Головна

Сторінка сорок восьма мапи сайту elbib.in.ua

Факторну РОЗКЛАДАННЯ: - термін, що означає перед-ставление загальної зміни результативного

Факторну РОЗКЛАДАННЯ: - термін, що означає уявлення загальної зміни результативного

2.3 Факторний аналіз економічного розвитку організацій

8.6. ФАКТОРНИЙ аналізу фондовіддачі основних виробничих фондів

8.3. Факторний аналіз матеріаломісткості продукції: Матеріаломісткість, так само як і матеріаловіддача, залежить від обсягу

6.3. Факторний аналіз показників ефективності діяльності

1.3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ: Прибуток від реалізації продукції займає найбільшу питому вагу в

2.4. Факторний аналіз прибутку: Сумарний прибуток відображає загальний фінансовий результат комерційної

Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

2.5. Факторний аналіз процентного прибутку: Процентна прибуток (чистий процентний дохід) - ЦЕ процентний дохід

1.6. Факторний аналіз процентних доходів і доходів від операцій з

1.7. Факторний аналіз процентних витрат та витрат за операціями з

1.6. Факторний аналіз рентабельності: Оскільки рентабельність є узагальнюючим показником,

5. Факторний аналіз витрат на 1 рубль продукції: Показник витрат на один рубль продукції є узагальнюючим,

Фактор часу:, особливо в довгострокових розрахунках і операціях, грає не меншу

30. ФАКТОРИ дивідендну політику, ВИКУП АКЦІЙ ТА ВИПЛАТИ АКЦІЯМИ

4. Фактори ефективного зростання економіки: Вся економічна історія і практика свідчать про те, що

3. Фактори економічного зростання: інвестиції і технічний прогрес

ФАКТОРИ, ФОРМУЮТ інвестиційної активності в регіоні Розгін А.В.

3. Фактори державного впливу на економіку: Уряди використовують різні форми прямого і кос-венного

4.2 Фактори конкурентоспроможності: Фактори конкурентоспроможності безпосередньо випливають із методів

2.3. Фактори, що визначають курсову вартість корпоративних цінних

8.5. Фактори, що визначають курсову вартість корпоративних цінних

65. ФАКТОРИ, визначається ОБСЯГ І СТРУКТУРИ ГРОШОВОГО ОБІГУ,

Фактори, що визначають рівень державних витрат

3.6. Фактори, що визначають валютні курси: В даний час неможливо аналізувати валютні курси без

2.1. ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА: В економічній літературі прийнято вважати факторами виробництва ті

Фактори виробництва: Фактори виробництва. Дослідження факторів виробництва вперше

3.2. Фактори виробництва: Виробляючи продукт, людина впливає на об'єкти природи, надає

9.2. Фактори виробництва фірми і її виробнича функція

3. ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА І неокласичної концепції ХЕКШЕРА - ОЛИНА

4.3. ФАКТОРИ І РЕЗЕРВИ РОСТУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

3.3. Фактори зростання прибутку: У процесі планування прибутку важливо визначити, які чинники ведуть

8.2. Фактори і типи економічного зростання: Економічне зростання здійснюється під впливом ряду факторів. В

3.4. ФАКТОРИ І ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: Економічне зростання визначається рядом факторів. До них відносяться: праця

74. Фактори трудової адаптації: Трудова адаптація - двосторонній процес між особистістю і нової для

12. Фактори та умови зміни продуктивності праці

Фактори стійкості банку: Стійкість банків визначається зовнішніми і внутрішніми чинниками. В

Фактори збільшення норми прибутку: Рентабельність фірм залежить від двох ви-дов факторів: а)

3.1. Фактори, що впливають на бюджетний процес: Особливості бюджетного процесу визначаються формами правління і

9.3. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ, ІНВЕСТИЦІЙНУ

8.4. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: На кожному підприємстві на якість продукції впливають самі

1.3. Фактори, що впливають на розвиток КІС: Розвиток методів управління підприємством пов'язане широким спектром

2.1. Фактори, що впливають на вартість нерухомості: Можна виділити чотири чинника, що впливають на вартість нерухомості.

3.3. Фактори, що впливають на вартість нерухомості: Фактори, що впливають на вартість нерухомості. Таблиця 3.2

7.1. Фактори, що впливають на вартість об'єктів нерухомості

7.2. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРИСКОРЕННЯ НТП В СУЧАСНИХ УМОВАХ

5.2 ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЕЛИЧИНУ ПРИБУТКУ: Зміна соціально-економічного розвитку держави в період

3.3. Фактори, що впливають на вибір організаційно-правової форми

Фактори відтворення населення: Щоб вивчати рух населення, важ-но знати фактори (причини),

Фактор, вплив на криву ІБ У ВІДКРИТОМУ ЕКОНОМІЦІ

Фактор, вплив НА ЗСУВ КРИВИЙ ПОПИТУ НА ПРАЦЮ

9.1. Фактори виникнення мон: Praedia solis habes, & solis, Candide, nummos: Aurea solus habes,

Чинники, що викликають ЗСУВ ЛІНІЇ №: Обсяг виробництва при повній зайнятості визначається рівнем повної

Чинники, що викликають ЗСУВ КРИВИЙ 15: Для будь-якого значення обсягу виробництва крива / 5 показує

Чинники, що викликають ЗСУВ КРИВИЙ: При побудові кривої 1М ми міняли обсяг виробництва, залишаючи

3. Факти, що не підлягають доведенню: Обставини, включені в предмет доказування, підлягають

Факультативний метод перестрахування: відрізняється повною свободою можливих учасників перестрахувальної

Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та

Фальшивомонетники: Cj ^ / чалось Чи вам коли-нібуф тримати фа1Ш1мвуо монету? - Запитав

Familia urbana.: У колишні часи молоток, прикріплений до дверей, вважався

Familia urbana.: У колишні часи молоток, прикріплений до дверей, вважався

Фандрайзинг: (fund-raising) - мобілізація коштів (капіталу), пошук джерела

Фашистський режим: це тоталітаризм в його найбільш відвертій формі. Апарат

Файл: - це пойменована цілісна сукупність записів на зовнішньому

Фаза кризового стану: розглядається з моменту призупинення підйому в розвитку економіки,

Фаза стану депресії: спостерігається зупинка спаду виробництва товарів і деякий

Фаза стану пожвавлення: характеризується значним зростанням виробництва товарів, але в

Фаза стану підйому: передбачає стрибок в рівні виробництва в порівнянні з максимумом,

Фазові перетворення.: Слуховий апарат людини використовує фазу для визначення

8.3. фази ділового циклу: Хоча не існує двох абсолютно однакових ділових циклів, усі

Федеральна резервна система США: Банківська система США сформувалася під впливом Закону про

Глава 5. Федеральне Збори: Стаття 94 Федеральні Збори - парламент Російської Федерації -

3. Федеральне земельне законодавство: Федеральне земельне законодавство в широкому сенсі слова

4.1. Федеральні податки: Податок на додану вартість. Податок на додану вартість (ПДВ)

§ 5. Федеральні органи виконавчої влади: Конституція РФ встановлює систему органів виконавчої влади котельної в

5.6. Федеральні органи виконавчої влади та їх функції

Федеральні закони про третейський суд і про міжнародний комерційний

Федеральний бюджет: - це централізований бюджет, який затверджений вищими

9.5 Федеральний бюджет на 2001 рік: Основні цілі бюджетної політики на 2001 рік полягали, згідно

Федеральний закон «Про банки і банківську діяльність»

2. Федеральний закон «Про прокуратуру РФ».: Основним законодавчим актом (після Конституції РФ), визначальним

Федеральний закон «Про Центральний банк Російської»

Глава 3. Федеративний устрій: Стаття 65 1. У складі Російської Федерації перебувають суб'єкти

3.6 федеративний устрій: Форма держави являє собою одну з найважливіших характеристик

Федерація: (франц. Мй & гаМоп, отпозднелат. ^ ОейегаМо - об'єднання, союз),

Федерація: (франц. Мй & гайоп, від позднелат. {Оейегайо - об'єднання, союз),

11. Федір Карпов: К. середині XVI століття політична полеміка сосредото чивается на

1.5. ФЕНОМЕН антиглобалізму: Розгляд сучасних нам процесів глобалізації було б неповним

Феномен домашнього зміщення: Однією з цих особливостей є феномен домашнього зміщення (home

5.6. Феномен неформальної зайнятості в Росії: Неформальна зайнятість, при всіх негативних проявах цього

1.1 ФЕНОМЕН ВЛАДИ: Протягом століть існування людської цивілізації влада

Феномен виникнення держави: Держава виникає в результаті конкуренції без правіл.В умовах

11. ФЕОДАЛИЗМ У ФРАНЦІЇ: Становлення феодалізму в Західній Європі зазвичай розглядають на

3.2. Феодальна економіка Західної Європи: Феодальна система в Західній Європі пройшла у своєму розвитку через

Феодальна модель.: Їй властивий повний (тотальний) контроль над активами компаній зі

Феодальна система господарства в європейських країнах. 3.1.

12. ФЕОДАЛЬНА ВІЗАНТІЯ: У середині VII ст. більшість візантійських селян стали вільними.

1. Феофан Прокопович: До початку XVIII в. тенденція до перетворення станово-перед-

Фермерство: В економічній літературі даються два визначення

35. Лютневої революції І ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ

Фіаско держави (провал, недосконалість або неспроможність

4.1. Фіаско (неспроможність) ринку у вузькому сенсі

Фіаско ринку (ринковий провал, недосконалість або неспроможність

ФІФО: (FIFO) - метод оцінки запасів, що списуються на собі-вартість. (Див.

ФІФО: (FIFO) - метод оцінки запасів, що списуються на собівартість. Див

ФІФО и Л МФО: По-перше, матеріали можна оцінювати в логічній

3. Фіхте: З передових, прогресивних позицій аналізував Кант стрижневі

ФІКСУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ: На противагу системам гнучких валютних курсів - де валютні

4. Фіксовані йди плаваючі обмінні курси?: А) При плаваючих обмінних курсах не існує проблем ні з

Фіксованого або гнучкого валютного курсу?: Ми обговорили деякі проблеми, які виникли п Бреттон-Вудс кой

Фіксовані ціни: - регульовані ціни, встановлені в твердо певної величиною,

Фікції: - це положення завідомо несправжні. Однак вони широко використовуються

ФІЛІЯ: (non-autonomous branch) - відокремлений підрозділ юридичної

ФІЛІЯ: (Non-autonomous Branch) - відокремлений підрозділ юридичної

Філії та представництва кредитної організації.

2.1. Філософія і економічна теорія: Багатство філософії використовується для розробки парадигми

Філософія і теорія держави і права.: Філософія - це наука про загальні закони розвитку природи, суспільства

ФІЛОСОФСЬКІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

8.2. Фінанси державних підприємств (на прикладі ВАТ Укрнафта)

Фінансування Бельгії 1914-23.: Кредити, надані Бельгії союзниками. 3 серпня 1914

Фінансування бізнесу: Протягом цієї книги ми говорили про інвестиції в підприємство,

1.6. Фінансування дефіциту балансу поточних операцій

7.9. Фінансування капітальних вкладень на основі угод про

3.1. Фінансування нерівноваги платіжного балансу

Фінансування з обмеженим правом регресу або лімітоване

Фінансування з повним регресом на позичальника.: Цей тип фінансування в міжнародній практиці називається

Фінансування виробничих ФОНДІВ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

/. Фінансування за рахунок податків: Величина бюджетного дефіциту може зменшуватися, якщо збільшуються

Фінансування за рахунок позикового капіталу: - це надання грошових коштів кредиторами па умови

Фінансування системи освіти Алтайського краю: реальність і

Фінансування витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт,

24. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: Фінансова діяльність господарюючого суб'єкта включає в себе

Фінансова діяльність: організації характеризується здійснюва-ленням короткострокових фінансових

2.8. ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА І РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Фінансова незалежність Банку Росії: виражається в тому, що він не відпові-сподівається за зобов'язаннями держави,

2.1. Фінансова отчетность2.1.1. Фінансова звітність

1. Фінансова політика: Фінансова політика - сукупність государственныхмероприятий,

8.5 Фінансова політика держави.: Фінансова політика - це сукупність державних заходів,

6. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: Державна фінансова політика - це сукупність

14. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: Фінансова політика держави являє собою сукупність

1.8. Фінансова політика корпорації: Фінансова політика - це цілеспрямоване використання фінансів

7. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: Фінансова політика підприємства - це сукупність заходів у

1.5. Фінансова політика підприємства: Фінансова політика залежить від реалізації принципів, цілей і завдань

2.2. Фінансова політика Російської Федерації на сучасному етапі

5.1. Фінансова політика та її види: Фінансова політика - це сукупність державних заходів по

ФІНАНСОВА СИСТЕМА РФ: Фінансова система - це сукупність органів і установ, форм і

6.2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА: Фінансова система являє собою сукупність відокремлених, але

1.3. Фінансова система: Фінансові відносини дуже різноманітні, і для подальшого вивчення

Фінансова система: - система форм і методів Звернення, розподілом і використанням

1.2. Фінансова система: Поняття «фінансова система» є розвитком більш загального поняття

Фінансова система: - це сукупність різноманітних видів фондів фінансових ресурсів,

ФІНАНСОВА СИСТЕМА І ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ ЛАНОК: Поняття Фінансова Система явл. Більш загальним поняттям Фінанси. Як

8.3 Фінансова система країни, її ланки.: Фінансова система - це сукупність різних сфер фінансових

7.1. Фінансова служба підприємства. Фінансове планування.

Фінансова сторона справи: У будь-якої компанії, великій чи маленькій, є кваліфіковані