ГоловнаЕкономікаМіжнародна економіка → 
« Попередня Наступна »
А. І. Дралін С. Г. Міхньова. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, 2006 - перейти до змісту підручника

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Вибір теми
Відповідно з навчальним планом студенти зобов'язані написати і захистити курсову роботу з дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Курсова робота повинна бути написана кожним студентом самостійно під керівництвом викладача кафедри. Курсова робота - це короткий, самостійний науковий виклад якої проблеми на основі вивчення матеріалу книг, монографій, статей, журналів та періодичній пресі. У ній повинно знайти відображення сучасне розуміння основ аналізу економічного процесу, сутності економічних явищ, законів економічного розвитку, основ зовнішньоекономічної діяльності.
Тема курсової роботи пропонується студенту з доданого переліку, затвердженого на кафедрі. Студент може також запропонувати, по злагоди-женням з керівником, свою тему, відповідну проблематики даного курсу.
Керівник курсових робіт проводить регулярні консультації. Особливе значення має перша консультація, коли студентів знайомлять з методикою роботи, підбором літератури і складанням плану. Вся підготовча робота (підбір літератури, узгодження плану з керівником і т.д.) повинна бути закінчена протягом одного місяця, а здана курсова робота не пізніше 10 днів до початку залікової сесії, якщо кафедрою не встановлені інші терміни. На одній з консультацій студент обов'язково представляє керівнику план курсової роботи і список літератури для узгодження. Основні етапи роботи:
вибір теми;
підбір і вивчення літератури з теми;
складання плану;
підбір і обробка статистичного та практичного матеріалу по галузі, країні або світовій економіці;
написання тексту та оформлення роботи.
Складання плану курсової роботи та збір матеріалу
План повинен відображати основний зміст роботи і забезпечувати послідовність викладу і правильний відбір матеріалу. Текст роботи потрібно ділити на глави (частини, розділи) відповідно до плану. Кожен розділ роботи повинен бути озаглавлений як у плані, так і в тексті роботи.
Для складання плану необхідно ознайомитися з основними літературними та іншими джерелами. Підбір літератури (монографії, статті в журналах, статистичні збірники та ін) проводиться за предметними і алфавітним каталогом (у тому числі комп'ютерним) в публічних бібліотеках та бібліотеці ПГУ. Бажано використовувати літературу на іно-дивних мовах, включаючи періодичні видання. Рекомендується звертатися до щорічника та іншим статистичним виданням ООН і міжнародних економічних організацій. Рекомендується використовувати економічні словники, економічну енциклопедію. У разі необхідності використовуються законодавчі та нормативні матеріали.
Рекомендована періодика російською мовою: журнали «Світова економіка і міжнародні відносини», «Питання економіки», «Зовнішня торгівля», «Зовнішньоекономічний бюлетень», «Російський еконо-мічного журнал», «Економіст» та інші; газети «Бюлетень іноземної комерційної інформації», «Фінансова газета», «Фінансові новини», «Економіка і життя», «МН - бізнес», «Коммерсант», «Бізнес і банки», «Пензенська правда» та інші.
Нормативні матеріали (закони, постанови, інструкції) друкуються в офіційних виданнях («Зібрання Указів Президента і постанов Уряду РФ», «Російська газета»), а також у вищеперелічених виданнях.
Всю відібрану літературу треба уважно вивчити, зробити виписки в окремому зошиті із зазначенням автора, назви роботи, сторінки, джерела. Статистичний матеріал обробляється і зводиться в таблиці, діаграми, схеми. Не слід викладати матеріал у формі загальних, трафаретних міркувань, механічного переписування готових положень з джерел.
У вступі (до 3 сторінок) обгрунтовується актуальність і значення теми, формулюються цілі та основні завдання роботи. В основній частині повинно бути, як правило, 3-4 глави. У висновку (1-3 сторінки) робляться теоретичні висновки та практичні пропозиції, що випливають із змісту роботи. Мають бути чітко узгоджені мету, завдання, висновки. Останні повинні містити відомості, що доводять досягнення поставлених цілей.
3. Оформлення курсової роботи
Курсова робота повинна бути надрукована на машинці (або комп'ютері) чисто і грамотно, з необхідними абзацами і полями близько 2 см (ліве поле близько 3 см). Скорочення слів, крім загальноприйнятих, не допускаються. У виняткових випадках, погоджених з викладачем, робота може бути написана розбірливим почерком з дотриманням інших вимог.
Сторінки тексту повинні бути пронумеровані. Рекомендований обсяг роботи - в межах 1 друкованого аркуша (близько 25 стор на комп'ютері, розмір шрифту 14, полуторний інтервал). Значне перевищення встановленого обсягу є недоліком роботи і вказує на те, що студент не вміє відібрати і переробити потрібний матеріал, а також компактно і концентровано його викласти.
До тексту має бути доданий пронумерований матеріал (схеми, діаграми, таблиці тощо), а також список використаних джерел. У тексті обов'язково повинні бути посилання на джерела в підрядкових примітках із зазначенням сторінок, або в тексті, наприклад: [2, с. 34], тут: «2» - це порядковий номер джерела в загальному списку, 34 - номер сторінки.
У кожній курсовій роботі повинні бути:
Титульний лист.
План (зміст) з номерами сторінок початку кожного розділу.
Введення, текстове виклад матеріалу, розбите на розділи (розділи) з заголовками, відповідними планом, і висновок.
Ілюстративний матеріал (оформляється у вигляді додатку або розташовується в тексті).
Список використаних джерел та літератури.
Титульний лист оформляється за наступним обов'язковому зразком:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Пензенська ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ І СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Курсова робота з ... на тему: (назву теми)
студента групи (прізвище, ініціали) Науковий керівник: доцент (прізвище, ініціали)
Пенза 200 ...
При складанні списку літератури в переліку включаються тільки ті джерела, які дійсно були використані при підготовці до написання курсової роботи (на них повинні бути посилання в тексті роботи).
Порядок розташування груп джерел та літератури може бути наступний: міжнародні документи, закони РФ, укази Президента, постанови Уряду, рішення міністерств та відомств; друковані роботи (монографії, підручники і наукові статті); газети, статистичні матеріали; в останній групі вказуються матеріали, видані іноземними мовами. Список використаних джерел складається строго в алфавітному порядку в межах кожної групи. Для книг і брошур зазначаються: автор, повна назва роботи, місце і рік видання, найменування видавництва, кількість сторінок. Для статей вказуються: автор, повна назва статті, назва журналу, рік і номер видання.
Зразок складання списку використаних джерел та літератури:
«Податковий кодекс Російської Федерації (Частина II) від 19 липня 2000 / / Економіка і життя. - 2000. - Серпень. - № 32.
Закон Російської федерації «Про митний тариф» / / Російська газета. - 1998. - 5 липня.
Спільна заява Уряду РФ і Центрального банку РФ від 26 листопада 2003 р. / / Російська газета. - 2003. - 28 листопада.
Авдокушин Є. Ф. Міжнародні економічні відносини. - М.: МАУП, 1999.
Герчикова І. Н. Міжнародне комерційне справа: підручник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 671 с.
Кормнов Ю. Орієнтація економіки на конкурентоспроможність / / Економіст. - М., 2005. № 1.
Линдерт Б. Х. Економіка світогосподарських зв'язків. - М.: Прогресс, 1992.
Міжнародні економічні відносини: підручник для вузів / під заг. ред. В. Є. Рибалкіна. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
International Financial Statistics. - Wash., 2000.
Lindert P. H., Pugel T. F. International Economics. 10th Ed. - Chicago, etc. Irwin, 1996.
The Есоnomist. - 22.12.2003. - Р. 31.
The Financial Times. - 2.11.2000, - Р. 31
The World Bank Annual Repot 1999. - Wash., DC: The World Bank,
World Economic Outlook. October 2000. - Wash.: IMF, 2000.
Під використанням джерел та літератури розуміється наступне:
Точне цитування;
Використання думки автора цитованого джерела, однак сама думка виражається словами автора курсової роботи;
Вказівка ??на ознайомлення з джерелами та літературою без прямого запозичення.
Зразок цитування (для використання в підрядкових примітках):
1 Спільна заява Уряду РФ і Центрального банку РФ від 26.11.03 / / Російська газета. - 2003. - 28 листопада.
Захаров В. С. Регулювання діяльності комерційних банків Росії та їх ліквідність / / Гроші і кредит. - 2003. - № 6. - С. 10.
Захист та оцінка курсових робіт
Курсова робота здається і реєструється на кафедрі, а потім передається для перевірки викладачеві, який здійснює наукове керівництво. Якщо виконана курсова робота відповідає висунутим вимогам, то викладач допускає її до захисту, написавши попередньо відгук. Захист складається з короткого викладу студентом основних положень роботи і відповідей на запитання присутніх викладачів та студентів. Позитивна оцінка («відмінно», «добре», «задовольни-кові») записується у залікову книжку студента, а по закінченні Університету - у додаток до диплому. Оцінка складається з:
а) попередньої оцінки, яку викладач виставляє після прочитання роботи;
б) підсумків захисту роботи.
Захист курсової роботи передбачає короткий виклад студентом основних положень і висновків, відповіді на питання, бесіду за змістом роботи і за змістом джерел та літератури.
Курсова робота, що не допущена до захисту або отримала незадовільну оцінку, повертається студенту, який повинен написати нову курсову роботу з іншої теми.
Кафедра звертає увагу на необхідність суворого дотримання термінів здачі та захисту курсових робіт. У разі здачі курсової роботи після встановленого кафедрою терміну без поважної причини оцінка роботи знижується на один щабель (зокрема, студент автоматично втрачає право претендувати на відмінну оцінку).
Критерії оцінки курсових робіт:
Може використовуватися 100-бальна система оцінки курсових робіт, яка є допоміжною і не знаходить відображення в залікових відомостях. Вона служить для переходу до 5-бальною системою.? № КРИТЕРІЙ Максимально можлива кількість балів Попередньо набрані бали Підсумкові бали з урахуванням результатів захисту курсової роботи) ПО ФОРМІ 1 Наявність плану і внутрішніх рубрикацій (правильність оформлення) 9 лютого Правильно складений список використаних джерел та літератури 3 вересня Правильність цитування 12 ПО містили [ИЮ 4 Самостійність (перевіряється посторінково, з обговоренням обраних розділів роботи) 30 травня Уміння робити висновки з власної курсової роботі 12 6 Зв'язок з російською проблематикою 10 Липня Знання новітньої опублікованої літератури і подій (що відбулися протягом 6 місяців, що передують написанню курсової роботи) 18 Всього 100 1. Відмінна робота 86-100 балів. Хороша робота 70-85 балів. Задовільна робота 51-69 балів. Незадовільна робота 50 балів і менше.
За підсумками захисту число попередньо набраних балів може бути знижене або збільшено.
Якщо при захисті курсової роботи з'ясовується, що робота написана не автором курсової роботи, захист припиняється, всі попередньо набрані бали анулюються і студент зобов'язаний написати курсову роботу з іншої теми.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Міжнародні економічні відносини: сутність, форми та їх трансформація в кінці XX - початку XXI в.
Особливості становища Росії у системі міжнародних еконо-вів відносин.
Відкрита економіка: загальна характеристика, показники відкритості, переваги та небезпека відкритості: стихійна і розумна відкритість.
Міжнародний поділ праці: сутність, види, фактори, що впливають на розвиток. Міжнародна спеціалізація і кооперація. Інтернаціоналізація виробництва.
Міжнародна торгівля в системі МЕВ. Особливості, динаміка, тенденції в територіально-товарній структурі.
Світова торгівля: основні поняття, характеристика, фактори, що визначають протиріччя.
Місце Росії у світовій торгівлі.
Класичні теорії міжнародної торгівлі: теорії абсолютних переваг А. Сміта, порівняльних витрат Д. Рікардо.
Теорія Хекшера-Оліна і «Парадокс» В. Леонтьєва.
Сучасні протиріччя теорії Хекшера-Оліна. Нові теорії міжнародної торгівлі.
Міжнародна торгівля послугами. Ознаки та види послуги, форми міжнародної торгівлі.
Світовий ринок: структура, фактори формування кон'юнктури світових товарних ринків.
Світовий ринок і світова ціна, система ціноутворюючих факторів. Світова ціна і ціна міжнародних контрактів.
Митні збори та їх види. Митний тариф.
Неокласична теорія імпортного мита: втрати і вигоди від торгівлі.
 Нетарифні обмеження імпорту економічного характеру.
 Нетарифні обмеження імпорту адміністративного характеру.
 Нетарифні обмеження: технічні стандарти.
 Стимулювання експорту: експортна субсидія, демпінг.
 Зовнішньоторговельні стратегії держави і види режимів торгівлі (РНБ і національний режим).
 Лібералізація і протекціонізм у міжнародній торгівлі.
 Інструменти торгової політики держави: класифікація і зміст.
 СОТ і міжнародна торгівля товарами (ГАТТ).
 СОТ і міжнародна торгівля послугами (ГАТС).
 СОТ і питання інтелектуальної власності на світовому ринку (TRIPS). 
 Міжнародний рух капіталу як форма міжнародних економічних відносин.
 Вивіз підприємницького капіталу: види і форми. Особливості вивозу підприємницького капіталу в сучасних умовах.
 Вивіз позичкового капіталу і роль міжнародного кредиту в розвитку світової економіки.
 Міжнародні кредитні організації та світовий ринок позичкового капіталу: суб'єкти, географічна локалізація, структура.
 Проблеми залучення іноземного капіталу в економіку Росії та вивезення капіталу з Росії.
 Масштаби міжнародних прямих інвестицій, їх розподіл у світовому господарстві.
 Угода про торговельні аспекти інвестиційної політики (TRIMS).
 Інвестиційний клімат і його стан в окремих країнах.
 Вільні економічні зони у світовій економіці: сутність, причини створення, види.
 Особливості функціонування ВЕЗ в різних країнах.
 СЕЗ в Росії.
 Міжнародна трудова міграція. Причини, сучасні тенденції розвитку і регулювання.
 Основні центри трудової міграції, напрямки, розміри, склад міжнародної міграції.
 Вплив трудової міграції на країни-донори і реципієнти.
 Державне та міжнародне регулювання трудової міграції.
 Платіжний баланс країни: структура, принципи побудови, офіційні міжнародні резерви.
 Економічне утримання торговельного балансу.
 Платіжний баланс РФ.
 Міжнародні валютні відносини як форма МЕВ.
 Еволюція світової валютної системи. Національна та світова валютна система.
 Сучасна валютна система: курс ППС і реальний валютний курс, чинники що їх визначають.
 Динаміка курсу валют та їх вплив на обсяги міжнародної торгівлі.
 Загальна характеристика і класифікація міжнародних економічних організацій.
 Економічні організації, що входять в систему ООН.
 Завдання, функції Економічної і Соціальної Ради ООН (ЕКОСОР).
 Організації ООН, пов'язані з проблемами «нового міжнародного економічного порядку» (ЮНКТАД, ЮНІДО, ПРООН). 
 Спеціалізовані установи ООН та їх функції.
 Міжнародні фінансові організації.
 Організація міжнародного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
 Неформальні міжнародні економічні організації.
 Всесвітній економічний форум.
 «Паризький клуб», «Лондонський клуб».
 Участь Росії в міжнародних економічних організаціях. 
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ"
 1.  Н.П. Пічників. Кримінальне право. Загальна частина, 2007
    Містять практичні поради та рекомендації, тематику курсових робіт, список літератури та нормативних актів, а також вимоги до змісту та оформлення курсової роботи з дисципліни «Кримінальне право». Призначені для студентів 2 курсу спеціальності «Юриспруденція» денної форми
 2.  22.2. Структура і розвиток міжнародних фінансових ринків як економічного середовища для бізнесу
    У сучасній економічній літературі даються різні визна поділу поняття «міжнародний фінансовий ринок» аж до упро щенних, коли він визначається тільки як ринок термінових фінансових інструментів або фондовий ринок. Спробуємо уточнити поняття «між народний фінансовий ринок» виходячи з таких общеметодологіче ських міркувань. По-перше, фінансовий ринок є взаємодія продавців і
 3.  6.2. Сутність, функції і види прибутку, її планування розбраті-поділ і використання. Рентабельність підприємства.
    Важливою умовою підприємницької діяльності є наявність доходу. Сумарний річний дохід підприємства, отриманий у результаті виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) назива ється валовим доходом і визначається як різниця між виручкою і матеріальними витратами на виробництво і реалізацію продукції. Він характеризується новоствореної працею вартістю і включає середовищ ства на
 4.  3.1. Зовнішнє середовище функціонування підприємства
    Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - це підприємницької діяльність юридичних і фізичних осіб у галузі міжнародного обміну товарами, послугами, переміщення матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів. ЗЕД являє собою сукупність методів і засобів торго во-економічного, науково-технічного співробітництва, валют-но-фінансових і кредитних відносин із зарубіжними
 5.  9.1. Спрощена система оподаткування
    Застосування спрощеної системи оподаткування організаціями передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати податку на прибуток організацій, податку на майно організацій і єдиного соціального податку. Організації, які застосовують спрощену систему оподаткування, не визнаються платниками податків податку на додану вартість, за винятком податку на додану вартість, що підлягає
 6.  3.1. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ОРГАНІЗАЦІЙ
    Податок на прибуток є складовим елементом податкової си стеми Росії і служить інструментом перерозподілу національ ного доходу. Це прямий податок, тобто його остаточна сума цілком і повністю залежить від кінцевого фінансового результату хозяйствен ної діяльності підприємств і організацій. У такій якості він повинен виконувати своє основне функціональне призначення - забезпечувати
 7.  § 2. Оподатковувані і неоподатковувані доходи організації
    Нагадаємо, що об'єктом податку є прибуток, отриманий ная платником. Оподатковуваний прибуток, у свою чергу, розраховується шляхом зменшення доходів організації на су му вироблених нею витрат. З доходів виключаються сум ми податків, пред'явлені платником покупцеві. Оподатковувані на прибуток організацій доходи подрузі деляются: на доходи від реалізації товарів (робіт, послуг) та
 8.  § 3. Витрати, що зменшують доходиплательщіка, і витрати, що не враховуються з метою оподаткування
    Платник зменшує отримані доходи на суму вироб наведених витрат. Витратами зізнаються обгрунтовані й доку ментально підтверджені витрати та збитки, здійснені (понесені) платником. Обгрунтовані витрати - це еко номически виправдані витрати. Документально підтверджені витрати - це витрати, підтверджені оформленими в повідно до законодавства РФ документами, або
 9.  Система спрощеного оподаткування
    Організації та індивідуальні підприємці обкладаються в рамках або загального режиму оподаткування, або спеці ного податкового режиму. Загальний режим оподаткування передбачає сплату подат га на прібишь (дохід), ПДВ, податку на майно та ін Обкладення в рамках спеціального податкового режиму означаючи ет, що суб'єкти підприємництва застосовують особиш порядок обчислення і сплати податків і
 10.  МИТНІ МИТА
    При перетині митного кордону стягуються разнооб різні митні платежі: ввізне мито; вивізне мито; ПДВ, що стягується при ввезенні товарів на митну тер ритор РФ; акциз, що стягується при ввезенні товарів на митну тер ритор РФ; митні збори: збір за видачу ліцензій та відновлення їх дій; збір за видачу кваліфікаційного атестата за тамо женному
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка