Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
В.В. Поляков і д-ра екон. наук, проф. Р.К. Щенін. . Світова економіка і міжнародний бізнес, 2008 - перейти до змісту підручника

2.2. Транснаціональні банки - фінансова база міжнародного бізнесу


Головними партнерами транснаціональних корпорацій по між народному бізнесу за останні півтора століття стали транснаціональні банки (ТНБ), які зародилися в тих же, що й ТНК, розвинених країнах і пройшли довгу і складну еволюцію паралельно і навіть спільно з ТНК. Останні ніколи не змогли б домогтися економічної незави симости і всесвітнього впливу, якби вони діяли самостійно, без підтримки і опори на міжнародну банківську систему, відбутися у ящую з численних транснаціональних банків різного происхож дення і з різною широтою транснаціональної розгалуженості.
Під транснаціональним банком розуміється великий банк, досяг ший такий рівень міжнародної концентрації та централізації капі тала, який завдяки зрощенню з промисловим капіталом (ТНК) передбачає їх реальну участь в економічному розділі світового ринку позикових капіталів та кредитно- фінансових послуг.
У своїй діяльності ТНБ проявляє міжнародний підхід до форми рованию і розвитку своєї транснаціональної мережі філій, відділень та представництв з єдиним центром прийняття рішень у країні базуватися вання головного банку.
Транснаціональні банки пройшли кілька етапів свого станів лення, які збігалися в основному з етапами розвитку ТНК.
Перший етап - кінець XIX - початок XX в. до Першої світової війни-1914-1918 рр..
Другий етап - з кінця Першої світової війни (1918 р.) до початку Другої світової війни (1939 р.). У періоди світових воєн міжнародна фінансова діяльність кілька сповільнювалася і скорочувалася, а між воюючими сторонами і зовсім припинялася.
Третій етап - кінець Другої світової війни (1945 р.) - 70-ті роки XX в., Коли відбувалися післявоєнне відновлення економік, вклю чаю банківські системи, розвал світової колоніальної системи і постро ение нових економічних відносин з країнами, що розвиваються, тре бующей формування нових міжнародних банківських структур.
Четвертий етап припадає на 80-90-ті роки XX в., Коли спостеріга дався бурхливе зростання ТНК у світі, що викликало крайню необхідність раз вертиванія широко розгалуженої мережі транснаціональних банків для фінансового обслуговування ТНК і різко збільшуються запитів миро вих фінансових ринків.
П'ятий етап розвитку ТНБ припадає на початок XXI ст., Коли уси ливаются регіональні інтеграційні процеси в Європі, Північній і Південній Америці, Азії та Євразії, набирає обертів глобалізація всіх світогосподарських зв'язків з масштабним участю в них ТНК і ТНБ. У цих умовах потрібно небачена раніше концентрація капіталу, необхідного для забезпечення фінансовими ресурсами ТНК та інших учасників міжнародного бізнесу.
До початку XXI в. у світі сформувалися три головних фінансових регіону, в яких згрупувалися найбільші транснаціональні банки світу: США, Західна Європа і Японія. На просторі вказаний них регіонів у процесі тривалої еволюції з гострими конфліктами і жорсткої конкурентної боротьбою між банками разом з їх могутній вими клієнтами - ТНК утворився ряд міжнародних фінансових центрів:
в США - Нью-Йорк;
в Західній Європі - Лондон (Великобританія), Париж (Фран ція), Цюріх (Швейцарія), Люксембург, Франкфурт-на-Майні (Німеччина);
в Японії - Токіо.
Крім того, існує ще ряд міжнародно визнаних фінан сових центрів: в Чикаго (США), Базелі (Швейцарія), Амстердамі (Нідер ланди), Відні (Австрія), Гонконзі (КНР), Тайвані, Сінгапурі, Сеулі (Рес публіка Корея), Сіднеї (Австралія), Кейптауні (ПАР), Сан-Пауло (Бразилія), Ер-Ріад (Саудівська Аравія) та ін
На початку XXI в. в світі налічується близько двох десятків крупней ших фінансових центрів, що містять більше тисячі філій та відділі ний транснаціональних банків провідних розвинутих країн. Ці банки слу жать основними джерелами фінансування міжнародного бізнесу. У періодичних економічних виданнях регулярно публікуються списки найбільших ТНБ світу (100 або 1000 «топ Бенкс» світу та Європи і т.д.). Нижче наведені 10 ТНБ в порядку убування розмірів їх активів (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Найбільші банки світу в 2005 р. (за показником чистого прибутку) Банк Країна Прибуток, млрд дол. Citigroup США 17,0 Bank of America Corp США 14 HSBC Holdings Великобританія 11,8 Royal Bank of Scotland Великобританія 8,2 Wells Fargo США 7,0 UBS Швейцарія 6,5 Barclays Великобританія 5,9 China Construction Bank Китай 5,8 Muzino Financial Group Японія 5,8 BNP Paribas Франція 5,8 Джерело: BanksCommercialandSavin.gs / l.html.
На початку XXI в. світовий фінансовий ринок, що складається з перечис лених вище регіональних фінансових центрів, охоплює більше тисячі ТНБ, найбільші з яких згрупувалися в першій сотні ТНБ світу. Якщо розглянути приналежності банків до тієї чи іншій країні базірова ня, то виявиться наступна структура найбільших ТНБ світу (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Структура першої сотні найбільших ТНБ світу Країна Кількість ТНБ Сумарні активи, млрд дол. Японії 24 5635 Німеччини 12 1604 Франція 11 1932 США 10 1987 Італія 8848 Великобрітанія 7 1002 Іспанія 5379 Бельгія 4290 Швеція 4284 Австралія 4266 Нідерланди 3 476 Швейцарія 3447 КНР (з Гонконгом) 2323 Канада 2 212 Данія 1 61 Разом 100 15 746 - Примітка. Підраховано по закордонним джерелам.
Міжнародна діяльність ТНБ за довгі роки придбала ряд характерних особливостей:
ТНБ - головний і великий посередник між власниками фінансових ресурсів та інвесторами, запозичує капітал для здійснення міжнародного бізнесу;
ТНБ - головний визначник форм і розподільник каналів руху фінансових ресурсів від їх власників до їх позичальникам;
ТНБ - універсальна фінансова ланка в здійсненні крупно масштабних міжнародних платежів, у залученні вільних денеж них засобів та їх розміщення на міжнародних фінансових ринках на умовах повернення, дотримання строків і ставок оплати;
ТНБ - джерело великих обсягів інвестиційних коштів з високим ступенем їх надійності як з точки зору їх походження, так і надання. 12. Сучасні транснаціональні банки відрізняються тим, що їх зовн няя діяльність стала помітним генеруючим фактором розширення і розвитку процесу глобалізації господарських зв'язків більшості країн світу. Принципова відмінність ТНБ від національних банків складається головним чином у володінні власною, створеної ними розгалуженої міжнародної банківської мережі, яка дозволяє їм оперативно, вчасно і до місця реагувати на запити клієнтів в особі ТНК і менш великих інвесторів (аж до фірм малого бізнесу), задовольняючи їх потреби у фінансових ресурсах для ефективного ведення междуна рідного бізнесу.
Основні терміни та визначення
Диверсифікація виробництва - одночасний розвиток багатьох не пов'язаних один з одним видів виробництва, розширення асор тімент виробів, вироблених в рамках одного підприємства, концерну і т.п. Диверсифікація застосовується з метою вище-ня ефективності виробництва, отримання економічної вигоди і запобігання банкрутства. Індекс транснаціоналізації - середнє значення відношення закордон них активів компанії до загального обсягу активів, закордонних продажів до загального обсягу продажів і чисельності працівників, заня тих за кордоном, до загального числа зайнятих. Міжнародний бізнес - підприємницька діяльність, переваж щественной сферою дії якої є міжнародні економічні відносини у світовій економіці. Невловимі активи (гудвіл) - престиж, ділова репутація, клієнти, кадри та інші нематеріальні активи компаній, приобрета ющіе ринкову вартість при злиттях і поглинаннях компа ний.
Транснаціональна корпорація - велике об'єднання, що використовує у своїй господарській діяльності міжнародний підхід і що припускає формування і розвиток міжнародного виробничо-збутового, торговельного і фінансового комплексу з єдиним центром прийняття рішень у країні базування і з філіями, представництвами та дочірніми компаніями в інших країнах.
Трансферна ціна - ціна, що застосовується корпораціями в угодах між філіями, підрозділами і підконтрольними фірмами, дей ствующими в одній або різних країнах. Зазвичай трансфертні ціни є предметом комерційної таємниці. Такі ціни використовуються для перекладу прибутку і скорочення податків.
Запитання для самоконтролю
Що розуміється під транснаціональними корпораціями і в чому сущ ність міжнародного підходу в їх зовнішньоекономічної діяльності?
Що таке індекс транснаціоналізації і як він розраховується?
Як діяльність сучасних ТНК впливає на економіку країн, що розвиваються?
Перерахуйте джерела ефективної діяльності ТНК (порівняно з національними компаніями).
Що розуміється під транснаціональними банками і яка їх роль у міжнародному бізнесі?
Література
Бодрова Н.А. Еволюція теорій вивозу капіталу / / зовнішньоекономічного ський бюлетень. 2001. № 12.
Булатов А.С. Вивіз капіталу: своя компанія за кордоном. М.: БЕК, 1996.
Владимирова І.Г. Роль і місце транснаціональних корпорацій в сучас менной економіці / / Менеджмент в Росії і за кордоном. 1998. № 2.
Міжнародні економічні відносини: Підручник / За ред. В.Є. Рибалкіна, 6-е вид. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
Світ на межі тисячоліть (прогноз розвитку світової економіки до 2015 р.) / За ред. В.А. Мартинова і А.А. Динкіна. М.: Нове століття, 2001.
Світова економіка: Підручник / За ред. А.С. Булатова. М.: Економіста, 2003.
Світова економіка: Глобальні тенденції за 100 років / Под ред. І.С. Корольова. М.: економіст, 2003.
Мовсесян А.Г., Огнівцев С.Є. Світова економіка: Підручник. М.: Фінанси і статистика, 2001.
Хасбулатов Р.І. Світова економіка. У 2 т. М.: Економіка, 2001.
10. Економіка США: Підручник будинок вузів / Під ред. В.Б. Супян. СПб.: Питер, 2003.
11 - Buckley P., Casson М. The economic theory of the multinational enterprise: Sel. Papers. L., 1985.
Dunning J.N. The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Possible Extension / / Journal of International Business Studies. 1988. Vol. 19. № 1.
World Investment Report. Transnational Corporations and Export Compe titiveness. UNCTAD. New York and Geneva, 2005.
CIA World Development Indicators, 2005.
IMW World Economic Outlook, 2005.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2. Транснаціональні банки - фінансова база міжнародного бізнесу "
 1. 3.2. СВІТОВІ ФІНАНСОВІ ПОТОКИ
  Різке зростання світових фінансових потоків бесспор але - одне з найважливіших явищ в сучасній світовій еко номіці. Масштаби цього вельми вражаючі: переміщення грошей тільки між найбільш розвиненими країнами світу перевищує 500 млрд дол в день. У 2000 р. загальний обсяг фінансових пото ків у всьому світі наблизився до 180 трлн дол Для обслужива ня цих операцій використовуються новітні системи
 2. 9.2.Международныйэкономическийпорядок.РольТНК в реалізації зовнішньоторговельної політики
  Кожній країні в будь-якої конкретної ситуації необхідно знайти рівновагу, баланс між наївною свободою торгівлі і сліпим протекціонізмом, оптимальне дотримання національних крат-дострокових, тактичних і довгострокових, стратегічних національних інтересів. Вирішення цієї суперечності в довгостроковій перспективі проглядається як тенденція лібералізації міжнародної торгівлі, пошук
 3. 14.3. Формування «нової економіки» розвинених країн
  Формування «нової економіки» в розвинених країнах - одна з найбільш яскравих світових тенденцій кінця XX - початку XXI ст. Загальною підставою для цього стали глобальні ринкові відносини. Однак найбільш суттєву рису такого економічного феномена висловлюють інформаційні технології. Нова економіка - це сукупність галузей, що характеризуються великим внеском людського капіталу порівняно
 4. 19.2. Специфіка процесів приватизації в країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ)
  У процесі приватизації країн ЦСЄ виділяються загальні характеристики у підходах: 1) приватизація вважалася індикатором процесів системної трансформації, хоча були серйозні розбіжності у уявленнях Демидова Л. Реформи обществен но го сектора на заході / / МЕ і МО. - 2001. - № ЦГ - С. 31. про масштаби перерозподілу економічного простору, формах і способах приватизації; практична
 5. Глава 6. Ринкова структура світогосподарських зв'язків
  Розвиток продуктивних сил світового господарства вимагає постійного припливу і рентабельного використання значних грошових і фінансових коштів. Вони надходять з національних і зарубіжних джерел. У загальному обсязі капіталовкладень переважають кошти національних джерел: власні та залучені кошти компаній. Для підприємницького сектора в цілому характерний високий рівень
 6. Глава 13. Транснаціональні монополії і фінансово-промислові групи в системі світогосподарських зв'язків
  Швидке зростання прямих приватних іноземних інвестицій, вихід технологічного поділу праці за межі фірм, галузей і національних кордонів супроводжується появою гігантських міжнародних науково-виробничих комплексів з філіями в різних країнах і на різних континентах. Це пов'язано з постійним розширенням знань, наростаючим потоком інформації та дедалі більшим переливом капіталу від
 7.  3.5. Форми інтеграції компаній
    У світовій практиці склалися такі форми інтеграції компаній: стратегічні альянси, консорціуми, картелі, синдикати, пули, асоціації, конгломерати, трести, концерни, промислові холдинги, фінансово-промислові групи, які умовно можна розділити на дві групи: жорсткі і м'які. До жорстких організаційних форм інтеграції компаній відносяться концерни, трести, а до м'яких - асоціації,
 8.  1,1. Багатовимірне економічний простір
    На початку третього тисячоліття складається нова модель світової економіки - система багатовимірних економічних взаємозалежностей і взаємодій, яка спирається на складне поєднання механізмів конку ренції, кооперації та партнерства на макро-і мікрорівнях, палітурці ня народжується глобального ринку і зберігаються національних і локальних ринків. Світове економічне співтовариство з «пухкої
 9.  1.4. Становлення глобального господарства
    У міру свого розвитку ринкове господарство виходить за націо нальні кордони і набуває рис інтернаціоналізації господарських ної життя. Вона виражається в постійному зростанні міжнародних економічних взаємозв'язків, взаємозалежностей різних країн і регіо нів світу, господарюючих суб'єктів різного рівня. Наприкінці XX в. інтернаціоналізація господарського життя піднялася на якісно
 10.  Глава 2
    У сучасній світовій економіці головними провідниками процес сов глобалізації є великі виробничо-збутові об'єд нання - транснаціональні корпорації (ТНК), які на початку XXI в. мають вплив на хід розвитку світогосподарських зв'язків. Паралельно і спільно з ними діють транснаціональні банки (ТНБ), які складають міжнародну банківську систему - фінансову