ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
І В Сергєєв, І І, Веретенникова. ЕКОНОМІКА організацій (підприємств), 2005 - перейти до змісту підручника

7.7. ВПЛИВ НТП НА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА


НТП найістотнішим чином впливає на ефективність виробництва: рентабельність, продуктивність праці, матеріаломісткість, фондовіддачу та ін
Основою для матеріалізації НТП є інвестиції, а точніше, капітальні вкладення.
Реальні інвестиції на підприємстві в основному спрямовуються:
на реконструкцію і технічне переозброєння виробництва;
розширення діючого підприємства;
модернізацію своєї продукції і випуск нової продукції;
вирішення соціальних проблем (природоохоронні заходи, підвищення рівня техніки безпеки, поліпшення умов праці тощо);
освоєння нових ринків збуту та ін
Зрештою реальні інвестиції на підприємстві вкладаються для досягнення наступних цілей:
зниження витрат виробництва і реалізації продукції;
поліпшення якості продукції та забезпечення її конкурентоспроможності;
збільшення обсягу реалізації продукції;
вирішення соціальних проблем;
підвищення технічного рівня виробництва та ін
Кінцевою метою вкладення реальних інвестицій на підприємстві, природно, є отримання максимального прибутку, а на її основі - досягнення фінансової стійкості підприємства на даний момент і на перспективу.
Рівень використання реальних інвестицій, що спрямовуються на прискорення НТП на підприємстві, характеризують кількісні (абсолютні) і якісні (відносні) показники. Кількісні показники-ефекти, що досягаються від реалізації інвестицій, спрямованих на впровадження нової техніки і технологій.
До них відносяться:
приріст обсягу реалізації продукції (А К);
зниження витрат виробництва і реалізації продукції (АС);
приріст прибутку (АП) за рахунок зниження витрат, поліпшення якості, збільшення обсягу реалізації продукції і продажних цін;
вивільнення ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових) та ін .
Ми назвали ефекти економічного плану, але вони можуть бути технічного і соціального плану.
Кількісні (абсолютні) показники або величина економічного ефекту свідчать лише про те, що є певний позитивний економічний результат і не більше, тобто вони не свідчать про економічну ефективність використання інвестицій. Для цього необхідно порівняти результат (ефект) з витратами або ресурсами, які його забезпечили.
Економічну ефективність використання реальних інвестицій, спрямованих на впровадження нової техніки і технологій, характеризують такі показники.
Зростання (приріст) продуктивності праці на підприємстві за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції. Його можна визначити з виразу
де ДКР - приріст обсягу реалізації продукції в абсолютному вираженні; середньооблікова чисельність працюючих, чол.
Ця формула передбачає, що чисельність працюючих після реалізації якого-небудь проекту не зміниться. Якщо з реалізацією якого проекту передбачається скорочення (умовне або реальне) чисельності працюючих, то приріст продуктивності праці (виробітку) на підприємстві можна визначити з виразу
де ДЛГ-умовне вивільнення чисельності працюючих на підприємстві після реалізації якого проекту, чол.;
N-чисельність працюючих, яка визначається відношенням обсягу реалізації продукції після реалізації проекту на вироблення продукції (ПТ) до реалізації проекту, тобто з виразу
Приріст продуктивності праці (ДПТ) в абсолютному вираженні можна визначити і через зміну фондовіддачі і фондоозброєності праці, тобто з виразу
де Фм, Ф0 | - фондовіддача до і після реалізації проекту в абсолютному вираженні;
ФВО, Ф31 - фондоозброєність до і після реалізації проекту в абсолютному вираженні
Зміна фондовіддачі за рахунок реалізації проекту.
Зростання фондовіддачі за рахунок реалізації проекту на підприємстві у відносному вираженні можна визначити з виразу

- фондовіддача після реалізації проекту;
Ф ^ і - фондовіддача до реалізації проекту.
Приріст фондовіддачі в абсолютному вираженні можна визначити з виразу

де АУ - приріст обсягу реалізації за рахунок здійснення проекту;
Фс - середньорічна вартість основних виробничих фондів після реалізації проекту.
3. Зміна рентабельності за рахунок реалізації проекту:
а) темп зростання рентабельності продажів (ДД ^)
де Я - рентабельність продажів до і після реалізації проекту;
б) темп зростання загальної рентабельності (ДЛо6)
АЛ.
К
-100,
Д
Заг ^
гдеЛ ^ Щ |, - - величина загальної рентабельності до і після реалізації проекту
Аналогічним чином можна визначити величину зміни та інших показників ефективності роботи підприємства.
Якщо показники ефективності роботи підприємства після реалізації проекту підвищилися в порівнянні з базисним періодом, то це свідчить про те, що вкладені інвестиції позитивно вплинули на виробничу і, як наслідок, економічну діяльність.
При економічному обгрунтуванні інвестицій, що спрямовуються на впровадження нової техніки і технології, необхідно визначити їх абсолютну ефективність, а також термін окупності.
Абсолютна ефективність капітальних вкладень визначається з виразу
де ДП1 (- приріст чистого прибутку за рахунок впровадження нової техніки і технології;
де Ф
К-капітальні вкладення, необхідні для впровадження нової техніки
Реальний термін окупності капітальних вкладень можна визначити з виразу
До До
'або Т "
™ АП, + А 01 ДПЧ
1де А-річна сума амортизаційних відрахувань від нововведених основних засобів.
Якщо реальний термін окупності (Гок (р)) менше проектного (Гок (п)), Т. е. тир) <Гок (п), то це свідчить про те, що на підприємстві були створені всі необхідні умови для реалізації проекту та використані мали місце резерви для підвищення ефективності вкладених інвестицій.
Інвестиції, спрямовані на реконструкцію і технічне переозброєння виробництва, можуть переслідувати досягнення наступних цілей:
зниження витрат виробництва і забезпечення конкурентоспроможності продукції без розширення обсягу виробництва;
зниження витрат виробництва, забезпечення конкурентоспроможності продукції та розширення обсягу виробництва;
забезпечення конкурентоспроможності продукції з розширенням або без розширення обсягу виробництва та ін
Реконструкція та технічне переозброєння впливають на фінансові результати підприємства через обсяг реалізації, собівартість, ціну і податкові платежі.
У формалізованому вигляді збільшення чистого прибутку можна представити в наступному вигляді:
де ДП ^ - річний приріст чистого прибутку за рахунок реконструкції і технічного переозброєння виробництва;
ДПС - приріст чистого прибутку за рахунок зниження собівартості продукції;
ДПГ - приріст чистого прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції,
приріст чистого прибутку за рахунок збільшення цін на більш венную продукцію;
ДПН - приріст чистого прибутку за рахунок зниження податку на прибуток.
З усього викладеного можна зробити висновок, що прискорення НТП на підприємстві впливає на ефективність його діяльності за багатьма напрямками і в позитивному плані. Тому в сучасних умовах НТП є найважливішим чинником підвищення ефективності виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.7. ВПЛИВ НТП НА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА "
 1. 2.3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА підприємницької діяльності та ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
  Держава для виконання своїх функцій і регулювання економіки використовує як економічні (непрямі), так і адміністративні (прямі) методи впливу на підприємницьку діяльність й економіку країни шляхом видання та коригування відповідних законодавчих актів і постанов, а також шляхом проведення певної економічної політики. Світовий досвід країн з розвиненою
 2. 3.3. СУТНІСТЬ ГАЛУЗІ І галузевої структури промисловості
  Галузева диференціація промисловості - виникнення все нових і нових її галузей - це постійний процес, обумовлений розвитком суспільного розподілу праці. Розрізняють три форми суспільного розподілу праці: загальне, приватне і одиничне. Загальний поділ праці виражається в поділі суспільного виробництва на великі сфери матеріального виробництва (промисловість, сільське
 3. 7.3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА НА МАКРО-і мікрорівнях, ЇЇ ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ
  Знання факторів та механізму їх впливу на прискорення НТП є основою для його управління. Але цього недостатньо. Для управління НТП необхідний комплексний підхід, тобто облік впливу всіх факторів. При цьому всі фактори необхідно ранжувати за силою впливу на НТП і враховувати в першу чергу ті з них, які чинять найбільш істотний вплив. Насамперед держава на основі
 4. 7.5. МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ НТП НА ЕКОНОМІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ
  Відомо, що НТП найістотнішим чином впливає на економічні і соціальні процеси в суспільстві, але механізм цього впливу в науковій літературі досліджений недостатньо. У загальному плані прискорення НТП створює кілька видів ефектів: економічний, ресурсний, технічний, інформаційний та соціальний (рис. 7.7). Рис. 7.7. Види ефектів НТП Економічний ефект. Впровадження нової техніки і
 5. 7.6. ВПЛИВ НТП НА ЯКІСТЬ І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  З переходом економіки РФ на ринкові відносини актуальність проблеми підвищення якості продукції в усіх галузях народного господарства істотно зросла. Це пов'язано з багатьма обставинами. По-перше, якість вітчизняної продукції у багатьох випадках не відповідає сучасним вимогам, і вона не є конкурентоспроможною на світовому ринку. По-друге, прискорення НТП
 6. 7.8. ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ НТП НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Зарубіжна і вітчизняна практика вже давно довела, що підприємства, особливо великі та середні, не можуть розраховувати на успіх без систематичного прогнозування і планування НТП. В цілому прогнозування являє собою науково обгрунтоване передбачення розвитку соціально-економічних і науково-технічних тенденцій. Науково-технічний прогноз - обгрунтована імовірнісна оцінка
 7. 8.4. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  На кожному підприємстві на якість продукції впливають найрізноманітніші чинники, як внутрішні, так і зовнішні. До внутрішніх факторів належать такі, що пов'язані зі здатністю підприємства випускати продукцію належної якості, тобто залежать від діяльності самого підприємства. Вони численні, і їх доцільно класифікувати в наступні групи: технічні, організаційні,
 8. 9.3. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ, інвестиційна привабливість та інвестиційну діяльність
  Процес інвестування - це складний багатогранний процес , на який впливає безліч факторів, що мають важливе наукове і практичне значення. З практичної точки зору знання таких факторів, механізму їх впливу на інвестиційну діяльність та ефективність інвестицій є основою для розробки науково обгрунтованої інвестиційної політики та більш ефективного управління інвестиційним
 9. 9.4. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
  Важливим важелем впливу на підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання й економіку країни є інвес-тіціонная політика держави. З її допомогою держава непо-безпосередніх може впливати на темпи та обсяги виробництва, рівень інфляції, прискорення НТП, зміна структури суспільного виробництва та вирішення багатьох соціальних проблем. Аналіз показав, що в науковій
 10. 9.5.2. Методи фінансування інвестицій
  Слід розрізняти поняття «джерела фінансування інвестицій» і «методи фінансування інвестицій». Джерела фінансування інвестицій - це кошти, які можуть використовуватися в якості інвестиційних ресурсів. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестицій-онного процесу. У науковій та навчальній літературі
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка