Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономічний аналіз → 
« Попередня Наступна »
В.К. Бушуєв, Г.Г. Бубнов. Теорія економічного аналізу. ПРОГРАМА курсу, 2003 - перейти до змісту підручника

Тема 5. Аналіз праці та заробітної плати


Організація праці на підприємстві. Технічне нормування праці: норма часу, норма виробітку. Види норм. Порядок перегляду норм.
Трудомісткість виробів. Фактична нормативна і планова трудомісткість. Розрахунок чисельності робітників на основі трудомісткості. Продуктивність праці. Фактори, що впливають на продуктивність праці. Взаємозв'язок продуктивності і трудомісткості.
Організація заробітної плати на підприємстві. Тарифна система заробітної плати, її складові: тарифно-кваліфікаційні довідники, тарифні сітки, тарифні ставки, надбавки і пільги. Преміальна частина заробітної плати. Форми і системи заробітної плати.
Аналіз показовою чисельності та складу робочої сили. Якісна характеристика складу робочої сили. Показники руху робочої сили.
Аналіз показників продуктивності праці. Розрахунок показників продуктивності праці за рік, день, годину. Аналіз використання робочого часу. Баланс робочого часу. Аналіз факторів, визначаю-щих годинну продуктивність праці.
Аналіз впливу використання праці на випуск продукції. Аналіз трудомісткості продукції.
Оцінки виконання нормативу заробітної плати на один рубль товарної продукції. Аналіз витрати фонду заробітної плати. Аналіз співвідношення зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати.
Аналіз впливу використання праці на собівартість і рентабельності продукції.
Контрольні питання та практичні завдання
Як можна розрахувати планову потребу в чисельності по різних категоріях працівників?
Що показує абсолютне і відносне відхилення чисельності робітників?
Заповніть таблицю і розрахуйте вплив використання робочого часу та середньогодинної вироблення на продуктивність праці 1 робітника. Показники Звітний рік Відхилення (+, -)%
виконання плану за планом фактично 1 2 3 4 5 1. Обсяг продукції в порівнянних цінах тис. руб. 2. Середньооблікова чисельність робітників, чол. 3. Середньорічне виробництво 1 робітника, тис. руб. 4. Відпрацьовано усіма робітниками людино-днів, тис. людино-днів. 5. Відпрацьовано усіма робітниками людино-днів, тис. людино-днів. 6. Середнє число днів, відпрацьованих 1 робітником за рік 7. Тривалість робочого дня, ч. 8. Середньогодинна вироблення 1 робітника, тис. руб. 9. Вплив на відхилення фактичної середньорічний вироблення 1 робочого проти плану, тис. руб. а) цілоденних втрат робочого часу Х Х Х б) внутрізмінних втрат робочого часу Х Х Х в) зміна середньогодинної вироблення Х Х Х 2. На підставі вищенаведеної таблиці розрахуйте вплив на зміну обсягу виробництва показників:
а) виконання плану по чисельності робітників,
б) виконання плану з середньорічний вироблення 1 робітника.
Заповніть таблицю і розрахуйте і проведіть аналіз продуктивності праці Показники зраджу дущий
рік Звітний рік Відхилення (+, -) За планом факт Від
попереднього року Від плану 1 2 3 4 5 6 1. Обсяг продукції, тис. руб. 2. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол У тому числі 3. Питома вага робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу,% 4. Виробіток продукції на 1 працівника промислово-виробничого персоналу, тис. руб. в тому числі 1 робочого 5. Вплив на продуктивність праці 1 працюючого змін проти плану тис. руб. а) питомої ваги робітників у загальній чисельності б) продуктивність праці 1 робітника 1. У яких розрахунках використовується показник трудомісткості продукції?
З якою метою проводиться аналіз фонду оплати праці?
У чому різниця між абсолютним і відносним відхиленням по фонду заробітної плати?
Які показники впливають на зміну величини фонду оплати праці.
За даними (таблиці 5 і таблиці 9 Додатки) розрахуйте вплив на фактичну зміну фонду оплати праці ППП:
а) фактична зміна чисельності ППП;
б) фактична зміна середньорічної величини заробітної плати 1 працівника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 5. Аналіз праці та заробітної плати "
 1. 15.1. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  Макрорівневі система регулювання величини заробітної плати та її організація в масштабі економіки всієї країни склади вають з трьох елементів, або підсистем. А саме механізмів: 1) ринкового саморегулювання в результаті стихійного взаемодії попиту і пропозиції на ринку праці; Форма 17.1. Склад планового і фак тичного балансів робочого часу одного середньооблікового працівника і
 2. 3.1.1. Статистична база регіонального аналізу
  На перший погляд організаційна структура державної статистики в Російській Федерації повністю відповідає інтересам аналізу регіональної економіки. Первинні статис тичні дані, одержувані від підприємств, організацій, на селища, узагальнюються в статистичних комітетах суб'єктів Фе-ської Федерації, а потім остаточно зводяться в Державному комі тітці за статистикою Росії. Однак оскільки в
 3. тестових завдань
  Тема «Економічний аналіз, його роль в системі управління» Економічний аналіз є: а) самостійною наукою, б) частиною науки «Менеджмент» ; в) спеціальної наукою; г) частиною науки «Бухгалтерський облік». Економічний аналіз виступає однією з функцій: а) управління; б) бухгалтерського обліку; в) фінансового менеджменту; г) планування. За змістом процесу керування виділяють ...
 4. Тема 8. Аналіз ефективності управління підприємством
  Управління виробництвом і завдання його аналізу. Організаційно-технічний рівень виробничо-господарської діяльності та організаційно-технічний рівень виробництва. Аналіз основних показників організаційно-технічного рівня виробництва. Функції управління на рівні підприємства. Система управління на підприємстві. Основні завдання економічного аналізу ефективності управління.
 5. Практикум з курсу
  Індивідуальні завдання Завдання 1. Позика в розмірі 50 т. руб. видана на півроку за простою ставкою відсотка 28% річних. Визначити нарощену суму. Відповідь: S = P (1 + ni) S = 50 * (1 + 0.5 * 0.28) = 57 т. руб. Завдання 2. Кредит у розмірі 20 млн. руб. видається на 3,5 року. Ставка відсотка за перший рік - 30%, за кожне наступне півріччя ставка зменшується на 1%. Визначити множник нарощення і
 6. 2.3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА підприємницької діяльності та ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
  Держава для виконання своїх функцій і регулювання економіки використовує як економічні (непрямі), так і адміністративні (прямі) методи впливу на підприємницьку діяльність й економіку країни шляхом видання та коригування відповідних законодавчих актів і постанов, а також шляхом проведення певної економічної політики. Світовий досвід країн з розвиненою
 7. 7.3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА НА МАКРО-і мікрорівнях, ЇЇ ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ
  Знання факторів та механізму їх впливу на прискорення НТП є основою для його управління. Але цього недостатньо. Для управління НТП необхідний комплексний підхід, тобто облік впливу всіх факторів. При цьому всі фактори необхідно ранжувати за силою впливу на НТП і враховувати в першу чергу ті з них, які чинять найбільш істотний вплив. Перш за все держава на основі
 8. 7.6. ВПЛИВ НТП НА ЯКІСТЬ І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  З переходом економіки РФ на ринкові відносини актуальність проблеми підвищення якості продукції в усіх галузях народного господарства істотно зросла. Це пов'язано з багатьма обставинами. По-перше, якість вітчизняної продукції у багатьох випадках не відповідає сучасним вимогам, і вона не є конкурентоспроможною на світовому ринку. По-друге, прискорення НТП
 9. 13.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, СКЛАД І СТРУКТУРА ОБОРОТНИХ КОШТІВ
  Оборотні кошти, поряд з основними і робочою силою;, є найважливішим елементом (фактором) виробництва. Недостатня забезпеченість підприємства оборотними коштами паралізує його діяльність і призводить до погіршення фінансового поло-ження. Розрізняють два поняття: оборотні кошти та оборотні фонди. Під оборотними фондами розуміється частина засобів виробництва, які одного разу беруть участь
 10. 14.3. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ: СУТНІСТЬ, МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ І ПЛАНУВАННЯ
  Багато пісень, прислів'їв, приказок в народі складено про працю, бо все, що створене на нашій планеті, - це втілення праці багатьох поколінь. Людина красен насамперед своїм ставленням до праці. Людство вже давно помітило велике виховне значення праці. Встановлено, що той працівник, який добре ставиться до праці і своїх обов'язків, - це, як правило, людина великої моралі,