Головна

Сторінка сорок друга мапи сайту elbib.in.ua

§ 3. ДИНАМІКА РІВНЯ ЗАКОННОСТІ: Співвідношення закону та підзаконних актів є найважливішим елементом

Г. Динамізм права.: Виявляється в рухливості, можливості швидкого зміни

Директиви: Директиви визначають цілі, але залишають на розсуд

Директ-костинг: (direct costing) - метод калькулювання собівартості продукції на

Директ-костинг: (Direct Costing) - метод калькулювання собівартості продукції на

Директорія (1795-1799 рр..).: Після перевороту 9 термідора контрреволюційні кола буржуазії,

ДИСКОНТ: (discount) - у найзагальнішому сенсі означає різницю між номінальною

ДИСКОНТ: (Discount) - у найзагальнішому сенсі означає різницю між номінальною

ДИСКОНТУВАННЯ І нарощені: (discounting and compounding) - операції, що дозволяють врахувати вплив

ДИСКОНТУВАННЯ І нарощені: (Discounting and Compounding) - операції, що дозволяють врахувати вплив

Дисконтування нормами віддачі, скоригованими на ризик

Дисконтована вартість: (present value, discounted value) - сума, очікувана до одержання

Дисконтована вартість: (Present fclue, Discounted% iue) - сума, очікувана до одержання

Дисконтована вартість ануїтету ПОСТНУМЕРАНДО

Дисконтована вартість ануїтету ПОСТ-НУМЕРАНДО

Дисконтована вартість ануїтету ПРЕ-НУМЕРАНДО

Дисконтована вартість ануїтету дебатах-МЕРАНДО

Дисконтована вартість грошових потоків: (present value of a cash flaw) - сума всіх елементів цього потоку,

Дисконтована вартість грошових потоків: (Present ОДіе of a Cash Flaw) - сума всіх елементів цього потоку,

Дисконтована вартість грошових потоків ПОСТНУМЕРАНДО

Дисконтована вартість грошових потоків ПОСТНУМЕРАНДО

Дисконтована вартість грошових потоків ПРЕНУМЕРАНДО

Дисконтована вартість ГРОШОВОГО ПО-СТРУМУ ПРЕНУМЕРАНДО

Дисконтована вартість одиничного ПЛАТЕЖА: (present value of a single amount) - оцінка суми, очікуваної до

Дисконтована вартість одиничного ПЛАТЕЖА: (Present Value of a Single Amount) - оцінка суми, очікуваної до

Дисконтований термін окупності інвестицій: (Discounted Payback Period - DPP). Дисконтований термін окупності

Дисконтна та ломбардна політика (політика рефінансування)

Дисконтна політика: заходи центрального емісійного банку країни по зміні

Дисконтний кредит.: Банки часто й охоче враховують векселі. Це одна з найстаріших і

Дискримінація першого типу. Ідеальна дискримінація

Дискримінація другого типу: двокомпонентний тариф

Дискримінація другого типу (нелінійне ціноутворення)

Дискримінація другого типу: пакетна дискримінація

14-3. Дискусія з питань теорії реального економічного циклу

Дискваліфікація: - це новий вид адміністративного стягнення, який полягає в

Діспашери.: У морському страхуванні розрахунок збитків по загальній аварії і розподіл

Диспозитивні норми: наказують варіант поведінки, але при цьому надають суб'єктам

Диспозиція: це серцевина, стрижень юридичної норми. Однак складатися з однієї

Диспозиція юридичної норми: частина юридичної норми, яка містить правило поведінки, якому

1. ДИСПРОПОРЦІЇ У платіжному балансі. ПРИЧИНИ ПОЯВИ І ОЦІНКА

Дисциплінарна відповідальність: являє собою доста-точно складну систему, яка включає в

§ 2. Дисциплінарна відповідальність по адміністративному праву

§ 3. Дисциплінарне провадження по адміністративному праву

Дисциплінарний проступок: порушення робітниками і службовцями підприємств, установ, інших

10. Дисципліна і стимулювання праці: Дисципліна праці являє собою обов'язкове для всіх працівників

Дисципліна вексельних розрахунків: передбачає солідарну відповідальність учасників вексельного

9.4. Диверсифікація фондового портфеля: Диверсифікація - це включення в портфель різних видів цінних

9.5. Диверсифікація фондового портфеля: Диверсифікація - це включення в портфель різних видів (типів)

Диверсифікація ризиків: - це розподіл капіталовкладень між різноманітними видами

Диверсифікація позичкового портфеля: це розподіл кредит-ного ризику по декількох напрямках.

ДИВІДЕНД: (dividend) - частина майна акціонерного товариства, що вилучається його

ДИВІДЕНД: (Dividend) - частина майна акціонерного товариства, що вилучається його

ДИВІДЕНД В ГРОШОВОЇ ФОРМІ: (cash dividend) - найбільш поширений варіант виплати

ДИВІДЕНД У ФОРМІ АКЦІЙ: (scrip dividend) - дивіденд, що виплачується не в грошовій формі, а

ДИВІДЕНД КУМУЛЯТИВНИЙ: (dividend in arrears) - невиплачений за попередні періоди, але

Дивідендна прибутковість: акції розраховується як відношення дивіденду, що виплачується по

Дивідендна прибутковість АКЦІЇ: (dividend yield, YLD)-один з показників ринкової

Дивідендна прибутковість АКЦІЇ: (Dividend Yield, YLD) 8 * 115 - один з показників ринкової

5.5. Дивідендна політика: Дана політика безпосередньо пов'язана з використанням чистої

29. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА НА ПРАКТИЦІ: Виплата дивідендів за залишковим прінціпу.Оптімальная частка

Дивідендний ПОКРИТТЯ: (dividend cover, DC) - співвідношення між прибутком на звичайну

Дивідендний ПОКРИТТЯ: (Dividend Cover, DC) - співвідношення між прибутком на звичайну

ДИВІДЕНДНИЙ ВИХІД: (dividend payout) - один з показників ринкової привабливості

ДИВІДЕНДНИЙ ВИХІД: (Dividend Payout) - один з показників ринкової привабливості

Дивідендний вихід: розраховується як відношення дивіденду, що виплачується по акції на

Дивіденди: З посленалоговой прибутку віднімаються дивіденди за рік, після чого

Дивіденди успіху: Незважаючи на початкові труднощі сприйняття гло бальної системи

Джаджмані: - система кругообігу послуг, що зв'язує касти. Член касти

Джаджмані: - зв'язує касти система кругообігу послуг. Член касти

4. Джефферсон: Томас Джефферсон (1743 - 1826), подібно багатьом іменитим

15-1. Джон Мейнард Кейнс і функція споживання: Як сім'ї вирішують, яку частину доходу витратити сьогодні, а яку

Довга чиста позиція: - позитивний результат розрахунку чистої позиції. Довга чиста

3.9. «Довгих хвиль» І технологічний уклад: До досліджень 20 - 30 рр.. XX в. примикає концепція довгострокових

Тривалість дебіторської заборгованості (ДДЗ): У цій книзі ми багато разів загострювали увагу на своєчасній

Тривалість виробничого і збутового циклів.

5.6. Тривалий період з двома змінними факторами: ізокванти

Для банків: ЛОРО - рахунок, що відкривається банком для банку-кореспондента, на нього

1.1. Для чого вивчати макроекономічну теорію?: Чому в наш час доходи вище, ніж в 50-і рр.. XX століття, чому в

1. Для чого необхідна система національних рахунків?

Для підприємств: 1. Розрахунковий рахунок - відкривається всім п / п, незалежно від форм

Додана економічна ВАРТІСТЬ: (ЦІН-ПЕКА) (economic value added, EVA) - перевищення прибутку фірми

Додану РИНКОВА ВАРТІСТЬ: (ЦІННІСТЬ) (market value added, MVA) - різниця між сукупною

Додана вартість ЯК сполучна ланка: На цій стадії ми розглянемо такий спосіб реорганізації інформації,

Додатковий капітал: є по суті доповненням до ус-тавной, але на відміну від статутного

Додатковий капітал: включає в себе: приріст вартості майна при його переоцінці,

Добра економія: Ех, голова, голова! Ife Еьп' Си тобі на швчах, їсть б № Сипа так

Доброякісними ДОКАЗІВ ЯК ПРЕДМЕТ СУДОВОЇ ОЦІНКИ

Добровільна реорганізація: кредитних організацій відбувається за ініціативою їх засновників та

29. ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (ДМС): Мета ДМС - надання громадянам гарантії отримання медичної

3. Добровільне медичне страхування: Медичне страхування здійснюється у двох основних формах:

7. Добровільне медичне страхування (ДМС): Правовим забезпеченням добровільного медичного страхування (ДМС)

4.5. Добровільна відмова від злочину: У життєвій ситуації бувають випадки коли особа, навмисне скоїти

4. Добровільна відмова від злочину: У процесі втілення в життя злочинного задуму, у особи можуть

ДОГОВІР: (agreement) - угода двох або декількох осіб про встановлення,

ДОГОВІР: (Agreement) - угода двох або декількох осіб про встановлення,

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ: - договір, згідно з яким банк зобов'язується приймати і зараховувати

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ: - договір, згідно з яким банк зобов'язується приймати і зараховувати

Договором банківського вкладу: (ДЕПОЗИТУ) (deposit agreement) - договір, згідно з яким одна

ДОГОВІР банківського вкладу (депозиту): (Deposit Agreement) - договір, згідно з яким одна сторона

Договір банківської гарантії: ... (наіменованіебанка-гаранта), іменований надалі «Гарант», в

8.2. Договір факторингу: Головна форма комерційного фінансування - це міжна-родний

ДОГОВІР фінансування під відступлення грошової ВИМОГИ

ДОГОВІР фінансування під відступлення грошової вимоги (факторинг)

ДОГОВІР ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ: (ЛІЗИНГУ) (lease agreement) - договір, згідно з яким

ДОГОВІР ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ (ЛІЗИНГУ): (Lease Agreement) - договір, згідно з яким орендодавець

Договір комісії: м. р. (найменування організації), іменуємо в подальшому

ДОГОВІР КРЕДИТНИЙ: - особливий випадок договору позики, коли кредитором виступає банк або

ДОГОВІР КРЕДИТНИЙ: - особливий випадок договору позики, коли кредитором виступає банк або

6.9. Договір купівлі-продажу: Договір міжнародної купівлі-продажу товарів являє собою

Договір лізингу: - договір, відповідно до якого орендодавець (далі -

Договір між замовником і оцінювачем: складають у письмовій формі без нотаріального

Договірні ціни: ціни, величина яких визначена предваряющим акт купівлі-продажу

Договір облігаторного перестрахування: передбачає обов'язкову поступку перестрахувальником заздалегідь

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ.: Договір иа проведення аудиту може бути двох видів: договір на

3. Договір перестрахування і його основні форми: В основі перестрахування лежить договір, згідно з яким одна

Договір доручення: м. _ р. (найменування організації), іменуємо в подальшому

Договір страхування: - угода між страхувальником і страховиком, в силу якого

Договір страхування: - угода між страховиком і страхувальником, що регулює їх

Договори оренди: Цей заголовок відображає зобов'язання, зроблені компанією для

Договори нормативного змісту: це спільні юридичні акти, що виражають взаємне виявлення волі

Договори пенсійного страхування: передбачають довічні виплати застрахованій особі

Договір поруки І БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ: - договори, згідно з якими поручитель або гарант приймає на себе

Договір поруки І БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ: - договори, згідно з якими поручитель (або гарант) приймає на

Договір про заставу: є юридичним документом, який складається окремо від

ДОГОВІР ПОЗИКИ: - договір, згідно з яким одна сторона (позикодавець) передає у

ДОГОВІР ПОЗИКИ: - договір, згідно з яким одна сторона (позикодавець) передає у

Дохід по акціях (RETLAG): Середній дохід по акціях за попередній 15-хвилинний відрізок часу

Дохід на акцію: розраховується як відношення чистого прибутку, зменшеної на величину

ДОХІД ЕМІСІЙНИЙ: (paid-in surplus, contributed capitalin excess of par) - різниця

ДОХІД ЕМІСІЙНИЙ: (Paid-in-Surplus) - різниця між продажною вартістю акцій,

2.2. Доходи державного бюджету: Доходи державного бюджету - це сукупність грошових надходжень до

ДОХІД ВІД КАПІТАЛІЗАЦІЇ: (capital gain) - позитивна різниця між ціною реалізації

ДОХІД маржинального: (marginal income) - див Маржа валова.

ДОХІД маржинального: (Marginal Income) - див статтю Маржа валова.

ДОХІД нарахувань: (accrued income, accrued revenue)-нарахований дохід, нарахована

Дохідна частина: формується: закріплені доходи, тобто доходи, що надходять повністю

Дохідна частина: формується: закріплені доходи, тобто доходи, що надходять повністю

ДОХІДНІСТЬ: (rate of return) - відносний показник, що характеризує

Прибутковість: Тут ви можете побачити, що прибутковість, або прибутковість, можна

ДОХІДНІСТЬ АКЦІЇ: (rate of return on a stock) - відносний показник,

ДОХІДНІСТЬ АКЦІЇ: (Rate of Return on a Stock) - відносний показник,

ДОХІДНІСТЬ ДОСТРОКОВОГО ПОГАШЕННЯ: (Yield To Call, YTC) - ефективна річна процентна ставка для

ДОХІДНІСТЬ ДОСТРОКОВОГО ПОГАШЕННЯ: (Yield to Cali, YTC) - ефективна річна процентна ставка для

Дохідності фінансових активів: (rate of return on financial asset) - річна процентна ставка,

Дохідності фінансових активів: (Rate of Return) - го-довая процентна ставка, що відображає віддачу на

ДОХІДНІСТЬ звичайні акції: (rate of return on an ordinary stock) - відносний показник,

ДОХІДНІСТЬ звичайні акції: (Rate of Return on an Ordinary Stock) - відносний показник,

Доходність до погашення: (Yield To Maturity, YTM) - ефективна річна процентна ставка для

Доходність до погашення: (Yield to Maturity, YTM) - ефективна річна процентна ставка для

ДОХІДНІСТЬ привілейовані акції: (rate of return on a preferred stock) - відносний показник,

ДОХІДНІСТЬ привілейовані акції: (Rate of Return on a Preferred Stock) - відносний показник,

Прибутковий підхід: Прибутковий підхід до оцінки базується на припущенні, що між

Прибутковий підхід: - зто визначення поточної вартості майбутніх доходів, які

Дохід підприємства: Дохід підприємства (фірми) - результат використання всіх факторів

ДОХІД питомий маржинальний: (contribution margin per unit) - див Маржа питома валова.

ДОХІД питомий маржинальний: (Contribution Margin per Unit) - див статтю Маржа питома валова.