Головна
ГоловнаЕкономікаМіжнародна економіка → 
« Попередня Наступна »
Діденко Н.І.. Міжнародні валютно-кредитні відносини, 2006 - перейти до змісту підручника

Тема 11. Інструменти розміщення підприємствами валютних коштів


Підприємства, що беруть участь в міжнародних економічних відносинах в різні періоди володіють надлишками валют, які можуть інвестувати. Національні та міжнародні ринки надають інвесторам різні форми довгострокових і короткострокових вкладень.
Розглядаються задачі менеджера по валютних ресурсів, однією з яких є отримання найбільш високого доходу від вкладень у валюті при одному і тому ж рівні ризику.
Вивчаються види інструментів розміщення, які поділяються на чотири основні категорії:
короткострокові депозити в банках і фінансових організаціях;
вклади на міжнародних ринках позичкових капіталів;
комерційні цінні папери;
інвестиції в державні цінні папери. Аналізуються критерії розміщення:
рівень прибутковості чи реальна процентна ставка;
ліквідність;
ризик зміни курсу;
ризик процентних ставок;
валютні ризики;
витрати по угоді;
система оподаткування.
Реальна ставка прибутковості валютного вкладення - це ставка, яка враховує номінальну процентну ставку по даній валюті і динаміку обмінного курсу цієї валюти на період інвестицій.
Інформація для поглибленого вивчення
Рей Христина І. Ринок облігацій. Торгівля та управління ризиками: Пер. з англ. - М.: Справа, 1999. - 600 с.
Тьюлз Р., Бредлі Е., Тьюлз Т. Фондовий ринок. - 6-е вид.: Пер з англ. - М.: Инфра-М, 2000.
Шмирьова А.І., Колесніков В.І., Климов А.Ю. Міжнародні валютно-кредитні відносини. - СПб.: Питер, 2001, 272 с.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 11. Інструменти розміщення підприємствами валютних коштів "
 1. 3.1.1. Статистична база регіонального аналізу
  На перший погляд організаційна структура державної статистики в Російській Федерації повністю відповідає інтересам аналізу регіональної економіки. Первинні статис тичні дані, одержувані від підприємств, організацій, на селища, узагальнюються в статистичних комітетах суб'єктів Фе-ської Федерації, а потім остаточно зводяться в Державному комі тітці за статистикою Росії. Однак оскільки в
 2. 4.2. Інновації як фактор економічного процвітання західних країн
  Інновації як фактор економічного процвітання західних країн дуже неоднорідні і виявляються в найрізноманітніших формах. Серед них: Інновації в торгівлі. Інновації в технології. Інновації в організації. 12 Інновації та торгівлі обумовили, no-перше, розширення внутрішньої і зовнішньої торгівлі, по-друге, відкриття і залучення в товарообіг нових територій і нових ресурсів, по-третє, розвиток
 3. Тема 1. Мета і завдання курсу МВКО
  Міжнародні валютно-кредитні відносини (МВКО) - одна з найбільш складних сфер ринкової економіки. МВКО вбирають у себе всі проблеми відкритої національної економіки та світової економіки. У міру розширення і розвитку глобалізації міжнародні потоки товарів, послуг, капіталу і робочої сили постійно зростають. Знання економічних категорій, основних принципів і форм організації МВКО необхідно
 4. 9.5.2. Методи фінансування інвестицій
  Слід розрізняти поняття «джерела фінансування інвестицій» і «методи фінансування інвестицій». Джерела фінансування інвестицій - це кошти, які можуть використовуватися в якості інвестиційних ресурсів. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестицій-онного процесу. У науковій та навчальній літературі
 5. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  Державне регулювання економіки в умовах ринку передбачає систему заходів законодавчо-виконавчого та контролюють характеру, здійснюваних правомочними державними установами та громадськими організаціями в це лях пристосування соціально-економічної системи до суще ствующим умов. Втручання держави в економічні процеси має забезпечити прогресивні
 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 7. загальнодержавного планування
  Планування та прогнозування - важливі інструменти державно го регулювання, в тому числі в ринковій економіці. Необхідність загальнодержавного планування обуслов-ливается багатьма причинами. Наприклад, без планування не-можливо пов'язати інтереси держави, окремих регіонів і господарюючих суб'єктів, часто що не збігаються або навіть про-тіворечащіе один одному. Ринкова система
 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби, струк-торгівлі туру, ефективність. Це вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате-ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 9. 1,1 . Багатовимірне економічний простір
  На початку третього тисячоліття складається нова модель світової економіки - система багатовимірних економічних взаємозалежностей і взаємодій, яка спирається на складне поєднання механізмів конку ренції, кооперації та партнерства на макро-і мікрорівнях, палітурці ня народжується глобального ринку і зберігаються національних і локальних ринків. Світове економічне співтовариство з «пухкої
 10. 22,1. Міжнародний фінансовий бізнес: поняття, еволюція та учасники
  Історія розвитку товарно-грошових відносин починається у исто ков людського суспільства. Готівкова оплата була найдавнішою фор мій розрахунку - наочної, але не дуже зручною (наприклад, по одній кобил або по два жеребця за кожен стовбур ліванського кедра платив цар Соломон в XI в. Е. при будівництві Першого храму в Иеруса лімі) . Готівковий розрахунок був характерний для локальної торгівлі, але