ГоловнаЕкономікаСтрахування
ЗМІСТ:
Яковлєва Т.А., Шевченко О.Ю.. Страхування: Учеб. посібник Яковлєва Т.А., Шевченко О.Ю. - М.: Економіста, 2004. - 217 с., 2004
У посібнику викладено питання сутності, класифікації страхування, понятійний апарат, правові, економічні та фінансові аспекти страхової діяльності, основи майнового, особистого страхування, страхування від-льної і перестрахування Відображено нові нормативні документи в галузі страхування, в тому числі Концепція розвитку страхування в РФ від 25 вересня 2002 Посібник підготовлено відповідно до державного освітнього стандарту дисципліни «Страхування». Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Введення
Глава 1. Економічна сутність і класифікація страхування
1. Сутність страхування
2. Функції страхування
3. Класифікація страхування
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 2. Основні поняття страхової справи
Основні поняття страхової справи
1. Терміни, що відбивають загальні умови укладання страхових угод
Страховик
Страхувальник
Застрахована особа
Вигодонабувач
Предмет страхування
Майновий інтерес
Об'єкт страхування
Страхова відповідальність
2. Терміни, пов'язані з формуванням страхового фонду
Договір страхування
Страховий поліс
Страховий фонд
Страхова сума
Страхова оцінка
Страхове забезпечення
Страховий тариф
Страховий внесок
Термін страхування
Страховий вік
Страхове поле
Страховий портфель
3. Терміни, пов'язані з витрачанням страхового фонду
Страхова подія
Страховий випадок
Страховий ризик
Страховий збиток
Прямий збиток
Страхова виплата
Франшиза
Форс-мажор
Викупна сума
Збитковість страхової суми
Страховий акт
4. Терміни, пов'язані з функціонуванням страхового ринку
Страховий ринок
Прямі страховики
Сострахование
Подвійне страхування
Перестрахувальники
Перестрахування
Страхові посередники
Агент
Страховий брокер
Сюрвейер
Об'єднання страховиків
Організації страхової інфраструктури
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 3. Правові аспекти страхової діяльності
1. Правове регулювання страхування
2. Укладення договору страхування
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 4. Організація і контроль страхової справи
1. Організаційні форми страхових фондів
2. Організаційно-правові форми підприємництва в страховій справі
3. Державний нагляд за діяльністю страхових компаній
4. Реєстрація та ліцензування страхових компаній
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 5. Економічні основи функціонування страхової компанії
1. Доходи, витрати і прибуток страховиків
2. Страховий тариф
3. Страхові резерви
4. Резерви із страхування життя
5. Резерви за видами страхування іншим, ніж страхування життя
6. Розміщення (інвестування) страхових резервів
7. Страхова статистика
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 6. Актуарні розрахунки
1. Сутність актуарних розрахунків
2. Розрахунок страхових тарифів по ризикових видах страхування
3. Основи побудови тарифів зі страхування життя
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 7. Особисте страхування
1. Загальна характеристика особистого страхування
2. Страхування життя
Суб'єкти договору
Предмет договору
Договори пенсійного страхування
Обсяг страхової відповідальності
Тарифні ставки
Страховий внесок
3. Організація страхування від нещасних випадків
4. Основні програми страхування від нещасних випадків
Страхова сума
5. Загальна характеристика медичного страхування
6. Обов'язкове медичне страхування
7. Добровільне медичне страхування (ДМС)
Страхова премія
8. Медичне страхування громадян, що виїжджають за кордон
9. Стан та перспективи розвитку особистого страхування
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 8. Майнове страхування
1. Сутність і принципи майнового страхування
2. Організація майнового страхування
3. Основні програми майнового страхування
Страхування майна фізичних осіб.
Страхування транспортних засобів.
Страхування вантажів
4. Страхування підприємницьких ризиків
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 9. Страхування відповідальності
1. Сутність і специфічні особливості страхування відповідальності
2. Організація страхування відповідальності
3. Основні програми страхування відповідальності
4. Організація обов'язкового страхування відповідальності власників автотранспортних засобів в міждержавній системі «зелена карта»
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 10. Перестрахування
1. Передумови виникнення перестрахування
Сострахование
Перестрахування
2. Сутність перестрахування
4. Форми організації перестрахувальних операцій
Факультативний метод перестрахування
Договір облігаторного перестрахування
Суть пропорційного страхування
Непропорційне перестрахування
Висновки
Запитання для самоперевірки
Список рекомендованої літератури
ДОДАТКИ
ЗАКОН РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ СТРАХОВОЇ СПРАВИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ» від 27 листопада 1992 р. № 4015-1
Глава I Загальні положення
Глава III . Забезпечення фінансової стійкості страховиків
Глава IV Державний нагляд за страховою діяльністю
Глава V. Прикінцеві положення
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
I. Стан страхової справи в Російській Федерації
II Основні цілі, завдання та напрямки розвитку страхування в Російській Федерації
1. Напрями розвитку обов'язкового н добровільного видів страхування
2. Підвищення капіталізації ринку страхових послуг
3. Удосконалення оподаткування н регулювання страхової діяльності
4. Участь іноземного капіталу на російському ринку страхових послуг
5. Удосконалення державного нагляду за страховою діяльністю
6. Удосконалення і розвиток законодавства, що регулює страхування
III. Очікувані результати реалізації положень Концепції
Страхування:
  1. к. ю. н. Н. С. Ковалевська та к. ю. н. М. 3. Шварц. Страхування професійної відповідальності но-таріуса. Звіт про науково-дослідній роботі, виконані Інститутом нотаріату юридичного фа-культета СПбДУ за замовленням Федеральної нотаріальної палати РФ. - М.: ФРПК, 2010. - 168 с. - (Серія «Бі-бліотеки" Нотаріального вісника "») - 2010 рік
  2. В.П.Орлов. ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ - 2004
  3. Грищенко Н.Б.. Основи страхової діяльності - 2001 рік
  4. Бурков В.Н., заложні А.Ю., Кулик О.С., Новиков Д.А.. Механізми страхування в соціально-економічних системах - 2001 рік
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка