ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня
Н.Грегорі Менк'ю. МАКРОЕКОНОМІКА, 1994 - перейти до змісту підручника

Словник термінів

акомодації політика (асоціацію-modating policy) - економічна політика, спрямована на пом'якшення ня наслідків шоків в економіці і ослаблення їх руйнівної сили. Наприклад, політика расшире ня сукупного попиту за рахунок посилення росту цін при збереженні обсягу виробництва на природний ном рівні для нейтралізації несприятливих шоків з боку пропозиції. Акселератор (модель) (accelerator model) - модель, згідно з якою обсяг капіталовкладень залежить від змін обсягу виробництва. Акція (stock) - частка в власності ності корпорації. Орендна ціна капіталу (rental pri ce of capital) - плата за оренду еди Ниці капіталу. Аутсайдери (outsiders) - працівники, не зайняті в даний момент, які в силу цього не роблять впливу на переговори про оплату праці. Сравн. інсайдери. Ациклічності (acyclical) - змінюю щійся в довільному, не збігатися щем з ходом економічного циклу напрямку. Сравн. контр-цікліч-ний, проціклімний. Баланс (balance sheet) - бухгалтер ська відомість, в якій відображаючи-ються активи і пасиви. Безробіття очікування (wait un employment) - безробіття як результат жорсткої заробітної пла ти і обмеженої кількості робочих місць. Сравн. фрикційне безробіття. Велика відкрита економіка (large open economy) - відкрита економі ка, в якій, завдяки її масшта бам, ставка відсотка формується під впливом внутрішніх еко номических процесів; економіка, здатна чинити значний вплив на стан міжна родного ринку і на рівень світової ставки відсотка. Сравн. мала от-крита економіка. Паперові гроші (fiat money) - гроші, що не мають внутрішньої вартості, цінність яких обус лову виключно вико ристанням їх як гроші. Сравн. товарні гроші. Бухгалтерський прибуток (accounting profit) - частина виручки, що залишається в розпорядженні підприємства після відшкодування витрат усіх факторів виробництва, крім капіталу. СР економічна прибуток. Бюджетно-податкова політика (fis cal policy) - державна поли тика у сфері оподаткування та державних витрат. Бюджетне обмеження (budget constraint) - обмеження витрат відповідно до розмірів дохо дов. Сравн. міжчасового бюджет ве обмеження. Бюджетний дефіцит (budget deficit) - перевищення суми витрат над сумою надходжень. Бюджетний надлишок (поклади валий сальдо) (budget surplus) - перевищення суми надходжень над сумою витрат. Валовий внутрішній продукт (gross domestic product (GDP)) - совокуп ний дохід, вироблений на тер торії країни, в т.ч. за рахунок нахо дящихся в іноземній власності ності факторів виробництва; сум Марні витрати на виробництво товарів і послуг на території країни. Валовий національний продукт (gross national product (GNP)) - со-сукупними дохід всіх громадян краї ни, у тому числі від належних їм факторів виробництва за рубе жом; сукупні витрати даної країни на виробництво товарів і послуг. Валютний союз (exchange-rate uni on) - група країн, що встановили кордону взаімнихколебаній курсів їхніх національних валют. ВВП (GDP) - див валовий внутрішній продукт. Вклади до запитання (demand deposits) - кошти, поміщені на зберігання в банк і вилучаються при необхідності вчинення яких-або угод, наприклад, кошти на поточних рахунках. Зовнішній лаг (outside lag) - проме моторошний часу з моменту прийняття будь-якої заходи економічної політики до появи її резуль татів. Сравн. внутрішній лаг. Внутрішній лаг (inside lag) - про проміжок часу між моментом економічного потрясіння і мо ментом прийняття відповідної заходи економічної політики. Сравн. зовнішній лаг. ВНП (GNP) - див валовий на ціональний продукт. Тимчасовий прибуток (transitory inco me) - дохід, що не предпола гается регулярно отримувати в буду щем; різниця між нинішнім і нормальним доходами. Сравн. по постійний дохід. Вбудований стабілізатор (automa tic stabilizer) - механізм, дозволяю щий знизити амплітуду еко ких коливань, не вдаючись до годину критим змін економічної політики. Наприклад, система ставок подоходногоналога, преду сматривая-ющая автоматичне зменшення податків у міру зниження рівня доходу. Витіснення (crowding out) - скор щення інвестицій в результаті стимулюючої бюджетної полі тики, що викликає зростання ставки про цента. Гнучкі ціни (flexible prices) - ціни, швидко мінливі для Уравнове вування попиту та пропозиції. Сравн. негнучкі ціни. Гіперінфляція (hyperinflation) - надзвичайно сильна інфляція. Гіпотеза природного рівня (natural-rate hypotesis) - предполо ються, що динаміка обсягу вироб ництва, зайнятості та безробіття піддана впливу коливань сукупного попиту лише в краткос РОЧНО періоді, а в довгостроковому - описується класичною Гіпотеза життєвого циклу (life-cycle hypotesis) - теорія потреб лення, центральне місце в якій відводиться ролі заощаджень і запозичень ствования як способам перерозподілу пределенія коштів протягом життя (між періодами отримання більш високих і більш низьких до ходів); наприклад, між періодом трудової діяльності і періодом знаходження на пенсії. Гіпотеза постійного доходу (per manent income hypothesis) - тео рія споживання, згідно якої вибір обсягу і структури потреб лення залежить від розмірів посто-янного доходу; споживання підтри мується на постійному рівні, що при тимчасові зміни доходів забезпечується за допомогою Ощад жений і запозичення. Гістерезис (hysteresis) - сохраня ющиеся тривалий час по слідства певних економі-чеських явищ, що відбиваються, наприклад, на природному рівні безробіття. Державні закупівлі (govern ment purchases) - сукупність придбаних державою това рів і послуг. Сравн. трансфертні платежі. Державні заощадження (public надходжень і видатків державного бюдже ту; позитивне сальдо бюджету. Девальвація (devaluation) - при фіксованому обмінному курсі - встановлення центральним банком більш низького курсу національної валюти. Сравн. Ревальвація. Дезінфляція (disinflation) - сніже ня темпів зростання цін. Сравн . Дефла ція й інфляція. Грошова база (monetary base) - сума готівки в обігу і банківських резервів. Інша на звання - гроші підвищеної сили (high-powered money).? Грошово-кредитна політика (mo netary policy) - сукупність рішень Вік тора центрального банку відноси тельно пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор (money multiplier) - приріст пропозиції грошей, викликаний збільшенням де ніжною бази на 1 дол. Гроші (money) - сукупність ис пользуемих при здійсненні операцій активів. Сравн. товарні гроші, паперові гроші. Гроші підвищеної сили (high-powered money) - сума готівки і банківських резервів; інакше - грошова база. Гроші поки затели грошової маси; більший номер відповідає більш широко му поняттю грошей. Дефлятор (deflator) - див дефлятор ВНП. Дефлятор ВНП (GNP deflator ) - від носіння реального обсягу ВНП до номінального; зведений показник загального рівня цін, розрахований як відношення фактичної ціни певного набору товарів до базисної. Дефляція боргу (debt-deflation) - економічна теорія, згідно з якою при несподіваному знижено-нии цін відбувається перерозподілу ня частини реального багатства позичальників на користь кредиторів, в результаті чого скорочується сово Купний обсяг видатків. Дефляція (deflation) - зниження загального рівня цін. СР дезінфляція, інфляція. Дисконтування (discounting) - зниження вартісного обсягу бу дущих витрат і надходжень по відношенню до поточних, пов'язане з наявністю позитивної ставки відсотка. Додана вартість (value-added) - вартісний обсяг про дукції підприємства за вирахуванням вартості придбаної проміжної продукції. Частка виробничого фактора (в національному доході) (factor share) - частка якого фактора вироб ництва в сукупному доході. Частка робочої сили у загальній чисельності дорослого населення (la bor-force participation rate) - про центной відношення чисельності робочої сили до загальної чисельності дорослого населення. Природний рівень безробіття (natural rate of unemployment) - рівень безробіття, соответству ющий сталого станом еко номіки; рівень безробіття, до якого тяжіє її фактичний рівень у довгостроковому періоді. Жорсткість заробітної плати (wage rigidity) - нездатність робітної плати виконувати функцію ура вновешіванія попиту і пропози ня на ринку праці. Закон Оукена (Okun's law) - обрат ная залежність між рівнем безробіття і реальним обсягом ВНП, що показує, що сокраще ня безробіття на один процен тний пункт дає додатковий приріст реального обсягу ВНП при розмірно на 2%. Закрита економіка (closed econo my) - економіка, що не бере участь у міжнародній торгівлі. відкрита економіка . Запас (stock) - показник, що вимірює мий як кількість на даний мо мент. Сравн. потік. Запаси грошових стредств в реаль ном вираженні (real money balan ces) - кількість грошей в обраще нии з урахуванням їх купівельної спроможності; грошова маса, соот несення з рівнем цін (М / Р). Заробітна плата (wage) - оплата одиниці витрат праці. Захист від вичерпання запасів (stock-out avoidance) - одна з при чин створення запасів на випадок несподівано зрослого попиту на продукцію підприємства. Золотий стандарт ( gold standard) - грошова система, при якій зо лото виступає в ролі грошей і здійсню ється вільний обмін всіх грошових знаків на золото. Золоте правило (golden rule) - у моделі зростання Солоу: норма Ощад жений, при якій встановлює ся стан стійкого зростання економіки з максимальним рівнем споживання на кожного працівника (або максимальний рівень потреб лення на ефективну одиницю робочої сили). Надлишкові резерви (excess reserv es) - сума перевищення банківських резервів над резервними требова нями. Витрати капіталу (cost of capital) - сумарні витрати використан ня одиниці капіталу за визна ленний період, що включають про цент, суму зносу і прибуток або збитки від зміни ціни капита ла. "Недоліки меню" (menu cost) - витрати продавця, пов'язані з з менением ціни. "Недоліки стоптаних черевиків" (shoeleather cost) - витрати ін фляции, обумовлені уменьше ням запасу реальних грошей (напри-мер, пов'язані з необхідністю більш частого відвідування банку). Знос основного капіталу - (depre ciation) - зменшення вартості основного капіталу у зв'язку з його фізичним і моральним зносом. Імпортна квота (import quota) - законодавчо встановлене огр аніченіе кількості імпортуємо екпортувати товарів певного виду. Імпорт (imports) - сукупність купуються за кордоном товарів і послуг. Інвестиції (капіталовкладення) (investment) - сукупність това рів, придбаних підприємствами або приватними особами для збільшен ня накопиченого капіталу. Інвестиції у житлове будівельник ство (residential investment) придбання нових будинків для влас проживання або для здачі в оренду. Інвестиції в запаси (inventory investment) - зміна розмірів складських запасів підприємства, що включають основні і допоміжні тільні матеріали, незавершену продукцію і готову продукцію. Інвестиційний податковий кредит (investment tax credit) - знижка з податку на прибуток корпорації, пре доставляемая при придбанні нових засобів виробництва. Індекс випереджальних показників (index of leading indicators) - див випереджаючі показники Індекс споживчих цін (con sumer price index - зведений показник рівня цін , рассчіти ваемий як відношення вартості споживчого кошика в звіт ному році до її вартості у базисному році. Індекс цін Леспейреса (Laspeyres price index) - показник рівня цін, що розраховується на базі цін певного набору товарів. СР індекс цін Пааше. Індекс цін Пааше ( Paasche price index) - показник рівня цін, рас зчитуваний на базі змінює ся набору товарів. Сравн. індекс цін Леспейреса. Інсайдери (insiders) - працівники, зайняті на цьому підприємстві і тому здатні вплинути на хід переговорів про оплату праці. Сравн. аутсайдери . Інфляційний податок (inflation tax) - дохід, який отримують державою в результаті випуску в обіг додаткової кількості грошей; сеньйораж. Інфляція (inflation) - підвищення загального рівня цін. Інфляція витрат (cost-push infl ation) - інфляція, викликана шоку-ми сукупного пропозиції. Сравн. інфляція попиту. Інфляція попиту (demand-pull in flation) - інфляція, викликана шо-ками в області сукупного попиту. Сравн. інфляція витрат. ІСЦ (CPI) - див індекс спожи чих цін. Капітал (capital) - 1) сукупність використовуваних у виробництві обо рудования, будівель і споруд. 2) Фінансові кошти, предназна ченние для придбання обладнання вання, будівель і споруд. KBOTa (quota)-c. / W. імпортна квота. Кейнсіанський хрест (Keynesian cross) - заснована на "Загальної тео рії" Кейнса проста модель визна ділення доходу, що виявляє хутра нізм виникнення мультипліка тивного ефекту збільшення сово купного доходу при зміні рас ходів. Класична дихотомія (classical dichotomy) - у класичній моделі - теоретичне поділ реаль них і номінальних величин, подра-зумевает незалежність рівня та динаміки реальних показників від номінальних. Сравн. нейтраль ність грошей. Класична модель (classical model) - модель економіки, осно ванна на класичних, докейнсі-нським ідеях. Вихідні предпосил ки моделі - зміна заробітної плати та цін у процесі встановлен ня ринкової рівноваги, а також відсутність впливу грошової політики на реальні величини. Сравн. Кейнсіанська модель. Колічественнаятеоріяденег ^ ІАП-tity theory of money) - теорія, затв ерждающая, що зміна кіль пра ці грошей в обігу веде до зміни обсягу сукупних але номінальних витрат. Конкуренція (competition) - умови, коли кількість виступаючих на ринку осіб або підприємств на стільки велике, що поведінка каж дого з цих агентів не впливає на рівень цін. Контрціклічний (countercyclical) - має протягом економі чеського циклу протилежно на правління динаміку по відношенню до динаміки обсягу виробництва, доходів і зайнятості; знижуються в період підйому і підвищується в період спаду виробництва. СР ациклічності, проціклічн'т. Крива байдужості (indifference curve) - графічне зображення переваг споживача, на до тором представлені різні вари анти набору товарів, відповідними-ющіе кожному даному рівню задоволення потреб. Крива IS (IS-curve) - зворотна залежність між ставкою процен та і рівнем доходу, що виникає на ринку товарів і послуг. модель IS-LM, крива LM. Крива LM (LM curve) - покладіть льная залежність між ставкою відсотка і рівнем доходу (при незмінних цінах), що виявляється на ринку реальних грошей. Сравн. модель IS - LM, крива IS. Крива реального сукупного - попиту (real aggregate demand cur ve)-в теорії реального економі чеського циклу: негативна зави симость між реальною ставкою відсотка і величиною попиту на проізведеннуюпродукцію, возника ющая на ринку товарів. Крива реального сукупного пре дложенія (real aggregate supply curve) - в теорії реального еконо мічного циклу: пряма залежність тість між рівнем реальної ста вки відсотка і розмірами совокуп ного пропозиції, що виконується завдяки дії ефекту меж-тимчасового заміщення на ринку праці.
 Крива Філіпса (Phillips curve) - зворотна залежність між ін фляции і безробіттям; современ ний варіант - залежність між инфляцией.циклическойбезработи-очікуваною інфляцією і шоку-ми з боку пропозиції, кото раю виводиться за допомогою кривої сукупної пропозиції для крат косрочного періоду. Критика Лукаса (Lucas critique) - твердження про те, що традицион тивні методи аналізу економічної політики не можуть адекватно отра зить впливу змін економі чеський політики на очікування насе лення. Ліквідний (liquid) - легко обмени ваемий на кошти обігу; що є зручним засобом здійснення операцій. Макрозконометріческая модель model) - модель, що дозволяє за допомогою визначений них показників і статистичних методів охарактеризувати економі ку не тільки з кількісної, але і з якісної сторони. MaKpo3KOHOMHKa (macroeconomics) - наука про економіку як єдиному це лом. Мала відкрита економіка (small open economy) - економіка, в до торою ставка відсотка задана умо виями світового фінансового ринку; економіка, незначні розміри якої не дозволяють робити істотного впливу на процеси на світовому ринку, зокрема, на рух світової ставки відсотка. Сравн. велика відкрита економі ка. Міжчасового бюджетне ограни чення (intertemporal budget cons traint) - бюджетне обмеження по оношенія до витрат і поступле ніям більш, ніж на один період. Міжчасового заміщення на ринку праці (intertemporal substitution of labor) - добровільна відмова від ра боти в поточному періоді в розрахунку на роботу в майбутньому. Міра вартості (unit of account) - одиниці, в яких вимірюються ціни і ведеться бухгалтерський облік; одна з функцій засіб обігу, засіб заощадження. Механізм грошової трансмісії (monetary transmission mechanism) механізм впливу змін пропозиції грошей на рішення до машніх господарств і підприємств щодо обсягу витрат на товари та послуги. Мікроекономіка (microeconomics) наука про окремі ринках і еко-номічного агентах. СР макроек номика. Світова ставка відсотка (world interest rate) - ставка відсотка на світовому фінансовому ринку. Модель (model) - спрощене відпрацьовано-ються дійсності за допомогою графіків і рівнянь, описую щих взаємозв'язку різних змінних. Модель Баумоля-Тобіна (Baumol-Tobin model) - модель попиту на гроші, згідно з якою люди опр еделяют розміри необхідної їм суми готівки виходячи зі співвідношення збитків у вигляді непо отриманого на цю суму банківсько го відсотка та вартісної оцінки економії часу від більш рідкісних відвідувань банку. Модель жорсткої заробітної плати (sticky-wage model) - модель сово купного пропозиції, яка виходить із повільних змін номінальної заробітної плати. Модель IS-LM (IS-LM model) - мо дель сукупного попиту, дозволяю-щая виявити фактори, визначаю щие сукупний дохід при даному рівні цін на основі аналізу взаи модействия грошового та товарного ринків. Модель Кейнса (Keynesian model) - модель, побудована на базі основ них ідей "Загальної теорії" Кейнса; вихідні передумови моделі - відсутність змін заробітної плати і цін для встановлення ри нічного рівноваги і залежність обсягу виробництва і рівня за нятости від розмірів сукупного попиту. Сравн. класична модель. Модель Манделла-Флемінга (Mun-dell-Fleming model) - модель IS-LM для невеликої відкритої економіки. Модель невірних уявлень працівників (worker-misperception model) - модель сукупного пред ложения, в якій велике зна чення надається можливість не правильної оцінки працівниками загального рівня цін. Модель негнучких цін (sticky-price model) - модель сукупного пред ложения, яка виходить із повільною адаптації цін на товари і послуги. Модель недосконалої інформації (imperfect-information model) - мо дель сукупної пропозиції, згідно з якою фірми не можуть з точністю оцінити загальний рівень цін, не маючи можливості просле дить за цінами всіх товарів і послуг в країні. Модель зростання Солоу (Solow growth model) - модель, що виявляє хутра нізм впливу заощаджень, зростання населення і науково-технічного прогресу на рівень життя та його динаміку. Модель врівноваження ринку (market-clearing model) - еконо чна модель, яка виходить із пред положення про те, що ціни свобод але змінюються, врівноважуючи попит і пропозиція. Монетаризм (monetarism) - теорія, згідно з якою першопричиною коливань в економіці є зміни пропозиції грошей, і тому стабілізація грошового обігу забезпечує общееко номічного стабільність. Моральний ризик (moral hazard) v несумлінність, що виникає в умовах недостатнього контролю. У теорії заробітної плати - дебатів брежітельное ставлення працівника з низькою заробітною платою до ви полнению службових обов'язків, який усвідомлено йде на ризик втрати роботи у разі виявлення недобросовісності. Мультиплікатор (multiplier) - див мультиплікатор державних закупівель, денежниймультіплікатор, податковий мультиплікатор. Мультиплікатор державних закупівель (government-purchases multiplier) - зміна обсягу сово купного доходу на кожен долар зміни обсягу державних закупівель. Готівкові гроші (currency) - сума випущених в обіг паперових і металевих грошей. Податок на прибуток корпорацій (corp orate income tax) - податок на бухгал терську прибуток корпорацій. Податковий мультиплікатор (tax multiplier) - зміна обсягу зі сукупного доходу внаслідок вимірюв нання податків на 1 дол. Національноесчетоводство (ПА1: ЮП-al income accounting) - статисти чна система вимірювання ВНП та інших пов'язаних з ним показників лий. Національні заощадження (national saving) - частина національного дохо да за вирахуванням обсягів споживання та державних закупівель; сума приватних і державних Ощад жений. Негнучкі ціни (sticky prices) - це ни, повільно змінюються і поетів того не завжди виконують функ цію врівноваження попиту і пре-дложенія. Сравн. гнучкі ціни. ction) - процес неефективного розподілу людей, який реа-лизуется через їх власний вибір. Наприклад, з теорії ефек тивної заробітної плати, при зни женні оплати праці кращі робіт ники звільняються з підприємства, а гірші продовжують працювати. Незавершене виробництво (work in process) - складські запаси під лежачої подальшій обробці продукції підприємства. Нейтральність грошей (neutrality of money) - властивість грошей, завдяки якому зміна їх пропози ня не робить впливу на реаль-ні величини. Сравн. класична дихотомія. Неокейнсианская економічна школа (new Keynesian economics) - наукова школа, яка виходить із необ хідності обов'язкового обліку в аналізі економічних коливань "дефектів" ринкового механізму на мікрорівні, таких, як негнучкість цін і заробітної плати. Сравн. але вая класична економічна шко ла. Неокласична модель інвести цій (neoclassical model of invest ment) - теорія, згідно з якою обсяг інвестицій залежить від мас штабів відхилення граничного продукту капіталу від капітальних витрат. Непослідовність еко кой політики (time inconsistency) - прагнення політичних діячів повідомляти заздалегідь про курс економі чеський політики для того, щоб вплинути на очікування приватних осіб, а потім слідувати іншій політиці, використовуючи сформовані очікування населення. <Нова класична економічна школа (new classical economics) - наукова школа, в якій аналіз економічних коливань основи-ється на передумовах классичес кой моделі. Сравн. нео-кейнсіанська економічна школа. Номінальна ставка відсотка (no minal interest rate) - прибуток на заощадження і витрати по обслу живанию позики без перерахунку з урахуванням те інфляції. Сравн. реальна ста вка відсотка. Номінальний (nominal) - вимірює мий в поточних цінах, які не пересчіт танний з урахуванням інфляції. Сравн. реальний. Номінальний обмінний курс (nomi nal exchange rate) - пропорція про мена національних валют двох країн. СР реальний обмінний курс. Норма обов'язкових резервів (rese rve requirements) - встановлений для банків центральним банком мінімальний коефіцієнт резер вірованія депозитів. Нормальний товар (normal good) - вид товару, попит на який з боку споживача увеличива ється по мірі зростання його доходів. Облігація (bond) - документ, удо стоверяющій отримання (як пра вило, державою або корпораціями їй) певної суми позики під відсотки. , Обмінний (валютний) курс (ex-s change rate) - співвідношення, в соот відповідне з яким країна осущес твляется товарообмін на світовому ринку. Сравн. номінальний обмін ний курс і реальний обмінний курс. Обмеження ліквідності (liquidity constraint) - гранична величина кредиту фінансової установи приватним особам, встановлення кото рій дозволяє зменшити масштаби завчасного витрачання майбутніх доходів: також називається обмеженням із запозичення. Обмеження по запозиченню (обмеження ліквідності) ing constraint) - (liquidity cons traint) - гранична величина позики, що надається фінансовим уч коджених приватним особам, яка дозволяє обмежити заблаговре менное використання майбутніх доходів. Операції на відкритому ринку (open-market operations) - продаж і купівля центральним банком дер жавних облігацій з метою розширення або скорочення пред ложения грошей. Випереджаючі показники (leading indicators) - економічні показу тели, коливання яких випереджають коливання обсягу виробництва, вказуючи тим самим на напрям коливань в економіці. Основне тотожність національних рахунків (national income accounts identity) - рівняння, в якому ВНП представлений як сума обсягів по- споживання, інвестицій, дер жавних закупівель та чистого екс порту. Залишок Солоу (Solow residual) - приріст сукупної виробляй ності факторів виробництва, вимірюваний як різниця між показником приросту обсягу про ізводства і приростом витрат фак торів, де фактори зважені по їхніх часток в продукті. Відкрита економіка (open econo my) - країна, всі громадяни якої можуть без обмежень здійснювати операції на міжнародному ринку товарів і капіталу. Сравн. Закрили тая економіка. Зневірені працівники (discoura ged workers) - працівники, втративши шие надію отримати роботу і вбивши тому зі складу рабо чий Паритет купівельної способнос ти (purchasing-power parity) - тео рія, згідно з якою ціни на раз особисті товари у всіх країнах до лжни вирівнюватися, а різниця у загальному рівні цін відбивається про менним курсом. Плаваючий обмінний курс (floating exchange rate) - обмінний курс, рівень якого, за рішенням цін трального банку, формується під впливом економічних умо вий і економічної політики. СР фіксірованнийобменний курс. Підвищення валютного курсу (ap preciation) - підвищення вартості даної валюти по відношенню до дру гим валют на валютному ринку. Сравн. пониження валютного курсу. Підлеглий, домінованих актив (dominated asset) - вид активу, при будь-якому варіанті розвитку економі чеський ситуації приносить більш низьку прибуток, ніж інші види активів. Показник q Тобіна (Tobin's q) - відношення ринкової вартості встановленого капіталу до його відновної вартості. Політичний цикл ділової актив ності (political business cycle) - ко лебанія обсягу виробництва і зайнятості, пов'язані із змінами економічної політики для побе ди на виборах. Портфельні теорії попиту на де ші (portfolio theories of money demand) - теорії, що виявляють фак тори рішень населення відноси тельно суми готівки на руках і які виділяють функцію грошей як засобу заощадження. СР тран-сакціонниетеоріі попиту на гроші. Посередництво (intermediation) Див фінансове посередництво. Постійна віддача від масштабу constant returns to scale) - свій-: тво виробничої функції, в; Відповідність з яким пропорції-збільшення всіх факторів забезпечує зростання виробництва в тій же про-юрціі. Постійний дохід (permanent inco me) - дохід, який передбачає ся регулярно отримувати і в дальній шем; нормальний дохід. Сравн. вре менний дохід. Потік (flow) - вимірює травня як кількість в одиницю часу укладання. Споживання (consumption) - сово купность придбаних спожи телямі товарів і послуг. Потрясіння, шок (shock) - різка зміна економічних залежностей (наприклад, зсув кривих сукупного попиту або сукупно го пропозиції) в результаті поза шніх впливів. Гранична норма заміщення (mar ginal rate of substitution (MRS)) - пропорція, в якій споживач готовий замінити певне коли кість якого товару на біль шиї кількість іншого товару; нахил кривої байдужості. Гранична схильність до потреб лению (marginal propensity to cons ume - зростання споживання, пов'язаний із зростанням распола Гаєм доходу на 1 дол. Граничний продукт капіталу (таг-ginal product of capital (МРК)) - приріст обсягу виробництва від одиниці приросту витрат капіталу. Граничний продукт праці (mar ginal product of labor (MPL)) - при зростання обсягу виробництва від еди Ниці приросту витрат праці. Запобігання коливань вироб-BOAcraa (production smoothing) - одна з причин створення запасів готової продукції, які дозволяють пре ствах реагувати на коливання попиту без відповідного вимірюв нання обсягу самим скорочуючи витрати. Прибуток (profit) - дохід влас ників підприємства; виручка перед прийняття за вирахуванням витрат. СР бухгалтерський прибуток, еко кая прибуток. Наведена вартість (present value) - нинішній еквівалент сум ме, яка може бути отримана через певний час з урахуванням нарахованого за цей період бан ковського відсотка. Проблема ідентифікації (identi fication problem) - складність уста-лення залежності між пере меннимі, якщо зв'язки між ними різноманітні. Провал координації (coordination failure) - ситуація, коли невозмож ність вироблення загальної стратегії не дозволяє прийняти оптимальне рішення, що призводить до відносите льно найгіршим для всіх учасників результатами. Виробнича функція (produc tion function) - кількісна залежність між обсягом вироб ництва товарів і послуг та затрата ми факторів виробництва: наприклад заходів, Y = F (K, L). Виробнича функція Кобба-production function) - виробнича функ ція виду F (K, L) = AKaL1 "a, де К - ка годував, L - праця, А і a - параметри. Проціклічний (procyclical) - маю щий динаміку, збігається на Протягом економічного циклу з динамікою обсягу виробництва, доходів і зайнятості; снижающийся в період спаду і підвищується в період підйому. Сравн. ациклічності, контрціклічний. Робоча сила (labor force) - частина населення, що включає зайнятих і шукають роботу. Рівність Рікардо (Ricardian equi- valence) - теорія, згідно з якою завбачливі споживачі, виходячи з розмірів дер жавного боргу, можуть з точністю оце нить рівень майбутніх податків: поетів-тому накопичення державного боргу в поєднанні з необхідним для його погашення майбутнім повели чением податків за своїми економі ного наслідків рівносильне зростанню поточного оподаткування. Рівновага рівноваги протилежно напра влених сил, наприклад, рівність попиту і пропозиції на ринку. Наявний доход (disposable income) - частина доходу, що залишилася після сплати податків. Раціональні очікування (rational expectations) - підхід, згідно з яким прогнози людей на буду щее складаються як оптимальний результат переробки всієї доступ ної їм інформації, включаючи ін формацію про сучасну і буду щей економічній політиці.
 Реальна ставка відсотка ex ante (очікувана) (ex ante real interest rate) - передбачуваний в момент видачі кредиту рівень реальної ставки відсотка; номінальна ставши ка відсотка за вирахуванням очікуваного темпу інфляції. СР реальна ставши ка відсотка ex post (фактична). Реальна ставка відсотка ex post (фактична) (ex post real interest rate) - фактично сформований рівень реальної ставки відсотка; номінальна ставка відсотка за вирахуванням фактичного темпу ін- фляции. Сравн. Реальна ставка відсотка expost (фактична). Реальний (reaI) - виміряний в НЕ-змінитися цінах; розрахований з урахуванням інфляції. Реальний обмінний курс (real exch ange rate) - пропорція обміну то варів між різними країнами. Сравн. номінальний обмінний курс. Реальна ставка відсотка (real interest rate) - прибуток на Ощад жения або витрати запозичення, скориговані на інфляцію. СР номінальна процентна ставши ка. Ревальвація (revaluation) - законо давальному підвищення валютного курсу постановою централь ного банку (при системі фиксиро ванного обмінного курсу). СР де девальвації. Резерви (reserves) - не вико-ванна на цілі кредитування частина банківських вкладів. Заощадження (saving) - см.націонал'-ні заощадження, приватні збережемо ня, державні заощадження. Заощадження з обережності (precautionary Saving) - доповніть Патерналізм заощадження, осуществляе мие внаслідок майбутньої неопреде ленности, наприклад, на старість або на випадок скорочення доходів. Стримуюча економічна по литика (contractionary policy) - еко номічного політика, спрямована на скорочення розмірів сукупно го попиту, реального доходу і заня тости. Сравн. стимулююча еко номічного політика. Сеньйораж (seigniorage) - дохід, з тися державою в резул ьтате випуску в обіг допо даткові кількості грошей; ін-фляціонний податок. Швидкість обігу грошей (velocity of money) - відношення суми номі-нальних витрат до грошової маси; швидкість, з якою гроші перехо дять з рук в руки. Випадкове блукання (random walk) - лінія або змінна з непередбачуваним характером вимірюв-вати в часі. Зниження обмінного курсу (depre ciation) - зниження вартості визна-діленої валюти по відношенню до вартості інших валют на валют ном ринку. Сравн. підвищення обмін ного курсу. Сукупна продуктивність факторів виробництва (total factor productivity) - показник техноло гического рівня виробництва; обсяг виробництва в розрахунку на одиницю витрат факторів виробниц ства, де фактори зважені по їхніх часток в продукті. Сравн. залишок? Солоу. Сукупна пропозиція. Сукупний попит. Сравн. Сравн. Сравн.  СР Сравн. Сравн.  Сравн. СР Сравн. СР СР СР 
 « Попередня
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Словник термінів"
 1.  Словник термінів
    Акциз - податок, що стягується з одиниці проданої продукції в твердо ус тановленном розмірі. Алокація - певний розподіл благ між індивідами або факторів виробництва між галузями. Ануїтет - чистий дохід від фінансового активу, рівновеликий по всіх роках його терміну служби. Безробіття - перевищення обсягу пропозиції над обсягом попиту на ринку праці. Благо - предмет або послуга,
 2.  Словник термінів
    А Автаркія - економіка самозабезпечення. Адвалорна мито - мито, величина якої визначається як відсоток від загальної вартості товару, що проходить митницю. Андская система інтеграції - інтеграційне угруповання Болівії, Венесуели, Колумбії, Перу та Еквадор, створена в 1997 р. Антидемпінгові мита - інструмент зовнішньоторговельного регулювання країни, спрямований проти демпінгу. АСЕАН -
 3.  2.8. Звіт про оцінку нерухомості
    Звіт про оцінку - це письмовий документ, який відповідає всім вимогам професійної етики, зрозумілим і доступним чином відображає хід процесу оцінки і містить в собі використані оцінювачем вихідні дані, їх аналіз, висновки і підсумкову величину вартості. Додаток до звіту про оцінку містить всі фотографії, замальовки і карти, не включені в основні розділи звіту. Іноді в
 4.  Онтологічна модель IDEF5
    Вивчення та систематизування початкових умов. Ця дія встановлює основні цілі та контексти проекту розробки онтології, а також розподіляє ролі між членами проекту Збір і накопичення даних. На цьому етапі відбувається збір і накопичення необхідних початкових даних для побудови онтології. Аналіз даних. Ця стадія полягає в аналізі і угрупуванню зібраних даних і
 5.  Короткий словник термінів
    Дорогоцінні метали - афіновані дорогоцінні метали (зливки): золото, срібло, платина і метали платинової групи (паладій, іридій, родій, рутеній і осмій), які відповідають державним та галузевим стандартам РФ або міжнародним стандартам якості, а також монети з дорогоцінних металів (золота , срібла, платини і паладію), за винятком монет, які є валютою РФ. Злитки
 6.  Короткий словник термінів
    Валютна позиція - вимоги і зобов'язання уповноваженого банку (сумарний обсяг угод) у відповідних валютах протягом робочого банківського дня, Відкрита валютна позиція - розбіжність (різниця) сум вимог (активів) і зобов'язань (пасивів) банку в окремих іноземних валютах, тобто розбіжність обсягів куплених і проданих валют, що створює ризик втрат (збитків) при
 7.  6.1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
    З переходом економіки РФ на ринкові відносини, а в зв'язку з цим і початком розвитку малого бізнесу в нашій країні в наукову літературу та офіційні документи міцно стали входити такі поняття, як «малий бізнес», «малі підприємства», «підприємці малого бізнесу», «підприємництво і малий бізнес» та ін На жаль, багато ці поняття не уніфіковані, і тому в науковій літературі вони
 8.  25.2 Управління якістю продукції
    Управління якістю продукції-це постійний цілеспрямований ний процес впливу на фактори та умови, що забезпечують створення продукції оптимальної з точки зору пропонованих до неї вимог і забезпечує максимально ефективне її іс користування. Під фактором розуміється конкретна сила, здатна вимірюв нитка властивості вихідних матеріалів. До факторів належать предме ти праці, засоби
 9.  11.3. ПРИНЦИПИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ
    Наукове побудова організації праці спирається на закони, принципи та правила організації, які служать головним інстру-ментаріем для тих фахівців, хто розробляє і вдосконалює організацію праці на підприємствах. Про значення принципів силь але сказав автор «Дванадцяти принципів продуктивності» (1912) американський дослідник Гаррінгтон Емерсон: «... правильні принципи в руках
 10.  30.3. Перспективи розвитку світового ринку телекомунікаційних послуг
    Перспективи розвитку сучасного світового ринку телекомуніка Каціон послуг в середньостроковій перспективі - близько 5 8 років будуть в першу чергу визначатися виключно високими темпами даль ковитого зростання сфери застосування Інтернету і стільникового зв'язку. За име ющимся в діловій пресі оцінками, загальний обсяг світового ринку телеком-комунікаційних послуг до 2010 р. складе близько 1,4 трлн дол. проти 1
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка