ГоловнаЮриспруденціяАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
К.І . Карабанова. Курс лекцій з арбітражного процесу, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права


Принцип диспозитивності виводиться зі змісту цілого ряду норм арбітражного процесуального права і являє собою таке правило, згідно з яким зацікавлені в результаті справи особи мають право самостійно розпоряджатися належними їм суб'єктивними матеріальними правами і процесуальними засобами їх захисту.
Принцип диспозитивності є, за образним висловом М.А. Гурвича, що рухають початком цивільного процесу 2. Даний висновок повністю відноситься і до арбітражному процесу. Принцип диспозитивності пов'язує рух і розвиток справи за стадіями арбітражного процесу, долю предмета спору з розсудом самих зацікавлених осіб - позивача і відповідача. Динаміка справи багато в чому визначається і актами саморегуляції поведінки сторін у рамках арбітражного процесу. АПК з самого початку передбачав більш диспозитивную модель поведінки сторін на відміну від цивільного процесу.
У зміст принципу диспозитивності в арбітражному процесуальному праві входять такі основні елементи: 1) порушення справи в арбітражному суді; 2) визначення характеру та обсягу позовних вимог і заперечень, можливість їх зміни; 3) розпорядження матеріальними правами і процесуальними засобами їх захисту, зокрема відмова від позову, визнання позову, укладення мирової угоди; 4) порушення апеляційного, касаційного провадження, постановка питання про перегляд справи в наглядовому порядку та за нововиявленими обставинами; 5) вимога примусового виконання судового акта арбит- Ражнів суду.
При цьому свобода розпорядження суб'єктивними матеріальними правами відповідно до принципу диспозитивності полягає в наступному: 1) право позивача змінити підстави або предмет позову, але не одночасно, 2) збільшити або зменшити розмір позовних вимог; 3) позивач може відмовитися від заявленого позову, укласти з відповідачем мирову угоду на основі взаємних поступок, відповідач може визнати позов.
Однак цілий ряд таких процесуальних дій, як відмова позивача від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову, укладення мирової угоди сторонами, підлягає контролю з боку арбітражного суду. Арбітражний суд має право відмовити у визнанні таких дій, якщо це суперечить законам і іншим правовим актам або при цьому порушуються права та законні інтереси інших осіб. У таких випадках арбітражний суд розглядає спір по суті. Таким чином, в силу почав суддівського керівництва суд вправі конт-роліровать здійснення ряду найважливіших диспозитивних дій сторін.
Свобода розпорядження процесуальними засобами захисту в арбітражному судочинстві виражається в наступному:
Позивач має право вибору - пред'являти позов на захист порушеного права або не пред'являти, хоча в окремих випадках це можливо без його волі. Крім того, в окремих випадках, передбачених федеральним законом, арбітражний суд має право вийти за межі заявлених вимог і розглянути ряд правових питань за власною ініціативою, незалежно від того, заявлялися чи однієї із сторін відповідні вимоги.
Пред'явивши позов, позивач має право вимагати її забезпечення з метою гарантувати реальне виконання рішення суду.
Відповідач може пред'явити зустрічний позов.
Якщо задоволено клопотання позивача про забезпечення позову, відповідач має право звернутися із зустрічним клопотанням про скасування заходів забезпечення або вимагати від позивача надання забезпечення відшкодування можливих для відповідача збитків.
Всі особи, що беруть участь у справі, можуть оскаржити рішення (шляхом подачі апеляційної, касаційної скарг) і визначення арбітражного суду. Оскарження є правом, але не обов'язком осіб, що у справі.
Якщо скарга була подана, то арбітражний суд може запропонувати особі, яка подала скаргу, відмовитися від неї.
Отримавши рішення арбітражного суду, винесене на його користь, зацікавлена ??особа має право не вимагати реального виконання даного рішення.
Таким чином, говорити про необмежене дії принципу диспозитивності навряд чи можливо. Здійснення багатьох диспозитивних дій сторін перебуває під контролем арбітражного суду, а в ряді випадків арбітражний суд вправі дозволити й ті вимоги, які не заявлялися сторонами. Тим самим забезпечується розумний баланс приватного та публічного в арбітражному процесі, який в свою чергу є проявом необхідності поєднання і пошуку шляхів оптимального співвідношення публічно-правового і приватноправового почав у цивільному обороті.
Принцип змагальності в даний час являє собою конституційний принцип арбітражного процесуально-го права, зафіксований у ст. 14, 30, 50, 123 Конституції РФ. Даний принцип являє собою правило, за яким зацікавлені в результаті справи особи мають право відстоювати свою правоту в суперечці шляхом подання доказів; участі в дослідженні доказів, представлених іншими особами; шляхом висловлення своєї думки з усіх питань, що підлягають розгляду в судовому засіданні.
Істота даного принципу полягає в тому, що сторони змагаються перед арбітражним судом, переконуючи його за допомогою різних доказів у своїй правоті у спорі. Принцип змагальності відображає один з об'єктивних законів природи, суспільства і пізнання - закон єдності і боротьби протилежностей. Це той самий випадок, коли в суперечці повинна народитися істина. Змагальність передбачає покладання тягаря доведення на самі сторони і зняття за загальним правилом з арбітражного суду обов'язки по збору доказів.
Змагальне початок процесу відображає його діючу модель і визначає мотивацію поведінки сторін в арбітражному суді. У цьому сенсі змагальне начало є «душею» сост-ково процесу. Залежно від моделі процесу - змагальної або слідчої - будується вся система судочинства та доказової активності сторін. Кожна особа, яка бере участь у справі, має довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Самі докази подаються особами, що у справі. Як видно, змагальний процес передбачає більш ініціативну і відповідальну модель поведінки сторін.
Змагальне початок в арбітражному судочинстві полягає в основному в наступному: 1) дії арбітражного суду залежать від вимог позивача і заперечень відповідача, арбітражний суд вирішує справу в обсязі заявлених сторонами вимог; 2) змагальний порядок випливає із суті цивільних прав, складових приватну сферу особи, а тому перебувають у його вільному розпорядженні; 3) можливість вільного використання сторонами засобів доказування; 4) можливість для сторін брати участь у розгляді справи особисто або через представника; 5) кожна сторона самостійно доводить факти, що лежать в обгрунтуванні її вимог і заперечень.
Принцип доступності судового захисту прав і законних інтересів в арбітражному процесуальному праві являє собою таке правило, відповідно до якого будь-яка зацікавлена ??особа має право звернутися в порядку, передбаченому законом, до арбітражного суду за захистом прав та інтересів і відстоювати їх у судовому процесі. При цьому відмова від права на звернення до арбітражного суду неприпустимий і недей-ствітелен. Умови договорів, що містять відмову від права на звернення до арбітражного суду, є нікчемними.
Принцип доступності судового захисту прав і законних інтересів сформульований в ст. 46, 48 (та інших статтях) Конституції РФ і нормах арбітражного процесуального законодавства.
Основними елементами даного принципу є наступні:
можливість кожного зацікавленої особи звернутися відповідно до ст. 46 Конституції РФ за судовим захистом у відповідний компетентний суд Росії, в тому числі і в арбітражний. Право на звернення до арбітражного суду сформульовано у вигляді загального дозволу - будь-яка зацікавлена ??особа має право звернутися за судовим захистом. При цьому в якості найбільш загальних умов виникнення права на звернення до суду виступають процесуальна правоздатність та підвідомчість;
доступність судового захисту в арбітражному судочинстві виражається також в наявності у сторін та інших осіб, що у справі, широких процесуальних прав та покладанні на арбітражний суд обов'язки надавати їм сприяння в їх здійсненні;
доступність судового захисту пов'язана з вичерпним регулюванням в арбітражному процесуальному за-законодавстві переліку підстав для зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі або залишення заяви без розгляду. Доступність судового захисту пов'язана з широкою можливістю апе-
4 Див: Васьковський Є.В. Курс цивільного процесу. М., 1913. С. 375-377.
Ляційними та касаційного оскарження рішення арбітражного суду, в участі сторін у реальному виконанні судових актів арбітражних судів у виконавчому провадженні.
В даний час цілком правомірна постановка питання про виділення та обгрунтуванні принципу доступності юридичної допомоги нужденним у ній громадянам. Дане початок прямо випливає із змісту ст. 48 Конституції РФ, встановлює право громадян на отримання кваліфікованої юридичної допомоги. Мова йде про створення правових, фінансових та організаційних передумов для доступності юридичної допомоги всім нужденним в ній громадянам. Органом, що забезпечує доступність юридичної допомоги в арбітражному суді, є система адвокатури як здійснює в тому числі і публічно-правові функції.
Доступність правосуддя має як судочинного, так і судоустройственние аспекти, оскільки визначається також і вирішенням питань організації правосуддя: наскільки вона зручна для «споживача» з точки зору територіального розташування, процедур порушення справи, динаміки руху справи і інших питань процесуальної форми. Важливим елементом при характеристиці принципу доступності правосуддя є питання про право на звернення до арбітражного суду за судовим захистом.
Принцип юридичної істини в арбітражному процесуальному праві являє собою таке правило, згідно з яким арбітражний суд вирішує підвідомчі йому справи в межах поданих сторонами доказів. Іноді даний принцип називають принципом формальної істини, маючи на увазі, що арбітражний суд не повинен прагнути з'ясувати справжні взаємовідносини сторін.
З принципу юридичної істини випливають такі вимоги: 1) арбітражний суд досліджує обставини справи в межах доказової інформації, представленої сторонами; 2) арбітражний суд не збирає зі своєї ініціативи докази; 3) при відмові сторони від подання на вимогу арбітражного суду письмового чи речового доказу арбітражний суд має право вирішити справу на підставі наявних у справі доказів.
Принцип суддівського керівництва обгрунтовувався відомим російським ученим Є.В. Васьковський і охоплює основні функціональні обов'язки суду як у цивільному, так і в арбітражному процесах. Принцип суддівського керівництва являє собою таке правило, відповідно до якого арбітражний суд забезпечує керівництво ходом судового засідання, дотримання порядку, сприяє сторонам у здійсненні їх прав і виконанні обов'язків.
Відмова від принципу процесуальної активності суду навряд чи дозволить повністю виключити втручання арбітражного суду в хід судового розгляду. Тому принцип суддівського керівництва включає в себе такі повноваження: 1) арбітражний суд керує ходом процесу, стежить за дотриманням арбітражного процесуального регламенту; 2) арбітражний суд забезпечує порядок у судовому засіданні, виконання обов'язків перед арбітражним судом; 3) арбітражний суд сприяє сторонам у витребуванні доказів , які вони не можуть отримати самостійно, вказує на недослідженість фактичних обставин, обгрунтовуємо ними, і пропонує надати в їх обгрунтування докази; 4) арбітражний суд роз'яснює сторонам та іншим учасникам процесу їх процесуальні права і обов'язки, попереджає про наслідки їх неналежного здійснення, а також відмови від їх вчинення.
Принцип суддівського керівництва більш відповідає змагальної моделі процесу, оскільки принцип процесуальної активності суду відображає слідче початок у судочинстві. Більшою мірою змагальний процес повинен грунтуватися на суддівському керівництві і доповнюватися в залежності від характеру спору суддівської активністю.
Відповідно до принципу суддівського керівництва арбітражний суд здійснює керівництво ходом і порядком судового розгляду при здійсненні конкретних процесуальних дій; вимоги і розпорядження арбітражного суду при здійсненні ним своїх повноважень обов'язкові для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, громадських об'єднань, комерційних і некомерційних організацій та окремих громадян незалежно від їх фактичної участі в розглянутому арбітражних судом справі; невиконання вимог і розпоряджень арбітражного суду, неповагу до нього тягнуть за собою процесуальну та іншу відповідальність.
Принцип процесуального рівноправ'я сторін являє собою таке правило, відповідно до якого арбітражним процесуальним законодавством забезпечується рівність що у справі осіб при зверненні до арбітражного суду, в наданні рівних можливостей використання процессу-альних засобів захисту своїх інтересів у арбітражному суді. Даний принцип випливає (крім ст. 123 Конституції РФ) зі змісту норм арбітражного процесуального права - ст. 8 АПК РФ (сторони користуються рівними процесуальними правами).
 Зміст даного принципу полягає в наступному:
 Рівність сторін при зверненні до арбітражного суду: позивач подає позов, а відповідач має право пред'явити зустрічний позов; позивач порушує справу, а копія позовної заяви надається відповідачу і т. д.
 Рівність можливостей захисту прав у суді: позивач може відмовитися від позову, а відповідач - від зустрічного позову. Відповідач може визнати позов, сторони можуть укласти мирову угоду, а також договір про зміну підвідомчості або підсудності. У сторін є рівні права з апеляційного та касаційного оскарження, постановці питання про перегляд справи в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами, за заявою клопотань перед судом. Згідно АПК заяви і клопотання осіб, що у справі, про витребування нових доказів і з усіх інших питань, пов'язаних із судовим розглядом справи, вирішуються визначеннями арбітражного суду після заслуховування думок інших осіб, що у справі. Арбітражний суд повинен у рівній мірі прагнути забезпечити участь у процесі обох сторін.
 Рівні можливості участі сторін у доказової діяльності. Проте в даний час головна про- блема полягає в необхідності забезпечити не тільки юридична, а й фактичне рівність сторін. Дана проблема вже обгрунтовувалася у зв'язку з характеристикою принципу доступності судового захисту прав та законних інтересів.
 Тому коротко відзначимо виникають в основному питання: різко зросла вартість юридичних послуг; після усунення з процесу слідчих почав тягар доведення покладається на сторони, що вимагає кваліфікованого юридичного супроводу діяльності сторін; немає рівності в судових витратах.
 Повна змагальність можлива лише в умовах юридичного і фактичного рівності сторін, створення необхідних передумов справді змагального процесу.
 Принцип поєднання усності і писемності судового розгляду в арбітражному процесуальному праві характеризує специфіку арбітражного процесу, пов'язану з переважним дослідженням в ході процесу письмових доказів. Даний принцип являє собою таке правило, відповідно до якого арбітражний суд досліджує докази і фіксує отриману усним шляхом інформацію у письмовій формі.
 Як справедливо зазначає Д.А. Фурсов, арбітражний процес характеризується стабільною письмовою формою, оскільки вирішальну роль у долі заявленого позову грають належно оформлені документи. Пояснення, як правило, потрібні для роз'яснення зв'язку одного документа з іншими, для викладу підсумкової правової оцінки представлених доказательств4.
 Так, згідно АПК копії письмових доказів, представлених в арбітражний суд особами, що у справі, направляються (передаються) ним іншим особам, бере участі у справі, у яких вони відсутні. Крім того, в АПК передбачено, що позивач при пред'явленні позову зобов'язаний направити іншим особам, бере участі у справі, крім копії позовної заяви, та копії доданих до неї документів, які у них відсутні.
 Таким чином АПК зобов'язує сторони заздалегідь розкривати наявні у них письмові докази. 
 Такий порядок цілком раціональний, оскільки значна частина розглянутих арбітражними судами суперечок виникає з договірних відносин сторін, у яких є в наявності договір, інші документи, що супроводжували висновок і виконання зобов'язань його учасниками, а також листування, пов'язана з дозволом виниклих розбіжностей по договору.
 Усне початок розгляду справи в арбітражному суді характеризується усною формою ведення судового засідання, дослідженням доказів в усній формі, веденням протоколу з фіксацією в ньому ряду процесуальних дій, скоєних в усній формі, і доказової інформації, отриманої усно (усних заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі, показань свідків, усного роз'яснення експертами своїх висновків), а також низкою інших ознак.
 Принцип безперервності судового розгляду в арбітражному процесуальному праві являє собою таке правило, згідно з яким розгляд справи здійснюється за незмінному складі суду. У разі заміни одного із суддів у процесі розгляду справи воно повинно бути зроблено з самого початку.
 Тим самим забезпечується цілісність сприйняття одним і тим же складом арбітражного суду або суддею доказового матеріалу, дослідженого у справі. Як підкреслює В.М. Семенов, безперервність у розгляді однієї судової справи має велике значення для формування внутрішнього суддівського переконання, забезпечує облік судом всіх обставин справи і цілісність вражень суду від матеріалів справи, зосереджує увагу суддів тільки на одній справі і його особливості.
 З метою забезпечення такого сприйняття доказової інформації судовий розгляд по одній справі має відбуватися безперервно, крім часу, призначеного для відпочинку. У виняткових випадках арбітражний суд має право оголосити перерву в засіданні на термін не більше п'яти днів.
 Принцип безпосередності дослідження доказів у арбітражному процесуальному праві являє собою таке правило, згідно з яким арбітражний суд зобов'язаний не-посередньо дослідити і сприйняти всі докази по справі (ст. 10 АПК), тобто заслухати пояснення осіб, участву- чих у справі, показання свідків, висновки експертів, ознайомитися з письмовими доказами, оглянути речові докази. Тим самим забезпечується особисте сприйняття суддями арбітражного суду всього доказового матеріалу.
 В окремих випадках, коли, наприклад, збирання доказів здійснювалося шляхом направлення судового доручення, безпосередність сприйняття доказів забезпечується шляхом ознайомлення суддів та осіб, що у справі, з його результатами, зафіксованими у відповідних документах. 
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Судопроізводственних принципи арбітражного процесуального права"
 1.  6.Учебная класифікація принципів
    Для навчальних цілей найбільш зрозумілою є класифікація принципів арбітражного процесуального права на судоустройственние і судочинного. До числа судоустройственних принципів арбітражного процесуального права належать: здійснення правосуддя тільки судом; законність; незалежність суддів; гласність судового розгляду; автономія арбітражних судів у судовій системі
 2.  § 4. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
    § 4. Судочинного принципи арбітражного процесуального
 3.  Тема 2. Принципи арбітражного процесуального права
    Поняття принципів арбітражного процесуального права. Склад і класифікація принципів арбітражного процесуального права. Судоустройственние принципи арбітражного процесуального права: здійснення правосуддя тільки судом; незалежність суддів і підпорядкування їх тільки Конституції РФ і федеральних законів; гласність судового розгляду; поєднання колегіального та еди нолічного розгляду
 4.  2.4. Функціональні (судочинного) принципи арбітражного процесуального права
    До числа судопроізводственних принципів арбітражного процесуального права належать: законність; диспозитивність; змагальність; доступність судового захисту прав і законних інтересів; юридична істина; суддівське керівництво; рівноправність сторін арбітражного процесу; поєднання усності і писемності судового розгляду; безперервність судового розгляду; безпосередність
 5.  1. Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуального права
    Принципи як основні нормативні положення визначають собою структуру і суттєві риси процесуального права, загальні положення, що зумовлюють зміст процесуального права в цілому, охоплюють всі його правила та інститути, вказують мета процесу та методи досягнення цієї мети, зумовлюють характер і зміст діяльності суб'єктів процесуального права, загальне напрямок розвитку і
 6.  1. Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуального права
    У кожній галузі права виділяються основні початку, що визначають зміст норм даної галузі права, її місце, роль і призначення в системі права, що характеризують зміст правозастосування та правореалізаціонной процесу в цілому. Такі основні початку галузі права, об'єктивувалися і відбиті у змісті її норм, отримали назву принципів права. Принципи будь-якої галузі права мають
 7.  1.Понятие системи принципів арбітражного процесуального права
    Принципи знаходяться між собою в певній взаємозв'язку, зумовленої різними чинниками об'єктивного порядку. Система принципів - це сукупність всіх принципів арбітражного процесуального права в їх взаємозв'язку і взаємної обумовленості. У юридичній науці існують самі різні погляди на систему принципів і їх кількість, оскільки можливі самі різні їх класифікації,
 8.  4. Склад національних принципів правосуддя
    Національні принципи правосуддя включають: загальноправові принципи - діють у всіх без винятку галузях права, наприклад, принцип законності; міжгалузеві - закріплені в нормах декількох галузей права, як правило, близьких за характером. Сюди відносяться практично всі принципи судоустройственних характеру, закріплені як в ЦПК РФ, так і в АПК РФ, Федеральному конституційному законі від
 9.  3. Принцип доступу до судового захисту прав і законних інтересів
    Принцип доступу до судового захисту прав і законних інтересів (доступ до правосуддя) в арбітражному процесуальному праві являє собою правило, відповідно до якого будь-яка зацікавлена ??особа має право звернутися в порядку, передбаченому законом, до арбітражного суду за захистом прав та інтересів і відстоювати їх у судовому процесі. При цьому відмова від права на звернення до арбітражного суду
 10.  Алфавітно-предметний покажчик
    Перша цифра нумерації відповідає номеру глави, друга цифра - номеру параграфа, третя цифра - номеру пункту параграфа. А Адвокат 5-6-2; см. Представництво; Представник Адміністративна відповідальність 8-5-2; см. Забезпечення порядку в судовому засіданні Адміністративна юстиція 15-2 адміністративна юстиція в країнах системи континентального права 15-2-2; адміністративна юстиція в
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка