ГоловнаЮриспруденціяСудочинство → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Будникова. ПРОБЛЕМИ змагальності ПРАВОСУДДЯ, 2005 - перейти до змісту підручника

ПРИМІТКИ


Давлетов А. Проблема змагальності вирішена в КПК РФ невдало / / Відомості Верховної Ради. 2003. № 8. С. 16.
Великий юридичний словник / Під. ред. А.Я. Сухарева,
Д. Зорькін, В.С. Крутських. М., 1994. С. 646.
Строгович М.С. Вибрані праці. Т.2. М., 1992. С. 171.
Він же. Курс радянського кримінального процесу. Т. 1. М., 1987.
296.
Давлетов А. Указ. соч.
Шейфер С.А. Проблеми правової регламентації доказування в кримінально-процесуальному законодавстві РФ / / Держава і право. 1995. № 10. С. 99.? Баєв О.Я. Про двох пропозиціях вдосконалення професійного захисту від обвинувачення / / Юрид. записки. Вип. 1. Проблеми судової реформи. Воронеж, 1994. С. 86.
Алієв Т.Т., Громов Н.А., Зейналова Л.М., Лукич Н.А. Перебуваю-ково і рівноправність сторін у кримінальному судочинстві. М., 2003. С. 37.
Судоустрій-судочинство: Підручник російського кримінального процесу. СПб., 1910. С. 23.
Смирнов А.В. Реформи кримінальної юстиції кінця XX століття і дискурсивна змагальність / / Російське право. 2001. № 12. С. 121.
Філімонов Б.А. Передмова. Кримінально-процесуальний кодекс ФРН / Пер. з нім. М. Філімонова. М., 1994. С. 78.
Тогонідзе. Науково-практична конференція / / Держава і право. 2002. № 9. С. 663.
Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Філімонов Б.А. Кримінальний процес західних країн. М., 2001. С. 71.
Курс радянського кримінального процесу. Загальна частина / За ред. А.Д. Бойкова, І.І. Карпеця. М., 1989. С. 47.
Ковтун Н.І. Змагальність і пошук істини (про роль і місце суду в доведенні по кримінальній справі) / / Відомості Верховної Ради. 1997. № 12. С. 12.
Орлов Ю. Принцип змагальності в кримінальному процесі / / Відомості Верховної Ради. 2004. № 2. С. 52.
Матвєєва М.М. Про поняття змагальності в радянському кримінальному судочинстві / / Тези доповідей на теоретичній конференції аспірантів Інституту держави і права АН СРСР та юридичного факультету МДУ ім. М.В. Ломоносова. М., 1984. С. 61.
Лазарєва В.А. Судова влада та її реалізація в кримінальному процесі. Самара, 1999. С. 117.
Смирнов А.В. Указ. соч.
Бойков А.Д. Третя влада в Росії. Нариси про правосуддя, законності та судової реформи 1990-1996 рр.. М., 1997. С. 119.
Горобець В. Законність, обгрунтованість і справедливість вироку в умовах змагальності процесу / / Відомості Верховної Ради. 2003. № 8.
Салтиков М.Є. Повне. зібр. соч. Т.11. М., 1933.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРИМІТКИ "
 1. ГЛАВА Х" Наказ "Катерини II 30 липня 1767,
  ЦЬОГО Комісія про твір проекту нового Уложення (Повне зібр. зак. Рос. Імп . № 12949) 143. Ми тут не мають наміру вступати в розлоге дослідження злочинів, і в докладний поділ кожного з них на різні роди, і яке покарання із усяким з цих пов'язане. Ми їх вище сього розділили на чотири роду: інакше мно267 жество і відмінність цих предметів, також різні обставини
 2. 2.2. Транснаціональні банки - фінансова база міжнародного бізнесу
  Головними партнерами транснаціональних корпорацій по між народному бізнесу за останні півтора століття стали транснаціональні банки (ТНБ), які зародилися в тих же, що й ТНК, розвинених країнах і пройшли довгу і складну еволюцію паралельно і навіть спільно з ТНК. Останні ніколи не змогли б домогтися економічної незави симости і всесвітнього впливу, якби вони діяли самостійно,
 3. 20.1. Основні центри машинобудування
  В епоху бурхливого розвитку науково-технічної революції машино будову стало швидко розвиватися в десятках нових країн, тому жодна інша галузь промисловості не може зрівнятися з ним по распрост поранення. І проте відмінності між окремими країнами доста точно великі. Більше 90% всієї машинобудівної продукції вироб водиться економічно розвиненими країнами. У сучасному світовому
 4. 25.3. Види послуг та операцій у міжнародному банківському бізнесі
  Міжнародна діяльність банку в інтересах його клієнтів укла дивается в універсальну систему видів міжнародної торгівлі послуги оф гами Світової організації торгівлі (СОТ) з точки зору способів надання таких послуг. Ці способи перераховані в основному документі СОТ, що регламентує співпрацю країн у сфері послуг - Гене рального угоді про торгівлю послугами (ГАТС), включаючи: транскордонну
 5. Примітки
  Неможливо писати про John Deere, не згадавши книгу Уейна Г. Бролі молодшого «Компанія Джона Діра: історія Deere and Company і її час» [Wayne G. Broehl Jr. John Deere's Company: A History of Deere and Company and Its Times, Doubleday, 1984). Тоді як «Шлях компанії John Deere» - це сучасний проект, постро енний за принципом вилучення уроків з історичних фактів, а не просто характеристика
 6. * (№)
  * (1) В країнах системи континентального (цивільного) права розподіл права на приватне і публічне є фундаментальним і визначає в тому числі організацію судової системи (див., наприклад: Aubert J.-L. Introduction au droit et themes fondamentaux du droit civil. 9 -е ed. P., 2002. P. 33, 45). Проте в Росії всі цивільні суди є одночасно судами та приватного, і публічного права.
 7. 1.Путі пожвавлення інвестиційної активності підприємств
  Для зростання інвестиційної ак тивності підприємств потрібно взаємопов'язане вирішення низки завдань. Важливо насамперед підвищити якість менеджмен ту (в першу чергу - фінансового) на підприємствах і укре пити їх інвестиційний потенціал за рахунок підвищення ефек тивності господарювання. Необхідні також розробка но вих підходів до амортизаційної політики і ослаблення подат кового тягаря на
 8. Запитання і завдання
  1.Учений-економіст Ірвінг Крістол (США) заявив: "Все чаші керівники вищої ланки називають себе "менеджера мі", а іноді навіть "професійними менеджерами". Але, якщо це дійсно так,., то їм здорово переплачують ". Чому так думає І.Крістоль? Чому так високо (у порівнянні з іншими співробітниками фірм) оплачуються керівні працівники фірм у країнах "ринкової економіки".
 9. Завдання
  1. Запишіть у відповідні статті дебету або кредиту платіжного балансу Росії наступні угоди і визначте, како під буде сальдо по цих операціях: а) українська фірма виплатила дивіденди, еквівалентні 200 тис. дол, російському власникові її акцій, б) алжирська компанія виплатила зарплату 500 тис. дол російським фахівцям, що працюють за контрактом з цією компанією на
 10. 10.2. ТЕОРІЯ паритету процентних ставок
  Як у гол. 9, торгівля валютою пов'язана не тільки і не стільки з обслуговуванням зовнішньоторговельних операцій. Ос новних її частина припадає на угоди, укладені з метою отримання прибутку. З переходом міжнародної валютної системи на плаваючі курси така торгівля валютою різко ак-тівізіровалась. Вона здійснюється у вигляді банківських депози тов. Попит на банківський депозит в іноземній
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка