Головна
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
P. M. Нурієв. Курс мікроекономіки, 2002 - перейти до змісту підручника

3.1. Ринкова система

Ринок (market) являє собою систему ставлення-ванні, в якій зв'язки покупців і продавців настільки зободни, що ціни на один і той же товар мають тенденцію истро вирівнюватися. Ринок - це, перш за все, місце зустрічі продавців і поку-ателье; між ними здійснюється обмін за ціною, про яку уда-ось домовитися При цьому відбувається добровільне відчуження воей власності та привласнення чужої. Отже, ринок оз-ачает взаємну передачу прав власності. Для здійснення ділки необхідні витрати, пов'язані з пошуком інформації, єден переговорів, визначенням якісних і кількісних их характеристик товару, що купується або послуги, специфікацією [захистом прав власності, укладанням контракту і т д. Поет-iy ринок можна визначити як сукупність трансакцій (від англ . ransaction - угода). У ході обміну відбуваються своєрідний облік [суспільна оцінка реалізованих благ. Ринок виступає як спе-(іфіческая форма взаємозв'язку між відокремленими в рамках про-цественного поділу праці виробниками, кожен з кото-> их господарює самостійно, на свій страх і ризик. Суспільство-перше потреби виявляються за допомогою системи цін. Вони передають шформацію, яка служить стимулом до застосування найбільш еко-юмних методів виробництва і найбільш ефективному вико-$ Анію обмежених ресурсів. Тим самим ринок сприяє перерозподілу доходів на користь краще господарюючих суб'єктів, що використовують передову технологію і високоякісні ресурси. У розвиненому індустріальному суспільстві ринок являє собою ie площу, де випадково зустрілися окремі покупці і продавці, а соціальний механізм, що здійснює постійний зв'язок між виробниками і споживачами економічних благ. Важливу роль у вирівнюванні попиту та пропозиції, встановленні рівноважних цін відіграють оптові покупці і продавці.
За широтою охоплення розрізняються локальні, національні та міжнародні ринки. Об'єктом купівлі-продажу можуть бути споживчі товари або ресурси; відповідно розрізняються ринки споживчих товарів і послуг та ринки ресурсів (праці, землі, капіталу, підприємницьких здібностей, інформації). Поряд з товарним ринком існує грошовий ринок. Ціни на ринку можуть складатися як у процесі купівлі-продажу, так і до нього. Ми частіше стикаємося з такими товарами і послугами, ціни на які встановлюються заздалегідь. Це типово для недосконалої конкуренції. Ціни на ринку можуть складатися в процесі як особистого, так і безособового контакту (див. рис 3-1). Форми ринків Ціни складаються в процесі купівлі-продажу Ціни заздалегідь встановлені Рис. 3-1. Основні форми ринків На малюнку укладені в рамки ознаки тієї форми ринку, яка є об'єктом нашого вивчення в даній темі . Пізніше будуть розглянуті й інші, більш складні форми. m Одна з головних проблем функціонування Трансакційні г г ринку - це проблема трансакційних іздер-витрати жек (transaction cost) - витрат у сфері про мена, пов'язаних з передачею прав власності. Поняття трансакційних витрат було введено в економічну теорію Р. Коузом у статті "Природа фірми" (1937). Вони включають витрати, пов'язані з пошуком інформації, витрати на ведення переговорів, роботу з виміру властивостей товару (послуги), витрати по специфікації і захисту прав власності, а також витрати, пов'язані з подоланням опортуністичного по-ведення контрагентів. Політична економія XIX в. фактично абстрагувалися від трансакційних витрат. Однак у XX в. не помічати їх стало просто неможливо. В умовах ринкової економіки, де суб'єкти відокремлені один від одного, передумовою обміну виступає приналежність благ агентам економічних відносин Саме власник, вступаючи в ринкові відносини, визначає, як і на яких умовах економічне благо буде передано іншій особі, тобто що є об'єктом передачі: права користування, володіння, розпорядження, управління і т.
д. Збір необхідних даних про правомочиях продавця входить у витрати пошуку інформації та ведення перегово-рів. Повний право власності звичайно включає цілий набір прав: володіння, користування, розпорядження, управління, право на дохід, на капітальну вартість блага, на безпеку , на перехід блага у спадок або заповітом, а також безстроковість, заборона шкідливого використання, відповідальність у вигляді стягнення і залишковий характер (класифікація А. Оноре). Значення трансакційних витрат для процесу обміну стало об'єктом широкого аналізу після доказу Р. Коузом його теореми (1960 ). Питома вага трансакційних витрат особливо великий у суспільстві, де права власності слабо визначені (специфіковані). Такі умови характерні для країн, що здійснюють перехід до ринкової економіки. Недостатньо розвинена правова сторона ринкових відносин створює сприятливі умови для шахрайства, обману, викривлення інформації про споживчі властивості товарів і їх реальної цінності. Однак і в розвиненому суспільстві проблема мінімізації трансакційних витрат як і раніше актуальна. Це пов'язано як з подальшим вдосконаленням юридичних норм, так і (що більш важливо) зі зміцненням етичного фундаменту, чесності та відповідальності, ідеології консенсусу в суспільстві . Останній напрям, як вважають багато сучасні дослідники, веде до створення м'якої інфраструктури ринку і є найбільш ефективним і економічним способом захисту інтересів всіх і кожного.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3.1. Ринкова система "
 1. 10.4. ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ
  Перехід Росії на ринкові відносини істотно вплинув на всі складові частини економічної політики, в тому числі і на політику в області ціноутворення. Політика ціноутворення в будівництві є складовою частиною загальної цінової політики РФ і виходить із загальних для всіх галузей принципів ціноутворення. Водночас механізм ціноутворення в будівництві має наступні специфічні
 2. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  Державне регулювання економіки є науковою еко номічного дисципліною, що вивчає форми участі держави в економічному житті країни за допомогою методів і важелів воздей-наслідком на соціально-економічні процеси, що забезпечують ефек тивное формування ринкових відносин. Державне регулювання економіки охоплює всі сто-ку суспільного відтворення. У період
 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ринках і грошовому обігу
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 4. загальнодержавного планування
  Планування та прогнозування - важливі інструменти державно го регулювання, в тому числі в ринковій економіці. Необхідність загальнодержавного планування обуслов-ливается багатьма причинами. Наприклад, без планування не-можливо пов'язати інтереси держави, окремих регіонів і господарюючих суб'єктів, часто що не збігаються або навіть про-тіворечащіе один одному . Ринкова система
 5. 1.2 Виробничі та ринкові зв'язки підприємства. Конкуренція і підприємство
  У сучасних умовах розвитку економіки будь-якої підпри-приємець, а тим більше підприємець, що займається виробниц жавної діяльністю , стикається з безліччю проблем. Пер ша з них - знайти себе в господарському просторі, або, як кажуть, свою господарську нішу. Підприємцю належить вивчити стан ринку, пропозиція і попит на ті чи інші то вари в цікавить його галузі,
 6. 1.3 Підприємницька діяльність підприємства
  В умовах ринку будь-яке підприємство, фірма, займаючись виробничої або іншою діяльністю, є по суті підприемців. Підприємцями ми називаємо господарюючих суб'єктів, функцією яких є реалізація нововведень, осуществле ня нових комбінацій. Впритул до поняття «підприємець» примикає поняття «підприємництво». Під підприємництвом розуміється
 7. 5.3. Світовий досвід партнерства держави і міжнародного бізнесу
  За роки ліберальних реформ у світовій економіці накопичено значи вальний досвід партнерської державно-приватної діяльності в раз особистих сферах, у тому числі в електроенергетиці, на транспорті, комму нальном господарстві, в інших галузях. У 90-х роках XX в. і на початку XXI в. у багатьох країнах і регіонах світу в цих галузях були реалізовані великі програми, засновані на партнерстві з
 8. 1.2. Домогосподарство як економічний суб'єкт
  Питання для розгляду 1.Понятие про економічний суб'єкт. 2.Економіческая діяльність домогосподарств як економічних суб'єктів. З.Основние види домогосподарств. 4.Основние функції домогосподарств у кругообігу «доходів і витрат». 5.Віди економічної активності домогосподарств .. Основні поняття і категорії: економічний суб'єкт, домогосподарство, субсидії, дотації, податок, робоча сила, дохід,
 9. 1.4. Держава і «закордон» як економічні суб'єкти
  Питання до розгляду Держава як економічний суб'єкт. Функції держави в економічній системі. «Закордон» як економічний суб'єкт та її роль в економічній системі. 71 ВНП - основний макроекономічний показник, що являє собою суму кінцевої продукції, виробленої даної національною економікою за рік. Основні поняття і категорії: державна економічна
 10. 3.4.2 Структура сучасної банківської системи РФ
  Перехід України до ринкової економіки супроводжувався глибоким реформуванням фінансово-кредитної системи. Тривалий час банки в нашій країні були державними органами адміністративно-командної системи управління економікою. Ця система позбавляла права банки мати власний комерційний інтерес, їх головним завданням було підтримання малоефективного механізму господарювання, пільгового