Головна
ГоловнаЮриспруденція → 
Право
ПРАВО
Хропанюк В. Н. Теорія держави і права 200
Підручник В.Н. Хропанюка «Теорія держави і права» придбав заслужену по Відомими серед студентів і викладачів юридичних дисциплін багатьох регіонах Росії.
Підручник зберіг всі основні гідності першого видання. Він базується на прин ципах історизму, об'єктивності, конкретності, закономірності форматної і деалекті-чеський логіки, приватно-наукових методах дослідження держави і права.
У роботі максимально враховані статистика і динаміка вітчизняного законодавець ства, позитивні і негативні сторони практики правового регулювання, про-аналізувати їх вплив на стабільність суспільного і правового порядку в країні. Це дозволило автору викласти власні теоретичні положення й висновки, непос редственно пов'язані з формуванням і становленням державності в Російській Федерації.
Логічна структура посібника в цілому не змінилася, проте текст істотно по повнився за рахунок викладу більш сучасних і методичних поглядів.
Читача приверне яскрава ілюстративність навчального матеріалу, наявність позици онних таблиць, питання для закріплення знань, програми-завдання, що раніше в тради ційної навчальній літературі використовувалися рідко.
Книга розрахована на студентів юридичних вузів, інших вищих навчальних закл ний, а також на всіх вивчають і цікавляться проблемами теорії держави і права.
Нерсесянц В. С. Загальна теорія права і держави 1999
Підручник, написаний провідним російським ученим в галузі фі лософ права, теорії права, історії правових і політичних учень, членом-кореспондентом Російської Академії наук, доктором юридичес ких наук, присвячений систематичному викладу тем і проблем загальної теорії права і держави, передбачених вузівської програмою. Він відрізняється істотною новизною. Всі основні питання висвітлені в ньому з позицій розробленої автором лібертарно-юридичної теорії права і держави, в якій враховані досягнення природно-правових та юри-дико-позитивістських вчень минулого і сучасності. Значна увага в підручнику приділена теоретичним проблемам пострадянського періоду розвитку російського суспільства, права і держави. Підручник підготовлений на основі лекцій, які автор читає в Академічному правовому університеті при Інституті держави і пра ва Російської Академії наук.
С. А. Єрмолаєв, С. Г. Капканник Структурна політика держави в механізмі економічного зростання 2005
У посібнику розкривається зміст структурної поли гікі, теоретичні аргументи «за» і «проти» її застосування в державному регулюванні економіки, аналізується світовий і вітчизняний досвід використання інструментів цієї політики.
Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей.