Головна
ГоловнаЮриспруденціяАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
К.І. Карабанова. Курс лекцій з арбітражного процесу, 2002 - перейти до змісту підручника

6. Порядок реалізації майна


З метою створення єдиної системи реалізації арештованого, конфіскованого та іншого майна і забезпечення ефек-тивного державного контролю за процесом його реалізації Уряд Російської Федерації наділило виключно Російський фонд федерального майна функціями спеціалізованої організації з реалізації майна , заарештованого на виконання судових актів чи актів інших органів, яким надано право приймати рішення про звернення стягнення на майно, а також за розпорядженням та реалізації конфіскованого, рухомого безхазяйного, вилученого та іншого майна, зверненого у власність держави з підстав, передбачених законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
Російський фонд федерального майна здійснює реалізацію майна як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, має право на підставі договорів залучати до реалізації майна відібраних ним на конкурсній основі юридичних і фізичних осіб 1.
Відділення Фонду - відокремлені підрозділи Фонду, створені в установленому порядку і виконують у відповідності зі своїми Положеннями і вказівками Фонду всі або частину функцій Російського фонду федерального майна на території відповідного федерального округу або суб'єкта Російської Федерації (відповідно міжрегіональне відділення Фонду та регіональне відділення Фонду).
Представники Фонду - юридичні особи, відібрані в установленому порядку Російським фондом федерального майна і уповноважені укладеним з ним договором доручення та довіреністю на здійснення від імені Фонду дій з реалізації майна на території відповідного суб'єкта Російської Федерації, в тому числі шляхом організації та проведення торгів.
Торги - комплекс заходів щодо продажу майна, що здійснюється у відповідності з правилами, встановленими статтями 447-449 Цивільного кодексу Російської Федерації.
Організатор торгів - Російський фонд федерального майна (відділення Фонду) або за його дорученням представник Фонду, які безпосередньо здійснюють підготовку та проведення торгів.
День проведення торгів - день, протягом якого проводяться торги і підбиваються підсумки торгів.
Предмет торгів - виставлене на торги майно.
Мінімальна початкова ціна продажу майна - зазначена у заявці на реалізацію майна ринкова вартість виставленого на торги майна, встановлена ??державним органом, що передали майно для реалізації, або за його дорученням оцінювачем. Початкова ціна продажу дебіторської заборгованості - зазначена у заявці державного органу вартість виставленої на торги дебіторської заборгованості, яка дорівнює сумі основ-ного боргу (без урахування штрафних санкцій) дебітора за всіма зобов'язаннями, включеним для реалізації в один лот.
Мінімальна ціна продажу дебіторської заборгованості - зазначена у заявці на реалізацію ринкова вартість виставленої на торги дебіторської заборгованості, встановлена ??державним органом, що передав її для реалізації, або за його дорученням оцінювачем.
Заявник - особа, яка подає організатору торгів заявку на участь у торгах і прикладені до неї документи, перелік яких передбачено повідомленням про проведення торгів.
Претендент - особа, чия заявка на участь у торгах прийнята і зареєстрована організатором торгів у журналі прийому та реєстрації заявок.
Учасник торгів - претендент, допущений комісією з проведення торгів до участі в торгах.
Торги проводяться за що надійшли від державних органів заявками на реалізацію імущества2.
Разом з заявками Фонд (відділення Фонду, представник Фонду) приймає від державних органів документацію, яка у відповідності з федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами, а також угодами, укладеними Фондом (відділеннями Фонду) та державними органами (територіальними підрозділами державних органів), повинна додаватися до заявок на реалізацію майна.
Торги є відкритими за складом учасників і проводяться у формі аукціону, а у випадках, передбачених федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами, - у формі конкурсу. При цьому торги можуть бути закритими за формою подання учасниками пропозицій за ціною майна.
У передбачених федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами випадках торги можуть бути закритими за складом учасників.
У випадку, якщо федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами передбачено продаж конкретної категорії майна шляхом організації та проведення торгів у формі конкурсу, торги проводяться у відповідності з умовами, встановленими державним органом, що передали майно для реалізації.
Якщо інше не передбачено федеральним законодавством, торги з продажу майна повинні бути проведені протягом двох місяців з дня отримання Фондом (відділенням Фонду) або представником Фонду (якщо Фонд надав йому такі повноваження) від державного органу заявки на реалізацію майна.
У передбачених законодавством України випадках Фонд та представники Фонду для здійснення діяльності з реалізації окремих категорій майна повинні володіти відповідними спеціальними дозволами (ліцензіями).
Для проведення торгів розпорядженням (наказом) організатора торгів створюється комісія з проведення торгів у кількості не менше трьох осіб (далі - комісія).
Чисельний і персональний склад комісії встановлюється залежно від місця проведення торгів, категорії та кількості реалізованого майна. Представник державного органу, який передав майно для реалізації, включається до складу комісії з письмовою вимогою даного дер-жавного органу.
Комісія здійснює такі функції:
підводить підсумки прийому та реєстрації заявок і приймає рішення про допуск претендентів до участі в торгах;
приймає рішення про визначення переможця торгів;
приймає рішення про оголошення торгів такими, анулювання результатів торгів;
приймає інші рішення, передбачені федеральним законодавством.
Повідомлення про проведення торгів (далі - повідомлення) має бути опубліковано організатором торгів не менше ніж за 30 днів до оголошеної дати проведення торгів.
Зазначений строк обчислюється з дня, наступного за днем ??публікації повідомлення.
Організатор торгів здійснює прийом заявок на участь у торгах у встановлений сповіщенням термін.
Загальна тривалість прийому заявок повинна бути не менше 15 днів.
У разі подання заявки з доданими до неї документами представником заявника організатор торгів повинен перевірити документ, що засвідчує право представника діяти від імені заявника.
При складанні повідомлення про проведення торгів організатор торгів повинен визначити розмір завдатку, внесеного заявником для участі в торгах, строки його внесення, а також порядок укладання договору про завдаток.
Розмір завдатку визначається відповідно до норм, установлених федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами щодо продажу на торгах окремих категорій майна. При цьому розмір завдатку не може бути менше 10 відсотків від мінімальної початкової ціни продажу майна (мінімальної ціни продажу дебіторської заборгованості), за винятком випадків реалізації майна, закладеного за договором про іпотеку. У цих випадках розмір завдатку не може перевищувати 5 відсотків від мінімальної початкової ціни продажу заставленого майна.
Дата закінчення строку внесення завдатку не може бути встановлена ??пізніше дати закінчення терміну прийому заявок.
Підставою для внесення завдатку є що укладається Фондом (відділенням Фонду) та заявником договір про завдаток.
Договір про завдаток повинен передбачати розмір завдатку, порядок і строки його внесення, рахунок, на який вноситься завдаток, підстави та порядок повернення завдатку, а також випадки, при яких задаток не повертається, і інші необхідні умови .
Комісія з проведення торгів не допускає претендента до участі в торгах у разі, якщо:
претендент не може бути покупцем відповідно до законодавства Російської Федерації;
подані документи оформлені з порушенням вимог законодавства Російської Федерації;
не підтверджене надходження в установлений термін завдатку на рахунок, зазначений у договорі про завдаток.
Перелік підстав для відмови претенденту в участі в торгах є вичерпним. Продаж виставленого на торги майна здійснюється за найвищою запропонованою ціною, при цьому ціна продажу не може бути нижче встановленої мінімальної початкової ціни продажу майна, за винятком проведення торгів з продажу дебіторської заборгованості.
Ціна продажу виставленої на торги дебіторської заборгованості не може опускатися нижче встановленої мінімальної ціни продажу дебіторської заборгованості.
При проведенні аукціону переможцем визнається особа, що запропонувала найвищу ціну за предмет торгів.
Аукціон, в якому взяв участь тільки один учасник, визнається не відбувся.
Аукціон, за винятком аукціону з продажу дебіторської заборгованості, проводиться в наступному порядку:
а) Аукціон веде в присутності комісії з проведення торгів призначається комісією аукціоніст, який зобов'язаний підкорятися будь-яким вказівкам, пов'язаним з проведенням аукціону, одержуваних від комісії.
Б) Аукціоніст оголошує про початок аукціону на годину, зазначений у повідомленні про проведення торгів.
Перед початком торгів комісія видає учасникам аукціону квитки учасників торгів, в яких вказуються присвоєні комісією реєстраційні номери учасників торгів (номер квитка).
В) Аукціон починається з оголошення аукціоністом найменування, основних характеристик та мінімальної початкової ціни продажу предмета торгів, а також кроку аукціону. Крок аукціону встановлюється комісією в межах від 1 до 10 відсотків мінімальної початкової ціни продажу предмета торгів і залишається єдиним протягом усього аукціону.
Г) Учасник торгів подає заявку на купівлю предмета торгів за оголошеною ціною (у тому числі мінімальної початкової ціни продажу майна) підняттям виданого йому квитка учасника торгів.
Кожну наступну ціну аукціоніст призначає шляхом збільшення поточної ціни (в тому числі мінімальної початкової ціни продажу майна) на величину встановленого кроку аукціону.
Після оголошення чергової ціни аукціоніст називає номер квитка учасника аукціону, який, на думку аукціоніста, першим підняв квиток, і вказує на учасника, його підняв. Потім аукціоніст оголошує наступну ціну в со-відповідності з кроком аукціону.
Д) Якщо жоден з учасників торгів не підняв квиток після оголошення мінімальної початкової ціни продажу виставленого на торги майна, таке майно після триразового оголошення вказаної ціни знімається з продажу.
Аукціон завершується, якщо після триразового оголошення чергової ціни жоден з учасників аукціону не підняв квиток.
Переможцем аукціону визнається учасник, номер квитка якого був названий аукціоністом останнім.
Е) По завершенні аукціону аукціоніст оголошує про продаж предмета торгів, при цьому аукціоніст називає ціну, по якій проданий предмет торгів, та номер квитка переможця аукціону. Закінчення аукціону фіксується оголошенням аук-ціоніста.
Від кожного учасника торгів може бути присутнім на аукціоні не більше двох представників, один з яких наділений тільки повноваженнями спостерігача на підставі відповідної довіреності.
При проведенні аукціону, закритого за формою подачі пропозиції за ціною, переможцем визнається особа, що запропонувала найвищу ціну за предмет торгів.
При проведенні конкурсу переможцем визнається особа, яка, за висновком комісії, запропонувало кращі умови.
При рівності пропозицій переможцем визнається той учасник, чия заявка була подана раніше.
Запечатані конверти з пропозиціями учасників торгів розкриваються у встановлений день і годину на відкритому засіданні комісії. Перед розкриттям конвертів комісія перевіряє цілісність зазначених конвертів, що фіксується в протоколі про результати торгів. Ціна повинна бути вказана числом і прописом. У разі, якщо вказівки ціни числом і прописом не збігаються, комісія бере до уваги ціну, зазначену прописом. Пропозиції, що містять ціну нижче початкової, не розглядаються.
При розкритті конвертів і оголошення пропозицій з дозволу комісії можуть бути присутні всі учасники торгів або їх представники, що мають належним чином оформлені довіреності, а також представники засобів масової інформації.
Після розкриття конвертів та оголошення пропозицій комісія віддаляється на нараду для обговорення й оцінки перед-ложений. Учасники торгів та їх представники не вправі перебувати при обговоренні та оцінки пропозицій.
Комісія приймає рішення про оголошення торгів Не-що відбулися у випадках, коли:
а) для участі в торгах не подано жодної заявки;
б) в торгах брав участь лише один учасник;
в) жоден з учасників торгів, що проводяться у формі аукціону, після триразового оголошення мінімальної початкової ціни продажу майна не підняв квиток;
 г) жоден з учасників аукціону з продажу дебіторської заборгованості після триразового оголошення міні-мальної ціни продажу дебіторської заборгованості не підняв квиток;
 д) жоден з учасників торгів, які у формі конкурсу за рішенням комісії, не вніс пропозиції, що відповідають умовам конкурсу.
 Рішення комісії про оголошення торгів такими оформляється протоколом.
 Рішення про оголошення торгів такими має бути прийнято не пізніше ніж на наступний день після того, як мало місце будь-яка з вищевказаних обставин.
 У разі визнання торгів такими, за винятком визнання не відбулися торгів з продажу дебіторської заборгованості, організатор торгів протягом одного робочого дня з дня прийняття комісією рішення про оголошення торгів такими,-шимися письмово повідомляє про це державний орган, який передав майно для реалізації, а також надсилає йому на узгодження проект сповіщення. Якщо організатором торгів є представник Фонду, то одночасно з повідомленням державного органу організатор торгів направляє повідомлення про визнання торгів такими до Фонду (відділення Фонду).
 Організатор торгів має право, за погодженням з державним органом, що передали майно для реалізації, оголосити повторне проведення торгів, за винятком випадків визнання не відбулися торгів з продажу дебіторської заборгованості. Повторні торги оголошуються не раніше ніж через десять днів після оголошення торгів такими і проводяться з дотриманням правил, встановлених для перших торгів. 
 Переоцінка переданого для реалізації майна в процесі підготовки до проведення повторних торгів здійснюється у разі, якщо така можливість передбачена федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами.
 Підсумки торгів підводяться комісією, яка в день проведення торгів приймає рішення про визначення переможця торгів. Зазначене рішення комісії оформляється протоколом про визначення переможця торгів.
 У день проведення торгів на підставі оформленого рішення комісії про визначення переможця торгів організатор торгів і переможець торгів підписують протокол про результати торгів, що має силу договору.
 У разі якщо організатором торгів є представи-тель Фонду та при цьому у складі комісії з проведення торгів відсутня співробітник Фонду (відділення Фонду), то підписаний протокол про результати торгів протягом одного робочого дня з дня його підписання направляється організатором торгів на затвердження до Фонду ( відділення Фонду). Зазначений протокол підлягає затвердженню протягом одного робочого дня з дня його надходження до Фонду (відділення Фонду) і набуває юридичну силу договору з моменту затвердження.
 Якщо переможець торгів у встановлений термін не підпише протокол про результати торгів, що має силу договору, то він втрачає право на підписання зазначеного протоколу і втрачає внесений ним завдаток. У цьому випадку комісія з проведення торгів на наступний день після закінчення терміну підписання протоколу про результати торгів приймає рішення про анулювання результатів торгів.
 Рішення комісії про анулювання результатів торгів оформляється протоколом.
 Організатор торгів, за погодженням з державним органом, організовує підготовку і публікацію повідомлення про анулювання результатів торгів, яке має бути опубліковано протягом чотирнадцяти календарних днів з дня прийняття комісією даного рішення. Зазначене повідомлення публікується у тому ж виданні, в якому було опубліковано повідомлення про проведення торгів. 
 У разі анулювання результатів торгів організатор торгів має право, за погодженням з державним органом, що передали майно для реалізації, оголосити повторне проведення торгів. Повторні торги оголошуються і проводяться з дотриманням правил, встановлених для перших торгів.
 Оплата придбаного на торгах майна проводиться у строки та порядку, що встановлені в протоколі про результати торгів, що має силу договору, а у відповідних випадках - у договорі купівлі - продажу майна.
 Оплата майна в розстрочку не допускається.
 Оплата придбаного на торгах майна здійснюється як у готівковій, так і в безготівковій формі, з дотриманням правил, встановлених федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами.
 Внесений переможцем торгів завдаток зараховується в рахунок оплати продаваного на торгах майна.
 У разі якщо переможець торгів, який підписав протокол про результати торгів, що має силу договору, або який уклав договір купівлі-продажу майна, не сплатить у визначений зазначеними документами термін купується на торгах майно, то організатор торгів має право в установленому по-рядку розірвати такий протокол або договір . При цьому переможець торгів втрачає право на отримання майна.
 Передача майна переможцю торгів та оформлення права власності на нього здійснюється у відповідності з федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами, а також протоколом про результати торгів, що має силу договору (у відповідних випадках договором купівлі-продажу майна), після повної оплати майна.
 Факт оплати майна засвідчується випискою з відповідного рахунку, яка підтверджує надходження коштів за продається майно, а у разі внесення готівкових грошових коштів - прибутковим касовим ордером чи касовим чеком. 
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "6. Порядок реалізації майна"
 1.  6. Порядок реалізації майна
    З метою створення єдиної системи реалізації арештованого, конфіскованого та іншого майна і забезпечення ефективного державного контролю за процесом його реалізації Уряд Російської Федерації наділило виключно Російський фонд федерального майна функціями спеціалізованої організації з реалізації майна, арештованого на виконання судових актів чи актів інших
 2.  Питання
    Загальні умови вчинення виконавчих дій. Органи примусового виконання. Поняття виконавчого документа, вимоги, що пред'являються до нього. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні. Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника. Порядок реалізації
 3.  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
    Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права. Система і склад арбітражних судів РФ. Стадії арбітражних процесу. Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуальному права. Судоустройственние принципи, їх характеристика. Судочинного принципи, їх характеристика.
 4.  8.4. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
    На кожному підприємстві на якість продукції впливають найрізноманітніші чинники, як внутрішні, так і зовнішні. До внутрішніх факторів належать такі, що пов'язані зі здатністю підприємства випускати продукцію належної якості, тобто залежать від діяльності самого підприємства. Вони численні, і їх доцільно класифікувати в наступні групи: технічні, організаційні,
 5.  9.4. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
    Важливим важелем впливу на підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання й економіку країни є інвес-тіціонная політика держави. З її допомогою держава непо-безпосередніх може впливати на темпи та обсяги виробництва, рівень інфляції, прискорення НТП, зміна структури суспільного виробництва та вирішення багатьох соціальних проблем. Аналіз показав, що в науковій
 6.  9.5.2. Методи фінансування інвестицій
    Слід розрізняти поняття «джерела фінансування інвестицій» і «методи фінансування інвестицій». Джерела фінансування інвестицій - це кошти, які можуть використовуватися в якості інвестиційних ресурсів. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестицій-онного процесу. У науковій та навчальній літературі
 7.  15.5. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
    В останні роки в російській практиці отримує все більше застосування планування витрат на виробництво і реалізацію продукції в розрізі змінних і постійних витрат. Таке планування дозволяє визначити залежність фінансових результатів діяль-ності підприємства від витрат і обсягу реалізації продукції. Як було зазначено вище, змінні витрати - це такі витрати, які змінюються
 8.  16.2. СИСТЕМА ЦІН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
    Система цін характеризує собою взаємозв'язок і співвідношення різних видів цін. Вона складається з різних елементів, серед яких можна виділити як окремі ціни, так і певні їх групи. Взаємозв'язок цін обумовлена ??залежністю окремих підприємств, виробництв і галузей, єдиним процесом формування витрат на виробництво та іншими факторами. Тому підвищення або пониження однієї ціни
 9.  19.1. СУТНІСТЬ банкрутство та антикризове управління
    Для ринкової економіки банкрутство підприємств є невід'ємним атрибутом і результатом конкуренції, а конкуренція, як відомо, - це двигун прогресу. У країнах з розвиненою ринковою економікою щорічно тисячі фірм сходять з арени і з'являються нові, і це вважається природним процесом. Таким чином, в умовах ринкових відносин банкрутство підприємств - це нормальне і
 10.  19.3. П РО цедурой БАН крутство НА ОСНОВІ АНТИКРИЗОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
    Якщо арбітражним судом визнано, що підприємство є банкрутом, то згідно з Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)» застосовуються такі процедури банкрутства: спостереження, фінансове оздоровлення; зовнішнє управління; конкурсне виробництво; мирову угоду. Розглянемо сутність цих процедур більш докладно. Спостереження - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з