ГоловнаЮриспруденціяТеорія держави і права
ЗМІСТ:
Під ред. В.К. Бабаєва. Теорія держави і права: Підручник За ред. В.К. Бабаєва. - М.: МАУП, 2003. - 592 с., 2003
Підручник написаний на основі останніх досягнень юридичної науки і присвячений основним питанням теорії держави і права. Автори, відомі російські правознавці, розглядають такі проблеми, як походження держави і права, їх форми і функції в суспільстві, значення для забезпечення прав людини, аналізують погляди видатних російських і зарубіжних юристів, філософів, соціологів. Для студентів, викладачів, аспірантів юридичних вузів і факультетів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями держави і права.
ПЕРЕДМОВА
Прийняті скорочення
Глава 1ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
1. Предмет теорії держави і права.Место цієї теорії в системі інших соціальних наук
Предмет теорії держави і права
Економічні науки і теорія держави і права.
Філософія і теорія держави і права.
Соціологія і теорія держави і права.
Політологія і теорія держави і права.
2. Метод теорії держави і права
Порівняльний метод.
Соціологічний (конкретно-соціологічний) метод.
Формально-юридичний (нормативно-догматичний) метод.
Логічний метод.
Гносеологічна (пізнавальна) функція
Прогностична функція
Ідеологічна функція
Виховна функція
Методологічна функція
Правові поняття
Прикладна функція
Глава 2ПРОІСХОЖДЕНІЕ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
1. Суспільна влада в первісному суспільстві
2. Соціальні норми первісного суспільства
3. Способи освіти права.Прізнакі права, що відрізняють його від соціальних норм первісного суспільства
Рід
соціальні норми
Звичаї
Норми первісної моралі
Релігійні норми
Табу
агрокалендарях
Міфологія
4. Характеристика основних теорій походження держави і права
Теологічна теорія
Патріархальна теорія.
Психологічна теорія.
Теорія гідравлічного походження держави.
Органічна теорія.
Теорія насильства.
Теорія договірного походження держави (природно-правова теорія)
Теорія «інцесту».
Глава 3ПОНЯТІЕ, СУТНІСТЬ І ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ
1. Поняття держави та її ознаки
Публічна політична влада
Територіальна організація
Державний суверенітет
Всеохоплюючий загальнообов'язковий характер актів держави
Державна скарбниця
2. Сутність держави
3. Типологія держав
Формаційний підхід
Суть цивілізаційного підходу
світська держава
клерикальної держава
теократичні держави
перехідні держави
Глава 4 ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
1. Поняття функцій держави
2. Класифікації функцій держави
3. Внутрішні функції держави
Політична функція.
Економічна функція
Соціальна функція
Екологічна функція
оподаткування і фінансовий контроль.
Забезпечення прав людини
функція інтеграції в світову економіку
Економічна інтеграція
Функція оборони
Функція підтримки світового порядку
Функція співробітництва з іншими державами
5. Форми і методи реалізації функцій держави
Глава 5 ФОРМИ ДЕРЖАВИ
Поняття форми держави
2. Форма правління
Республіка
Просте (унітарна) держава
Складні держави
Федерація
Конфедерація
Складні
Імперія
Федерація
Конфедерація
4. Політичний (державно-правовий) режим
Авторитарний режим
Тоталітарний режим
Фашистський режим
2 . Складові частини механізму держави
Орган держави
Президент країни
Законодавча влада
Виконавча влада
Судова влада
Діяльність державних органів і публічних служб і корпорацій, прийняття та реалізація державних рішень неможливі без ресурсного забезпечення.
Глава 7ПОЛІТІЧЕСКАЯ СИСТЕМА СУЧАСНОГО РОСІЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА
1. Поняття і структура політичної системи відкритого громадянського суспільства
Партії
2. Політичні партії.
Громадський рух
Громадський фонд
Громадське установа
Орган громадської самодіяльності
4. Релігійні організації.
Релігійна група
Релігійна організація
5. Органи місцевого самоврядування.
Трудові колективи.
Злочинні співтовариства.
3. Основні напрямки вдосконалення політичної системи Російської Федерації
Глава 8ПРАВОВОЕ ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
1. Становлення і розвиток ідеї правової держави
2. Правова держава: поняття, ознаки
1) Демократизм, реальне здійснення народовладдя.
Режим демократичного конституційного правління.
Поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову.
4) Піднесення права, закону над державною владою.
5) Провідна роль закону в регулюванні найбільш важливих суспільних відносин.
6) Визнання та гарантування прав і свобод людини і громадянина.
7) Режим суворої законності в державі та суспільстві.
3. Громадянське суспільство: становлення, особливості, принципи
4. Держава і громадянське суспільство в їх співвідношенні
Відмінності громадянського суспільства держави
Глава 9 ОСОБИСТІСТЬ, ДЕРЖАВА І ПРАВО
1. Особистість, людина, індивід
2. Особистість, держава і право
3. Громадянство. Права людини і громадянина
Права людини і громадянина.
Особливості політичних прав і свобод
соціально-економічні права
Глава 10 ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО
1. Два підходи до права
2. Основні напрями правової думки
Глава 11 ПОНЯТТЯ ПРАВА
1. Право і його ознаки
Позитивне (позитивне) право
1. Право складається, з нормативних установок.
2. Право висловлює ідеї справедливості і свободи.
Право має свій предмет відображення.
Право регулює поведінку людини, впливає на його думки і почуття.
5. Праву властива специфічна форма вираження - законодавство.
А. Право - зведена в закон воля.
Б. Формальна визначеність права.
В. Системність права.
Г. Динамізм права.
Д. Право - це рівний масштаб по відношенню до різних людей.
Е. Охорона права державою.
2. Право й державне примус
3. Наступність у праві
Наступність у праві
Наступність
4. Правове регулювання суспільних відносин і його ефективність
Регламентація суспільних відносин
Дія юридичних норм
5. Радянське право і його особливості
Глава 12 ПРИНЦИПИ ПРАВА
Поняття принципу права
2. Класифікація принципів права
3. Загальновизнані (загальні) принципи права, закріплені і діючі в правовій системі Росії
Принцип гуманізму
Сутності принципу юридичної рівності
Принцип демократизму
Принцип справедливості
Суть принципу гласності
Принцип відповідальності за провину
Глава 13 ДЕРЖАВА, ПРАВО І ЕКОНОМІКА
1. Обмеженість традиційного підходу радянської науки до співвідношення держави, права та економіки
2. Західна модель економічної свободи та роль держави і права
3. Через державу і право - до ринку
А. Встановлення цілей соціального розвитку.
Б. Закріплення економічної основи руху до ринку і ринкової динаміки.
В. Визначення кола суб'єктів ринкових відносин.
Г. Заборона в законі і витіснення юстицією порочних засобів ведення господарства та комерції.
Д. Регламентація порядку вирішення ринкових справ і спорів про право.
Є. Встановлення юридичної відповідальності.
4. Через терня ринку - до державно-правовому регулюванню економіки
Глава 14 ФУНКЦІЇ ПРАВА
1. Поняття функцій права
Функція права
2. Система функцій права
3. Основні власне юридичні функції права
Регулятивна статична функція
Регулятивна динамічна функція
Охоронна функція права
4. Неосновні власне юридичні функції права
Обмежувальна функція права.
Відновлювальна функція права.
5. Основні соціальні функції права
Економічна функція
Політична функція
Виховна функція
Глава 15 ФОРМА ПРАВА
1. Поняття форми права
2. Види форм права
Правовий звичай
Правовий прецедент.
Судовий і адміністративний прецедент.
Правоположенія
Юридична наука
Договори нормативного змісту
Нормативний правовий акт
Референдум
Глава 16 ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
1. Поняття, види і особливості соціальних норм
Регулятивна функція
Оціночна функція
Трансляційна (передає) функція
1. Звичаї
Корпоративні норми
Політичні норми
Норми, моралі (моральності)
Релігійні норми
2. Співвідношення права і моралі
А. Єдність права і моралі
Б. Різниця права і моралі
В. Взаємодія права і моралі
Г. Протиріччя права і моралі
3. Співвідношення права та інших соціальних норм
А. Право і звичаї
Б. Право і корпоративні норми
В. Право і політичні норми
Г. Право і релігійні норми
Глава 17ПРАВОСОЗНАНІЕ, ПРАВОВА КУЛЬТУРА І ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ
Поняття правосвідомості
3. Види правосвідомості
Пізнавально-перетворювальна функція
Праворегулятівная функція
Ціннісно-нормативна функція
Правосоціалізаторская функція
Прогностична функція
5. Правовий нігілізм
6. Правова демагогія
Правова демагогія
7. Правове виховання і правове навчання
Глава 18ПРАВОТВОРЧЕСТВО В СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ДЕРЖАВІ
Правотворчество: поняття, принципи, види, функції
Правообразование
Правотворчество
А. Народний характер правотворчості
Б. Демократизм правотворчості
В. Науковий характер правотворчості і його зв'язок з правозастосовчої практикою
Г. Законність правотворчості
Безпосереднє правотворчість народу
Правотворчество державних органів
3. Правотворчість посадових осіб
Законодавство
3. Закони
1. Законодавча ініціатива
Обговорення законопроекту
Прийняття закону
Опублікування (промульгация) закону
. 4. Підзаконні нормативні акти
Акти вищого представницького (законодавчого) органу Російської Федерації - Федеральних Зборів.
Акти Президента
Акти Уряду.
Акти федеральних органів виконавчої влади.
Акти органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування.
5. Дія нормативних правових актів у часі, у просторі і по особам
А. Дія нормативного правового акта в часі.
Б. Дія нормативного правового акта в просторі.
В. Дія нормативних правових актів з особам (по колу осіб).
6. Законодавча техніка
Юридична термінологія
Загальновживані терміни
Спеціальні юридичні терміни
Спеціальні неюридичні терміни
Юридична конструкція
Правові символи
Символіка
Правова презумпція
Правова фікція
Фікції
Глава 19 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА
1. Поняття систематизації нормативно-правових актов.Учет, інкорпорація і консолідація як основні види систематизації нормативно-правових актів
Інкорпорація як зовнішня форма систематизації нормативно-правових актів.
 Збірники нормативних актів
 Зборів
 Неофіційна інкорпорація
 Консолідація нормативно-правових актів.
 Кодифікація
 Кофікаційні акт
 Кодекси
 Статути
 Глава 20 НОРМИ ПРАВА
 1. Поняття юридичної норми
 Види правових норм
 Вихідні (відправні, первинні, установчі) норми
 Норми-принципи
 Определітел'но-настановні норми
 Норми-дефініції
 Норми - правила поведінки
 Матеріальні правові норми
 Процесуальні правові норми
 Імперативні норми
 Диспозитивні норми
 Заохочувальні норми
 Рекомендаційні норми
 Управомочивающие (правовстановлювальних) норми
 Зобов'язуючі норми
 Заборонні норми
 3. Структура юридичних норм
 Структура вихідних юридичних норм.
 Структура норм - правил поведінки.
 Гіпотеза юридичної норми
 Диспозиція юридичної норми
 Диспозиція
 Санкція правової норми
 Абсолютно-визначені санкції
 Відносно-визначені санкції
 Альтернативні санкції
 Глава 21 СИСТЕМА ПРАВА
 Поняття, елементи і структурна будова системи права
 Метод
 Імперативний метод
 Метод заохочення
 Метод рекомендацій
 Метод автономії та рівності сторін
 3. Системоутворюючі і сістемопріобретенние зв'язку
 4. Загальна характеристика галузей російського права
 Адміністративне право.
 Фінансове право.
 Цивільне право.
 Сімейне право.
 Трудове право.
 Право соціального забезпечення
 Природоохранительное право
 Кримінальне право.
 Кримінально-виконавче право
 Кримінально-процесуальне право
 Цивільне процесуальне право
 5. Публічне і приватне право
 6. Співвідношення системи права, системи законодавства, правової системи та системи юридичних наук
 Глава 22 ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
 1. Поняття та ознаки правових відносин
 1. Правовідносини
 . Галузеві правовідносини
 Матеріально-правові відносини
 Процесуальні правовідносини
 3. Суб'єкти правовідносин. Правосуб'єктність
 1. При реалізації своїх владних повноважень.
 При участі в соціально-політичному житті суспільства і держави.
 При здійсненні господарської та майнової діяльності.
 Правосуб'єктність
 Компетенція
 Правоздатність
 Дієздатність
 Деликтоспособность
 4. Суб'єктивне право і юридичний обов'язок
 Суб'єктивне право
 Юридична обов'язок
 5. Об'єкти правовідносин
 об'єкт правовідносини
 Плюралістична теорія об'єкта правовідносини
 Предмети матеріального світу.
 Продукти духовної творчості.
 Особисті немайнові блага.
 Поведінка учасників правовідносин.
 Результати поведінки учасників правовідносин.
 Глава 23 ЮРИДИЧНІ ФАКТИ
 1. Поняття юридичного факту
 2. Види юридичних фактів
 Юридичні вчинки
 Юридичні акти
 Юридичні факти-дії
 Юридичні дії
 Юридичні події.
 Позитивні і негативні юридичні факти.
 Складні юридичні факти і фактичні склади.
 3. Прояв юридичних фактів
 Конкретизація юридичних фактів.
 Юридичні факти і соціально-правові ситуації.
 Встановлення та доведення юридичних фактів.
 Глава 24 ДІЯ ПРАВА. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
 1. Дія права
 . Поняття реалізації права, її форми та методи забезпечення
 Сутність реалізації права з суб'єктивної сторони
 Правозастосування
 Пропуск в законі
 Аналогія права
 Правозастосовний акт
 Глава 25 ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
 1. Поняття і значення тлумачення норм права
 Науково-теоретичне тлумачення права
 Практико-прикладне тлумачення діючого права
 Тлумачення Конституції
 Телеологічне (цільове) тлумачення
 Офіційне тлумачення
 Неофіційне тлумачення
 Глава 26 ЮРИДИЧНІ КОЛІЗІЇ І КОНФЛІКТИ
 1. Юридичні протиріччя: причини і види
 2. Правові режими запобігання юридичних колізій
 3. Процедури вирішення юридичних колізій та суперечок
 Глава 27ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ
 1. Правомірна поведінка особистості
 Звичайне правомірна поведінка.
 Пасивне правомірна поведінка.
 2. Поняття, ознаки та види правопорушень за російським законодавством
 Правопорушення
 а) Значимість регульованого правом громадського відносини, що став об'єктом протиправного посягання.
 б) Розмір заподіяної шкоди.
 в) Спосіб, час і мотив скоєння протиправного діяння.
 г) Особистість правопорушника.
 Адміністративний проступок
 Дисциплінарний проступок
 Цивільно-правові порушення
 Процесуальні правопорушення
 3. Склад правопорушення як підстава юридичної відповідальності
 Склад правопорушення
 1. Об'єкт правопорушення
 Родовий об'єкт правопорушення
 Безпосередній об'єкт правопорушення
 2. Об'єктивна сторона правопорушення
 Діяння
 Протиправність діяння
 Шкода, заподіяна діянням
 Причинний зв'язок між діянням і шкодою.
 3. Суб'єкт правопорушення
 4. Суб'єктивна сторона правопорушення
 Казус
 4. Причина та умови правопорушень у сучасному російському суспільстві
 Правопорушення
 Умови
 Приводи
 Причина правопорушень
 Низький рівень матеріального життя населення.
 Низький рівень правової культури громадян.
 Криза моралі.
 4. Алкоголізм і наркоманія.
 5. Недосконалість законодавства.
 6. Недостатньо ефективна робота правоохоронних органів.
 Глава 28 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 Поняття юридичної відповідальності
 Юридична відповідальність
 2. Види юридичної відповідальності за російським законодавством
 Майнова відповідальність
 Штрафна (каральна) юридична відповідальність
 Конституційна відповідальність
 Відмова від посади Президента
 Відставка Уряду
 Відгук депутата, посла або іншої посадової особи
 Розпуск партії чи громадського руху
 Кримінальна відповідальність
 Адміністративна відповідальність
 Цивільно-правова відповідальність
 Дисциплінарна відповідальність
 Скасування незаконного акту
 3. Цілі, функції і принципи юридичної відповідальності у Російській державі
 Цілі юридичної відповідальності
 Кінцева перспективна мета
 Безпосередня мета
 Покарання
 Основні принципи юридичної відповідальності
 Законність підстави
 Гуманізм юридичної відповідальності
 Невідворотність настання
 Персоніфіцірованност' (індивідуалізація) покладання юридичної відповідальності.
 Індивідуалізація правової відповідальності громадянина
 Нормативно-правова регламентація (закріпленість) здійснення.
 Неприпустимість поєднання двох і більше видів юридичної відповідальності за одне правопорушення.
 Заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила злочин
 Фізичний або психічний примус
 Обгрунтований ризик
 Виконання наказу або розпорядження
 Казус
 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим
 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки
 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.
 Глава 29 ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
 1. Поняття законності та правопорядку
 Правопорядок
 2. Забезпечення і охорона законності та правопорядку
 Забезпечення законності, правопорядку.
 Гарантування і зміцнення законності, правопорядку
 Профілактика порушень законності, правопорядку
 Система охорони (захисту)
 Порушення законності, правопорядку.
 Б. Верховенство конституції у правовій системі, государ-ства.
 В. Пряма дія Конституції.
 Г. Дія конституції на всій території держави.
 Д. Повне здійснення, реалізація (в різноманітних формах) Конституції, всіх її положень в діях посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських об'єднань.
 Є. Ефективна система забезпечення дії Конституції та її охорони (захисту).
 Забезпечення конституційної законності
 Захист конституційної законності.
 Глава 30ОСНОВНИЕ правові системи сучасності
 1. Правова карта міра.Основние поняття і категорії
 2. Класифікація правових систем сучасності
 Правова сім'я загального права.
 Соціалістична правова сім'я.
 Латиноамериканське право.
 Скандинавська правова сім'я.
 Мусульманська правова сім'я.
 Індуська правова сім'я.
 Далекосхідне право.
 3. Функції теорії держави і права
 4. Зовнішні функції держави
 3. Форма державного устрою
 2. Політична система Російської Федерації
 2. Структура правосвідомості
 4. Правова культура
 2. Нормативні правові акти та їх види
 2. Кодифікація як особлива змістовна форма упорядкування нормативно-правових актів
 2. Предмет і метод правового регулювання
 2. Види правовідносин
 3. Застосування норми: поняття, основні стадії, ефективність
 2. Способи, види і стадії тлумачення
 1. Правомірна поведінка особистості
 4. Звільнення від юридичної відповідальності та виключення юридичної відповідальності за російським законодавством
 3. Конституційна законність і судовий конституційний контроль
 3. Загальна характеристика основних правових сімей сучасності
 Література
 Теорія держави і права:
  1.  Григор'єва І.В.. Теорія держави і права - 2009 рік
  2.  Доржиев Ж.Б.. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - 2005 р.
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка