ГоловнаЮриспруденціяПраво
ЗМІСТ:
Нерсесянц В. С.. Загальна теорія права і держави, 1999
Підручник, написаний провідним російським ученим в галузі фі лософ права, теорії права, історії правових і політичних учень, членом-кореспондентом Російської Академії наук, доктором юридичес ких наук, присвячений систематичному викладу тем і проблем загальної теорії права і держави, передбачених вузівської програмою. Він відрізняється істотною новизною. Всі основні питання висвітлені в ньому з позицій розробленої автором лібертарно-юридичної теорії права і держави, в якій враховані досягнення природно-правових та юри-дико-позитивістських вчень минулого і сучасності. Значна увага в підручнику приділена теоретичним проблемам пострадянського періоду розвитку російського суспільства, права і держави. Підручник підготовлений на основі лекцій, які автор читає в Академічному правовому університеті при Інституті держави і пра ва Російської Академії наук.
Розділ I. Теорія права і держави як общеюрідіческіх дисципліна
Глава 1. Предмет і метод загальної теорії права і держав
1. Предмет і метод загальної теорії права і держави як загальнонаукової юридичної дисципліни
2. Дуалізм об'єктів і єдність предмета юриспруденції
Глава 2. Понятійно-правове єдність предмета і методу юриспруденції
1. Співвідношення, взаємозв'язку і єдність предмета і методу юридичної пізнання
2. Наступність і новизна в розвитку загальної теорії права і держави
Глава 3. Місце і значення загальної теорії права та держави в юриспруденції
1.Загальна теорія права і держави в системі юридичних наук
2. Загальна теорія права і держави та розвиток міждисциплінарних зв'язків юриспруденції
Розділ II. Сутність, поняття і цінність права і держави
Глава 1. Основні концепції праворозуміння та розуміння держави
1. Типологія праворозуміння та розуміння держави
2. Естественноправового концепції
3. Лібертарно-юридична концепція
Глава 2. Сутність, поняття і цінність права і держав
Сутність, поняття і цінність права і держав
2. Цінність права і держави
3. Місце і роль права і держави в соціальній регуляції
Розділ III. Формування і розвиток теорії права і держави
Глава 1. Основні етапи та напрямки розвитку юридичної теорії
1. Стародавня Греція
2. Стародавній Рим
3. Середні століття
4. Новий час
5. Аналітична юриспруденція в XX ст.
Глава 2. Юриспруденція в Росії
1. Дореволюційна юриспруденція
2. Основні концепції права і держави радянського періоду
3. Пострадянська теорія права і держави
Розділ 4. Суспільство, право, держава
Глава 1. Первіснообщинний лад
1. Основні характеристики родового ладу
2. Формування і розвиток соционормативной системи регуляції
Глава 2. Основні концепції походження і сутності права і держави
1.Основні концепції походження і сутності права і держави
2. Патріархальні і патерналістські концепції
3. Органічні концепції
4. Естественноправового концепції суспільного договору
5. Концепції насильства
6. Психологічні концепції
7. Марксистська концепція
8. Лібертарно-юридична концепція
Глава 3. Типологія права і держави.
1.Основні історичні типи права і держави
2. Історико-формаційний підхід Гегеля: концепція духовних формацій
3. Марксистський історико-формаційний підхід: концепція економічних формацій
4. Культурологічні та цивілізаційні підходи
5. Лібертарно-юридична концепція типології права і держави
Глава 4. Форма держави
1. Форма правління
2. Форма державного устрою
3. Форма державного (політичного) режиму
Глава 5. Функції та механізм держави
1. Функції держави
2. Механізм держави
Глава 6. Правосвідомість і правова культура
1. Правосвідомість
2. Правова культура
Глава 7. Громадянське суспільство і держава: їх розрізнення і співвідношення
1. Формування і розвиток концепцій розрізнення і співвідношення громадянського суспільства і держави
2. Лібертарно-юридична концепція розрізнення і співвідношення громадянського суспільства і держави
Глава 8. Правова держава: історія ідей та сучасність
1. Античні ідеї
2. Політико-правова думка середньовіччя
3. Концепції Нового і Новітнього часу
4. Легістскіе трактування правової держави
5. Лібертарно-юридична концепція правової держави
6. Формування і розвиток ідей про права і свободи людини
Глава 9. Громадянське суспільство в пострадянській Росії
1. Структура і основні компоненти громадянського суспільства
2.Місцеві самоврядування
3. Політичні партії в системі взаємовідносин громадянського суспільства і держави
Глава 10. Правова держава в пострадянській Росії
1. Правова держава в пострадянській Росії
2. Права і свободи людини і громадянина
3. Конституційно-правовий статус індивіда
4. Конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина
5. Конституційна концепція правового закону
6. Поділ влади
7. Конституційна модель правової держави: шляхи її вдосконалення та реалізації
Глава 11. Перспективи постсоціалістичного розвитку суспільства, права і держави: концепція цівілізму
1.Перспектіви постсоціалістичного розвитку суспільства, права і держави: концепція цівілізму
2. Громадянська власність, цівілітарное право, цивілізм
3. Місце цівілізму в історичному прогресі свободи і права
4. Підсумки і перспективи російської історії: цивілізм як національна ідея
Розділ V. Доктрина і догма позитивного права: основні поняття і концепції
Глава 1. Доктрина і догма права: поняття і типи
1. Поняття доктрини і догми права
2. Типи правових доктрин
Глава 2. Норма права
1.Норма права
2. Поняття і структура норми права
3. Ознаки норми права
Глава 3. Джерела права
1.Істочнікі права
2. Джерела права в Російській Федерації
Глава 4. Правоустановленія (правотворчість)
1. Поняття правоустановленія і види правовстановлювальних діяльності
Глава 5. Система права і систематизація законодавства
1. Поняття і структура системи права
2. Об'єкт, предмет і метод правового регулювання
3. Основні галузі російського права
4. Система права і законодавство
Глава 6. Типологія систем права: основні "правові сім'ї" сучасності
1.Тіпологія систем права: основні "правові сім'ї" сучасності
2. Соціалістичні системи законодавства
3. Правова сім'я "загального права"
4. Індуське право
Глава 7. Дія права
1. Поняття, механізм та ефективність дії права
2. Дія права в часі, в просторі, по сфері регуляції і по колу осіб
3. Реалізація норм права
4. Прогалини в праві. Аналогія закону і аналогія права
Глава 8. Тлумачення норм права
1.Толкованіе норм права
2. Способи (прийоми) тлумачення норм права
Глава 9. Правове відношення
1.Правовие ставлення
2. Юридичні факти
3. Зміст правовідносини
4. Суб'єкти (учасники) правовідносин. Фізичні та юридичні особи
5. Види правовідносин
Глава 10. Правопорушення і юридична відповідальність
1. Поняття і юридичний склад правопорушення
2. Види правопорушень
3. Поняття юридичної відповідальності
4. Види юридичної відповідальності
5. Принципи юридичної відповідальності
Глава 11. Правовий порядок і правова законність
1. Поняття правового порядку і правової законності
2. Властивості, принцип та гарантії правового законності та правопорядку
3. Ідеї ??правової законності і правопорядку в Конституції Російської Федерації
Право:
  1. С. А. Єрмолаєв, С. Г. Капканник. Структурна політика держави в механізмі економічного зростання - 2005
  2. Хропанюк В. Н.. Теорія держави і права - 200 рік
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка