Головна
ГоловнаЮриспруденціяАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
К.І. Карабанова. Курс лекцій з арбітражного процесу, 2002 - перейти до змісту підручника

Предмет доказування


Судове доведення спрямоване на встановлення обставин, що мають значення для справи, або фактичних обставин справи, т . е. різного характеру фактів.
У процесуальній теорії традиційно під предметом доказування розуміється сукупність фактів, що мають матеріально-правове значення, встановлення яких необхідно для винесення судом законного і обгрунтованого рішення по справі.
Факти, що мають матеріально-правове значення, або юридичні факти. Це факти, з наявністю або відсутністю яких закон пов'язує можливість виникнення, зміни або припинення матеріально-правових відносин між їх суб'єктами. Встановлення фактів матеріально-правового значення має чільне значення при розгляді справи в арбітражному суді, оскільки в першу чергу від правильного їх визначення та встановлення залежить правильне вирішення справи.
Все юридично значимі факти, що входять до предмет доказування, утворюють фактичний склад по справі. Фактичний склад формується виходячи з підстав позову і заперечень відповідача, а також з норм матеріального права, що підлягають застосуванню.
Обсяг юридично значимих фактів, які входять у предмет доказування, може змінюватися в процесі розгляду спору. По-перше, позивач має право доповнити чи змінити підставу позову, відповідач - привести в обгрунтування своїх заперечень додаткові юридично значимі факти. За згодою позивача арбітражний суд має право змінити підставу позову. Суд також має право вказати позивачеві на необхідність встановлення факту, що має матеріально-правове значення, на який позивач не посилався в позовній заяві, і зажадати подання необхідних доказів.
Так само як і цивільним судам, арбітражному суду при розгляді спорів доводиться зустрічатися з необхідністю визначення предмета доказування на підставі норм матеріального права з відносно невизначеною диспозицією. Наприклад, у випадках вирішення спорів про відшкодування шкоди тоді, коли слід враховувати провину потерпілого. Зазначені право-ші норми сконструйовані з розрахунком на судове розсуд без конкретних юридично значимих фактів, з якими пов'язані правові наслідки.
Слід зазначити, що в процесі розгляду справи виникає необхідність встановлення не тільки фактів матеріально-правового характеру, а й інших. У тому числі фактів, име-чих процесуальне значення, тобто фактів з наявністю або відсутністю яких пов'язана можливість виникнення, зміни або припинення процесуальних правовідносин. Зокрема, правовідносинах, пов'язаних з порушенням справи (на-приклад, дотримання претензійного порядку розгляду спору, коли це передбачено федеральним законом або договором), призупиненням (наприклад, перебування громадянина-відповідача в діючій частині Збройних Сил), припиненням провадження у справі (наприклад , наявність факту ліквідації організації, яка виступає стороною у справі), залишення позову без розгляду (наприклад, факт знаходження в провадженні органу, дозволяючого суперечки, справи між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих же підстав) та ін
Для всієї сукупності фактів, що встановлюються в процесі судового доказування при розгляді справи, в процесуальній теорії використовується поняття «межі доказування».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Предмет доказування "
 1. 1. Поняття джерел
  Джерела арбітражного процесуального права - це правові акти, що містять норми даної галузі права. Джерела арбітражного процесуального права різноманітні і діляться на 2 основних види: закони та підзаконні нормативні акти. Слід мати на увазі, що згідно ст. 3 АПК РФ порядок судочинства в арбітражних судах Російській Федерації визначається Конституцією РФ, Федеральним
 2. 1. Поняття доказування
  У навчальній літературі з арбітражного процесу прийнято називати доведення в арбітражному процесі судовим, що відображає недавню спрямованість російського процесу на розвиток повсюдної активності суду при розгляді в судах справ, будь то арбітражні, цивільні або кримінальні. Сучасному російському процесу (як, втім, і праву багатьох країн зі слідчим типом судочинства)
 3. 3. Предмет доказування
  Доведення в арбітражному процесі можна поділити на 2 види: доведення щодо всієї справи; доведення щодо окремих юридичних фактів. У першому випадку повинні бути встановлені факти, що входять до предмету доказування. Зазвичай ці факти випливають з норм матеріального права. У другому випадку встановлюються факти, що підлягають встановленню для здійснення окремих процесуальних
 4. 4. Процесуальна форма доказування
  Важливим аспектом арбітражного процесуального доказування є його здійснення в процесуальній формі, властивій для всього судочинства в арбітражних судах і для доведення як його частини. Можна виділити наступні риси процесуальної форми доведення: законодавча урегульованість. Питання доведення в арбітражному процесі регламентуються законом, перш за все АПК РФ. Однак
 5. 1. Поняття та ознаки доказів
  АПК РФ 2002 містить дефінітива норму, в якій відображені всі основні складові поняття доказу. Відповідно до ч. 1 ст. 64 АПК РФ доказами у справі є отримані в передбаченому цим Кодексом та іншими федеральними законами порядку відомості про факти, на підставі яких арбітражний суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обгрунтовують
 6. 3. Необхідні докази
  Особливо слід сказати про так званих необхідних доказах - це докази, без яких не може бути дозволено справу. По кожній категорії справ є докази, без яких справа не може бути дозволено. Навіть якщо позивач не доклав до позовної заяви про визнання угоди недійсною копію договору, то суд вкаже на необхідність подання такого доказу. Якщо ж
 7. § 3. Предмет доказування
  § 3. Предмет
 8. 1. Поняття предмета доказування
  Арбітражне процесуальне законодавство не дає визначення предмета доказування, однак у дефініції доказів міститься пряма на нього вказівку як на обставини, що обгрунтовують вимоги і заперечення беруть участь у справі, а також інші обставини, що мають значення для правильного розгляду справи (ч. 1 ст. 64 АПК РФ). Предмет доказування - це обставини, встановити
 9. 2. Джерела формування предмета доказування
  Джерел формування предмета доказування у справі два: норми матеріального права; підстави вимог і заперечень сторін. Саме норми матеріального права визначають, які обставини слід встановити для вирішення певної категорії справ. Наведемо приклад. Спеціалізований інвестиційний фонд приватизації "Схід" звернувся з позовом до АТВТ "Киштимскій машинобудівний завод"
 10. 3. Факти, що не підлягають доказуванню
  Обставини, включені в предмет доказування, підлягають доказуванню в суді. Однак з цього загального правила є 2 винятку. Доведенню не підлягають: преюдиційні факти; загальновідомі факти (ст. 70 АПК РФ). Преюдиційні факти. Преюдиціальне (від лат. Ргафі ^ ааНБ - що відноситься до попереднього судовим рішенням) означає вирішеним деяких фактів, які не треба знову