛЕКЦІЇ ПО СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 2006
Навчальний посібник призначений для студентів економічних та управлінських спеціальностей, а також для науковців і викладачів. У ньому систематизовано викладено основні поняття і методи інноваційного менеджменту та теоретичної інноватики.
Стригін А.В. Світова економіка 2004
У книзі розглянуті історія і теорія світової економіки, її сучасний стан, економіка нових індустріальних країн і країн, міжнародна торгівля, міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини, економічні об'єднання та організації. Спеціальні розділи підручника присвячені аналізу глобальних і регіональних проблем світової економіки, економічних проблем Росії в системі світогосподарських зв'язків, а також підсумками розвитку світової економіки XX століття і її перспективам в XXI столітті. Підручник призначений для студентів, аспірантів, викладачів і наукових працівників економічних вузів, а також широкого кола читачів, які цікавляться актуальними проблемами російської економіки.
А.С. Булатов Світова економіка 2005
Підручник з курсу «Світова економіка складається з чотирьох розділів. У першому дається уявлення про становлення і сутності світового господарства, теоріях і тенденціях його розвитку, але друга описані економічні ресурси світової економіки, в третьому - механізм і проблеми світового хозяйстпа, Четвертий розділ присвячений особливостям участі окремих країн і регіонів у світовому господарстві.
Д.Г. Маслов Світова економіка (Конспект лекцій) 2004
Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за економічними спеціальностями та напрямками.
І.Б. Хмельов Світова економіка 2009
Рекомендовано Навчально-методичним об'єднанням по утворенню в області антикризового управління як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 351000 «Антикризове управління», БУіА, Маркетинг, Менеджмент, ФіК, Інформаційні системи в економіці.