Головна
ГоловнаЮриспруденціяТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Під ред. В.К. Бабаєва. Теорія держави і права: Підручник За ред. В.К. Бабаєва. - М.: МАУП, 2003. - 592 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Принцип демократизму

полягає в тому, що в основі права повинні лежати загальні блага, «загальнокорисних» (Г. Ф. Шершеневич). Закони повинні виражати волю й інтереси переважної більшості суспільства. Демократизм передбачає участь населення у формуванні цієї волі, закріплення її в процесі правотворчості, максимальне врахування громадської думки на всіх етапах цього процесу, здійснення правотворчих повноважень і дій або безпосередньо населенням, або через своїх представників в органах державної влади та місцевого самоврядування, демократичні процедури розробки, обговорення, прийняття та оприлюднення правотворчих рішень.
Демократизм включає й інші форми народовладдя. Зокрема, в ст. 21 Загальної декларації прав людини 1948 р. відзначається, що кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників, воля народу повинна бути основою влади уряду, ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні проводитися при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування (див. також ст. 3 Конституції РФ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принцип демократизму "
 1. § 1. ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ (АПАРАТУ) ДЕРЖАВИ
  Механізм держави в різні епохи розвитку цивілізований ного суспільства мав неоднакову структуру і функції. Просуваючись по шляху прогресу, людське суспільство створювало такі державно ?органи, які в цілому забезпечували його нормальне функ-I ціонірованіе. Структурний і функціональний різноманітність государ-I жавного механізму дозволяє виділити його найбільш загальні та суще дарські
 2. § 1. ПРИНЦИПИ ПРАВА
  Право будується і функціонує на основі певних прин ципов, які виражають його сутність і соціальне призначення. У I них відбиваються головні властивості та особливості права, що додають йому якість державного регулятора міри свободи і справедливості в суспільних відносинах. Принципи права - це основні вихідні положення, юридично закріплюють об'єктивні закономірності
 3. 3.Общая ПРИНЦИПЫМЕЖГОСУДАРСТВЕННОГОСОТРУДНИЧЕСТВА
  До загальних принципів міждержавного співробітництва від носяться наступні. Принцип суверенної рівності держав Принцип суверенної рівності держав включає повагу суверенітету всіх держав та їх рівноправність у міжнародних відносинах. Ці дві складові частини даного принципу можуть розглядатися і як самостійні принципи міжнародного права. Принцип суверенної рівності
 4. 1.4. Державне управління: поняття, принципи, цілі
  Державне управління - у широкому розумінні - діяльність всіх органів держави з реалізації покладених повноважень, у вузькому розумінні - підзаконна, юридично владна діяльність органів виконавчої влади Російської Федерації і її суб'єктів щодо здійснення покладених повноважень. Ознаки державного управління: це вид державної управлінської діяльності;
 5. правотворчості і правозастосуванні
  Правотворчість - діяльність органів і посадових осіб державного управління, здійснювана у встановлених формах, в межах компетенції з виробленні правових норм. Правотворчість відповідає принципам демократизму, законності, науковості, своєчасності, професіоналізму, плановості. Стадії правотворчої діяльності: рішення суб'єкта правотворчої діяльності про необхідність
 6. Поняття принципу права
  Слово «принцип» (від лат. Рппіршт) означає буквально основу, першооснова, керівну ідею, вихідне положення якого явища (вчення, організації, діяльності і т.п.). Ще древні звертали увагу на те, що «принцип є важ-кро частина всього» (рппмршт ез4 роІззіпа рагз сіпщіе ге1). У правознавстві виділяються, по-перше, принципи, сформульовані вченими-юристами, які виступають в
 7. § 2. ФОРМИ ДЕРЖАВИ: ФОРМА ПРАВЛІННЯ, ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ, ФОРМА ДЕРЖАВНОГО РЕЖИМУ
  Типологія держав тісно пов'язана з поняттям форми держави. Особливості кожного конкретного типу держави встановлюються на основі аналізу його організаційного пристрою, методів здійснення державної влади. Немає чіткого співвідношення між типом і формою держави. З одного боку, в межах одного і того ж типу держави можуть зустрічатися різні форми організації і
 8. § 3. ЗНАЧЕННЯ ПРАВА В БУДІВНИЦТВІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ
  У збройних силах сучасної держави право виконує ті ж функції, що і в суспільстві в цілому. Однак вплив права на об-суспільних відносини, що виникають у військовій організації, має ряд особливостей. Ці особливості обумовлені специфікою ладу збройних сил, своєрідністю цілей і завдань, що стоять перед ними. По-перше, правові норми пред'являють підвищені требо вания до
 9. § 3. ПРАВОПОРЯДОК ЯК МЕТА І РЕЗУЛЬТАТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН
  Ми встановили, що законність являє собою процес осу ществления законів. Режим законності означає такий стан загально жавної життя, при якому учасники правовідносин вільно реалізують свої юридичні права і обов'язки. За законність є передумова такого порядку в суспільному житті, до торий відповідає приписам правових норм. Іншими словами, в результаті
 10. 85. Соціальне страхування
  Соціальне страхування являє собою форму соціального захисту населення від різних ризиків, пов'язаних з втратою працездатності та доходів. Особливістю соціального страхування є його фінансування зі спеціальних позабюджетних фондів, що формуються з цільових внесків роботодавців і працівників за підтримки держави. Соціальне страхування входить в систему соціального захисту населення,
 11. 17.4. ДЕРЖАВНЕ ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОХОДІВ. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
  Один з ринку виявляється в тому, що ринок не гарантує право на працю, на дохід, на освіту, не забезпечує соціальний захист інвалідів, малозабезпечених, пенсіонерів та деяких інших категорій громадян. У зв'язку з цим виникає необхідність втручання держави в сферу розподілу доходів і формування відповідної системи соціального забезпечення нужденних. Вище було
 12. 6.2. Політичні та правові погляди Ж.-Ж. Руссо
  Жан-Жак Руссо (1712-1778 рр..) - Один з найбільш яскравих і оригінальних мислителів всієї історії політико-правових вчень. Його погляди викладені у таких працях, як: «Міркування з питання: сприяло відродження наук і мистецтв очищенню моралі?» (1750г.), «Міркування про походження і основах нерівності між людьми» (1754р.), «Про політичної економії» ( 1755р.), «Про суспільний
 13. 1.6. Принципи здійснення виконавчої влади в Російській Федерації
  В основі організації та діяльності виконавчої влади лежать принципи, тобто законодавчо закріплені основні ідеї та вимоги, організаційні начала, що обумовлюють сутність, найбільш характерні риси і властивості діяльності. Слово «принцип» (від лат. Principium) означає, буквально, основу, першооснова, керівну ідею, вихідне положення, що відображають об'єктивні закономірності
 14. § 2. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
  Детальні характеристики природи і видів управління, наведені вище, дозволяють виявити їх «юридичний зріз». Тут цікаві два аспекти. Перший стосується поля застосування юридичних засобів. Будучи комплексним явищем, управління використовує для своїх цілей різні засоби - економічні, матеріальні, кадрові, ідеологічні, юридичні, технічні. Юридичні засоби мають як
 15. § 6. Політико-правові ідеї раннього комунізму. "Утопія" Т. Мора. "Місто Сонця" Т. Кампанелли
  Відродження античної спадщини підвищило інтерес до книги Платона "Держава". Розвиток ідей Платона про спільність майн призвело до появи творів, що заклали основи комунізму Нового часу. Суттєвим нововведенням теорій раннього комунізму було умоглядне поширення спільності майна на всіх громадян (а не тільки на філософів і воїнів, як у Платона), а також обгрунтування