Головна

Сторінка сімдесят третя мапи сайту elbib.in.ua

Методичні вказівки до заняття 1: Питання: Предмет курсу «світова економіка». Зміст і взаємозв'язок

Методичні вказівки до заняття 2: Питання: Джерела інформації про світову економіку. Міжнародні

Методичні вказівки до заняття 1: Питання: Структура і тенденції розвитку міжнародної

Методичні вказівки до заняття 2: Питання: Сутність і причини міжнародної торговлі.Абсолютние

Методичні вказівки до заняття 3: Питання: Державне регулювання зовнішньої торговлі.Свобода

Методичні вказівки до заняття 4: Питання: Нетарифні методи протекціонізму. Імпортна квота.

Методичні вказівки до заняття 1: Питання: Поняття національної та іноземної валюти. Класифікація

Методичні вказівки до заняття 2: Питання: Фіксовані валютні курси. Вільно плаваючі валютні

Методичні вказівки до заняття 1: Питання: Сутність і принципи міжнародного руху капіталу.

Методичні вказівки до заняття 2: Питання: Регулювання міжнародного руху підприємницького

Методичні вказівки до заняття 1: Питання: Міжнародна економічна інтеграція: причини, передумови

Методичні вказівки до заняття 2: Питання: Європейська інтеграція: причини виникнення та етапи

8. 1. Методичне забезпечення вартісного приросту фінансових

Методика (алгоритм) впорядкування векторів керування.

Методика дроблення акцій.: Методика дроблення (розщеплення, сплита) акцій здійснюється зазвичай

4.3. МЕТОДИКА факторний аналіз: Кожен результативний показник залежить від численних факторів.

Методика формування управління.: Формування управління корпоративною виробничою системою

2. Методика ФСФО з проведення аналізу фінансового стану

Методика використання апроксимуючих гіпербол.: З урахуванням властивості минимакса [187] нормалізовані критерії при

4.1. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: Під методикою розуміється сукупність способів і правил найбільш

8.5. Методика комплексної оцінки ефективності господарської

7.2. Методика контрольно-ревізійної діагностики в ході планування

Методика визначення параметрів корпоративної системи.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ неплатоспроможності підприємства

1. Методика оцінки задовільності структури балансу

Методика планування ліквідності: передбачає розрахунок очікуваного в даному часовому інтервалі розриву

Методика викладання :: Навчання складається з лекцій та практичних занять. Контроль знань

1.2. Методика проведення аналізу і діагностики фінансово-

7.4. Методика розрахунку податкового потенціалу: Визначення (розрахунок) податкового потенціалу є найважливішою

3. Методика розрахунку тарифних ставок за видами страхування іншим, ніж

МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І

Методика трансформації бухгалтерської (фінансової) звітності в

Методика викупу акцій.: Методика викупу акцій дозволена не у всіх країнах. Акції в портфелі

1. Методики збору первинних даних: На початку конкретного соціологічного дослідження, на його

МЕТОД ІНТЕГРОВАНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ВИРОБНИЦТВА НА

Метод інтерв'ю: представляє індивідуальну експертну оцінку, що формулюються

Метод інвестиційної групи: використовується, якщо для придбання нерухомості залучається

Метод інвестиційної групи для фінансових складових.

Метод інвестиційної групи для фізичних складових.

Метод інвестиційної групи (об'єднання інвестицій).

Метод Інвуд: передбачає повернення капіталу з фонду відшкодування за нормою прибутку

Метод іпотечне-інвестиційного аналізу.: В умовах становлення ринку нерухомості об'єкти купуються в

Метод виключення тенденції.: Метод заснований на заміні вихідних рівнів часових рядів

Метод використання фінансових важелів: Метод використання фінансових важелів. Вперше запропонував

Метод історичних аналогій: досить умовно можна віднести до формалізованих методів, тому що на

Метод капіталізації: - спосіб визначення ринкової вартості підприємства шляхом поділу

Метод капіталізації земельної ренти: заснований на тому, що за наявності достатньої інформації про ставки

Метод капіталізації земельної ренти: заснований на тому, що за наявності достатньої інформації про ставки

МЕТОД КАСОВИЙ: (cash basis accounting) - метод визнання виручки та фінансового

МЕТОД КАСОВИЙ: (Cash Basis Accounting) - метод визнання виручки та фінансового

Метод коефіцієнта дійсного валового доходу

Метод коефіцієнта покриття боргу: застосовується, якщо при фінансуванні інвестицій в нерухомість

Метод коефіцієнта покриття боргу: використовується для аналізу здійсненності проекту, що має позикове

Метод колективної генерації ідей:, званий мозкова атака або мозковий штурм, відрізняється від методу

Метод комісій: представляє об'єднання роботи експертів з вироблення документів про

Метод кінцевих різниць.: У даному випадку в якості числових величин, що підлягають обробці,

Метод конкурентного ціноутворення: Метод конкурентного ціноутворення є центральною ланкою

МЕТОД НЕПРЯМИЙ: (indirect method) - метод складання звіту про рух грошових

МЕТОД НЕПРЯМИЙ: (Indirect Method) - метод складання звіту про рух грошових

Метод кумулятивного побудови: - метод розрахунку ставки капіталізації або дисконтування, при

4.5. Метод логарифмування: Метод логарифмування застосовується для вимірювання впливу факторів

Метод «мертвої точки».: Виробнича діяльність організації (підприємства)

Метод «мертвої точки»: (або критичного обсягу продажів) стосовно оцінки і

1.9. Метод мікроекономіки: Коли у вікно влетів цегла, - Мовчи. Поліція не клич. Спробуй

3.4. Метод багатокритеріальної оптимізації корпоративних структур

3.3. Метод багатокритеріальної оптимізації механізму корпоративного

Метод моделі оцінки основних засобів (МООС).: Щоб використовувати цей альтернативний метод оцінки вартості

Метод Монте-Карло.: Аналіз чутливості дозволяє враховувати зміну тільки однієї

Метод мозкового штурму: рекомендується використовувати в критичних ситуаціях,

МЕТОД НАРАХУВАННЯ: (accrual accounting) - метод визнання виручки та фінансового

МЕТОД НАРАХУВАННЯ: (Accrual Accounting) - метод визнання виручки та фінансового

2.3. Метод найменших квадратів: Для визначення коефіцієнтів рівняння регресії b застосовують різні

Метод найшвидшого спуску: В даному випадку на кожній ітерації крок Хк вибирається з умови

Метод нарощування: Метод нарощування - це метод приведення грошової суми до майбутнього

Метод науки «адміністративне право»: поняття і види

1.6. Метод науки кримінального права: Теорія кримінального права використовує різні методи (способи

МЕТОД НЬЮТОНА: Метод Ньютона, так само як і градієнтні методи, відноситься до методів

7. Метод Ньютона: -1 1. A - 1,2 0,1 - 0,5 2,2 0,6 -1 1,8 - 0,4 1 Виконуються 0-я і 1-я

МЕТОД «ОБ'ЄДНАННЯ ІНТЕРЕСІВ»: (pooling-of-interests method, merger accounting) - 1) метод

МЕТОД «ОБ'ЄДНАННЯ ІНТЕРЕСІВ»: («Pooling-of-interests» Method, Merger Accounting) - (1) метод

Методологічна функція: теорії держави і права ви-ражается у визначенні підходів до

2.1. Методологічні аспекти визначення оптимальної частки

3.2. Методологічні підходи до визначення залежності між

7.2. Методологічні підходи до завдань краткосредне-і довгострокового

4.3. Методологічний підхід до формування капіталу

Методологічні підходи до дослідження ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Методологія: це загальний підхід до вивчення економічних явищ, система методів і

Методологія економічної науки: Методологія економічної науки - це вчення про способи і прийоми

1.4. Методологія економічної науки та методи пізнання економічних

Методологія фінансового аналізу: Метод аналізу - це спосіб вивчення, вимірювання та узагальнення впливу

2. Методологія історії політичних і правових вчень

1.6. МЕТОДОЛОГІЯ Мікроекономіка: Основним методом дослідження, використовуваним економічною теорією,

Методологія науки: вчення про принципи побудови, форми і способи наукового пізнання.

1.3. Методологія ТГП: Методологія науки взагалі визначається як вчення про методи пізнання,

Методологія обліку: Міжнародні стандарти відкрито декларують, що методологія

Метод оптимізації планових рішень: полягає в розробці ряду варіантів планових показників і виборі з

Метод оптимізації планових рішень.: Сутність методу - в розробці декількох варіантів планових

4. Метод заперечування (Contested Garment method).: Цей метод відноситься тільки до завдань раціонування з двома

Метод залишку: заснований на техніці інвестиційної групи для фізичних

Метод залишку: застосовується у випадках, коли відома вартість однієї складової

Метод залишку: заснований на техніці інвестиційної групи для фізичних

Метод галузевих коефіцієнтів: дозволяє встановити приблизну вартість компанії за формулами,

10. Метод відсікань: 0, 61 2 f (x (0)) _ 13; завдання (0, 6), (0) 1. Вирішуються завдання L0: x

МЕТОД «КУПІВЛЯ КОНТРОЛЮ»: (Purchase Accounting Method, Acquisition Accounting) - 1) метод

МЕТОД «КУПІВЛЯ КОНТРОЛЮ»: («Purchase Accounting» Method, Acquisition Accounting) - (1) метод

Метод заохочення: властивий в основному трудовому праву, де існують пільгові

1.4. Метод послідовних наближень: 1.41. Як уже говорилося в попередніх параграфа фах (див. параграф

3. Метод правового регулювання арбітражного процесуального права

Метод проб і помилок: Метод проб і помилок є найпростішим методом саморегулювання

Метод прямого порівняльного аналізу продажів: метод оцінки вартості об'єкта шляхом аналізу фактичних угод

МЕТОД ПРЯМИЙ: (direct method) - метод складання звіту про рух грошових

МЕТОД ПРЯМИЙ: (Direct Method) - метод складання звіту про рух грошових

Метод псіхоінтеллектуал'ной генерації ідей: повинен спиратися на спонукальні творчі мотиви, проте він, як

метод рангової кореляції: 40 Коефіцієнт рангової кореляції г = 1, п (п -1) де Q - число пар

Метод розподілу: (метод співвідношення, співвіднесення, allocation) - визначення

Метод розподілу: (метод співвідношення, співвіднесення, allocation) - визначення

Метод розподілу активів (конверсії коштів): виражається в закріпленні окремих статей пасиву за певними

Метод раціонування: г ставить у відповідність кожній задачі раціонування (I, t, x) рішення

Метод розбивки на ділянки: (підхід з точки зору розвитку) використовується при оцінці землі,

Метод розбивки на ділянки: (підхід з точки зору розвитку) використовується при оцінці землі,

Метод рекомендацій: використовується державою при організації відносин з громадськими

Метод ринку капіталу: заснований на ринкових цінах акцій аналогічних компаній. Інвестор

Метод ринкового аналізу.: Метод заснований на аналізі ринкових даних, за наявності достатньої

Метод угод: заснований иа аналізі цін придбання контрольних пакетів акцій

МЕТОД ШТРАФНИХ ФУНКЦІЙ: Метод штрафних функцій відноситься до чисельних методів розв'язання задач

9. Метод штрафних функцій: 1. а) Стаціонарна точка x ^) (R) ч1 + 2R 1 + 2R / х_ (2,5; 2,5), f * _

Метод порівняння альтернативних інвестицій.: У цьому випадку передбачається, що інвестиційні проекти з

Метод порівняння продажів: є найбільш простим і ефективним методом оцінки, може

Метод порівняння продажів: - основний метод визначення загальної ставки капіталізації. При

Метод порівняння продажів: є найбільш простим і ефективним методом оцінки, може

2. Метод середніх витрат.: Найпростіший метод розподілу витрат - метод середніх витрат ас -

Метод підсумовування.: Метод заснований на зіставленні прибутковості і ризиків доступних

2. Метод теорії держави і права: Будь-яка наука, навчальна дисципліна мають певний метод, тобто

4.1. Метод ланцюгових підстановок: Метод ланцюгових підстановок полягає у визначенні ряду проміжних

Методом ланцюгових підстановок: - метод знаходження факторного розкладання, що передбачає

Методом ланцюгових підстановок: - метод знаходження факторного розкладання, що передбачає

7.7. Метод ланцюгових підстановок: Це один з найбільш поширених методів факторного аналізу.

МЕТОД ВАЛОВИЙ ЦІНИ: (gross price method) - спосіб обліку валових доходів підприємства,

МЕТОД ГІЛОК І МЕЖ: Метод гілок і меж відноситься до групи комбінаторних методів

11. Метод гілок і меж: 1. Вирішується задача L0: x (розгалуження з 0-й вершини по x2j). Вирішується

Метод відшкодування рівними частками: заснований на тому, що відшкодування капіталовкладень відбувається щорічно

Метод виділення: (витяги) застосовується для оцінки забудованих земельних ділянок,

Метод виділення (витяги): застосовується для оцінки забудованих земельних ділянок, якщо є

2.3. Методи адміністративного права: Предмет правового регулювання, будучи найголовнішим критерієм

Методи амортизаційних відрахувань: У табл. 2.5 показані два найбільш відомих методу амортизаційних

2.2. Методи аналізу діяльності комерційного банку

1.6. Методи аналізу господарської діяльності: Метод - це підхід до вивчення реальної дійсності, спосіб

4.2. Методи аналізу інвестиційних проектів: При інвестиційному аналізі оцінюються найбільш ймовірні, а не

8.5. Методи аналізу і оцінки ефективності інвестиційних проектів

3.2. МЕТОДИ АНАЛІЗУ РЕГІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ

МЕТОДИ детермінованого факторного аналізу: - методи, що дозволяють знаходити факторне розкладання. До них відносяться

МЕТОДИ детермінованого факторного аналізу: - методи, що дозволяють знаходити факторне розкладання. До них відносяться

Методи детермінованого факторного аналізу: використовуються для дослідження впливу факторів на результативний

4.3. МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ІМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА: Банкрутство - це визнання судом або оголошена боржником

4.2. Методи діагностики ймовірності банкрутства: Основна ознака банкрутства-нездатність підприємства забезпечити

методи для розрахунку ставки дисконтування: У західній практиці для розрахунку ставки дисконтування застосовуються