ГоловнаЕкономікаМіжнародна економіка → 
« Попередня Наступна »
А. І. Дралін С. Г. Міхньова. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, 2006 - перейти до змісту підручника

Питання 2. Світовий ринок товарів


Традиційною і найбільш розвинутою формою МЕВ є зовнішня торгівля товарами
Основной понятійний апарат Ц Термін Характеристика Зовнішня торгівля Торгівля однієї країни з рештою світу Міждержавна, взаємна, двостороння торгівля Торгівля між двома країнами Міжнародна або світова торгівля Торгівля між усіма країнами світу. Сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що представляє собою сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн світу Товари торгуються
(tradable goods) У міжнародній торгівлі - товари, реалізуючи-мі на зарубіжних ринках Товари неторгуємой
(nontradable goods) У міжнародній торгівлі - товари, що не реалі-вуються на зарубіжних ринках Умови торгівлі
(terms of trade, terms of sale) Показник, що характеризує умови, які складаються для зовнішньої торгівлі країни або групи країн на світовому ринку, і представ-ляющий собою співвідношення індексів експорт-них та імпортних цін:
У = Ix / Imx 100%.
Визначає купівельну спроможність експорту країни або групи країн, тобто кількість товарів, яке може бути імпортовано на отриману ними експортну виручку. Зростання індексу умов торгівлі свідчить про поліпшення ситуації для країни на світовому ринку, і, навпаки, його зменшення свідчить про її погіршення
Міжнародна торгівля складається з двох зустрічних потоків: Експорт Продаж товару, що передбачає його вивіз з країни Імпорт Купівля товару, що передбачає його ввезення в країну За прийнятими у світі стандартам статистики міжнародної торгівлі ключовим моментом, для визнання торгівлі міжнародної (продажу товару - експортом, покупки - імпортом) є факт перетину това-ром митного кордону держави. При цьому міняє товар власника чи ні - не має значення. Наприклад, якщо обладнання передається американської компанією своєму російському філії, то перетин кордону буде вважатися експортом для США та імпортом для Росії, хоча власником товару залишилася американська компанія. Зовнішньоторговельний оборот Характеризує участь окремої країни в міжна-рідний торгівлі і підраховується як сума стоїмо-ки обсягів експорту та імпорту Зовнішньоторговельне сальдо Характеризує збалансованість зовнішньої торгівлі окремої країни і підраховується як різниця вартісних обсягів експорту та імпорту. Правіше-ня обсягу експорту товарів над обсягом імпорту забезпечує країні активне торгове сальдо (поло-жительность сальдо ТБ). Якщо обсяг імпорту більше, ніж обсяг експорту, має місце пасивний торговий баланс (негативне сальдо ТБ) Обсяг світової
(міжнародної)
торгівлі Характеризує сукупний обсяг міжнародної торгівлі всіх країн світу. Підраховується як обсяг світового експорту (оскільки експорт однієї країни є імпортом іншої, то підсумовування світового обсягу експорту та імпорту призвело б до повторного рахунку) Як правило, підраховується в цінах ФОБ в доларах Обсяг
міжнародної
торгівлі
номінальний Вартість міжнародної торгівлі, виражена в одній валюті (зазвичай в доларах США) в поточних цінах Обсяг
міжнародної
торгівлі
реальний Номінальний обсяг міжнародної торгівлі, пере-лічений в постійні ціни за допомогою обраного дефлятора 2) Основні тенденції в розвитку світового товарного обігу пов'язані з НТП.
НТП обумовлює:
1) Високу динаміку міжнародної торгівлі, випереджальну зростання промислового і с / г виробництва;
швидке оновлення товарної номенклатури міжнародної торгівлі, що знаходить прояв у великому числі принципово нових товарів, переважно продукції наукомістких галузей, сфери високих технологій (лазерна техніка, швидкодіючі ЕОМ, обладнання для АЕС тощо);
різке прискорення морального старіння багатьох товарів, стискає до межі «цикл життя продукту», при цьому «відмирання» певних вузлів та елементів найчастіше йде в прихованій формі і часом несподівано призводить до загибелі цілих поколінь машин та обладнання;
поглиблення МРТ , спеціалізації виробництва, яка досягає особливо широких масштабів у машинобудуванні. У результаті різко зростає обмін вузлами, деталями, компонентами, часто виготовленими на підприємствах різних країн;
зниження енерго-і матеріаломісткості виробництва, впровадження прогресивних методів обробки первинної сировини, ресурсозберігаючих технологій;
зміна форм зв'язку між продавцем і покупцем, широке поширення завчасного довгострокового узгодження поставок між підприємствами. Міжнародні організації класифікують, кодують і систематизують товари:
для обліку та спрощення процедур перетину митних кордонів країн;
для статистики міжнародної торгівлі.
У РФ діє Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД).
ТН ЗЕД - единообразная класифікація та кодування товарів.
ТН ЗЕД Росії заснована на Гармонізовану систему опису та кодування товарів (ГС - Harmonized Commodity Description and Coding System, Harmonized System). ГС є визнаною в світі системою класифікації товарів, прийнятої в США, Європейському Союзі.
Живі тварини ...
У ГС і ТН ЗЕД усі товари розбиті на 21 групу, деякі з них наведені праворуч, а також на розділи, групи, підгрупи, позиції і підпозиції (усіх кілька тисяч)
Продукти рослинного происхо-ждения.
Жири та олії. X. Паперова маса.
Чорні та кольорові метали.
Машини.
XXI. Твори мистецтва.
Для цілей міжнародної статистики використовується більш укрупнена угруповання товарів за Стандартної міжнародної торгової класифікації (СМТК) ООН (Standart Internation Trade Classification) або за Класифікатором товарів за укрупненими економічним угрупованням (КУЕГ) ООН (Classification by Broad Economic Categories - BEC). 0. У класифікаторі СМТК усі товари розбиті на 10 груп
Продовольчі товари та живі тварини.
Напої і тютюн.
Сировина непродовольче, крім палива.
Мінеральне паливо ...
Жири.
Хімічні продукти.
Оброблені вироби.
Машини, обладнання та транспортні засоби.
Різні готові вироби.
Інші товари 1. У класифікаторі КУЕГ усі товари розбиті на 7 груп
Продовольчі товари, напої (і сировинні товари).
Промислове сировина (непродовольче).
Паливо і мастила.
Машини. (Крім засобів транспорту).
Транспортні засоби.
Споживчі товари.
Інші товари. За КУЕГ сировинні товари - це продукти с / г, лісового господарства, рибальства та полювання або будь-які корисні копалини, вартість яких лише незначною мірою залежить від обробки. Характерна риса міжнародного ринку товарів - збільшення частки продукції обробної промисловості і, в першу чергу, машинобудування;
скорочення частки сировинних товарів, при зростанні частки палива Порівняння темпів зростання реального ВМП та міжнародної торгівлі товарами за останні 10 років ХХ в. за останні 5 років ХХ в. ВМП Світова торгівля товарами 3,25% 6,82% 3,86% 7,32% Тобто торгівля товарами зростає в 2 рази більше ви-сокімі темпами, ніж ВМП
Рівновага на світовому ринку товарів
Світовий ринок будь-якого товару може бути представлений як взаємодія попиту та пропозиції суб'єктів двох і більше країн, що приводить до рівноваги. Спрощений приклад такої рівноваги для двох країн А і В за відсутності транспортних витрат і митних тарифів наведений на малюнку 2.2. P Da
Sa P
P Db Sb Експорт
та / - \ Di Si '/ V Pw V Імпорт> Л < ******* >>> б
Обсяг світової Q торгівлі б) світовий ринок
б
а) внутрішній ринок країни А в) внутрішній ринок країни В Рис . 2.2 Рівновага на світовому ринку: P - ціна, Q - кількість (обсяг) товару; D - попит; S - пропозиція; a, b - позначення приналежності до країн; i, w - позначення світового ринку. Дужками позначені
обсяги експорту, міжнародної торгівлі, імпорту
Транспортні витрати (ТІ) і митний тариф (ТТ) змінюють обсяги торгівлі (рис. 2.3). P Da
Sa
ТІ + ТТ

P
Pw 'Pw "
Db Sb
а) внутрішній ринок країни А
в) внутрішній ринок країни В
Q
Рис. 2.3 Зміна обсягів торгівлі на світовому ринку під впливом ТТ і ТІ
Q
ТІ + ТТ - транспортні витрати (ТІ) і митний тариф (ТТ); Pw'' - ціна експорту; Pw'-ціна імпорту Висновок
На мікрорівні міжнародна торгівля вигідна ефективному виробнику. А споживачеві? - Не завжди - тільки при неефективному національному виробнику
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 2. Світовий ринок товарів "
2.3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА підприємницької діяльності та ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
 1. Держава для виконання своїх функцій і регулювання економіки використовує як економічні (непрямі), так і адміністративні (прямі) методи впливу на підприємницьку діяльність й економіку країни шляхом видання та коригування відповідних законодавчих актів і постанов, а також шляхом проведення певної економічної політики. Світовий досвід країн з розвиненою
  18.1. СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ , НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЦІЛІ ОЦІНКИ
 2. З переходом економіки Росії на ринкові відносини став розвиватися і ринок нерухомості як складова і істотна частина загального ринку. Нерухоме майно відіграє особливу роль в економічній та соціально-культурного життя будь-якого суспільства, виступаючи як найважливішого економічного ресурсу і граючи роль тієї просторової середовища, в якій здійснюється будь-яка людська діяльність.
  1.1. Розвиток вітчизняного підприємництва
 3. Давньоруська держава утворилася в 882 г . багато в чому завдяки зароджується підприємницькому духу східних слов'ян. Перша держава (Русь) об'єднало понад 200 дрібних слов'янських племен, а також деякі фінно-угорські та литовсько-латиські племена. Основними чинниками виникнення давньоруської держави були військовий і торговий. Слов'янське населення, освоюючи среднерусскими
  2.5. Регіональні підприємницькі мережі: бізнес-центри, бізнес-інкубатори
 4. Питанням розвитку підприємництва надається велике значення в рамках регіональної політики підтримки підприємництва та розвитку його відповідної інфраструктури. Зокрема , формуються мережі регіональних і міських бізнесцентров, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів, і т. п., які можуть надавати реальну консультативну, інформаційну, навчальну, кадрову та інші види
  4.3. Етика і культура в підприємництві
 5. Етіка21 - система норм поведінки і обов'язків людей по відношенню один до одного і суспільству в цілому. Етика ділових відносин - це система універсальних і специфічних моральних вимог і норм поведінки, що реалізуються у професійній діяльності. В неї входять:? етична оцінка внутрішньої і зовнішньої політики комерційної організації;? моральні принципи членів комерційної організації;
  СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
 6. Соціальна політика є одним з найважливіших направле-ний державного регулювання економіки. Вона - органі чна частина внутрішньої політики держави, спрямована на забезпечення благополуччя та всебічного розвитку його громадян і суспільства в цілому. Значимість соціальної політики определя ється її впливом на процеси відтворення робочої сили, підвищення продуктивності праці,
  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
 7. Ринкові відносини передбачають функціонування підприємств і організацій різних форм власності. У конкурентній боротьбі на ринках беруть участь на рівних підставах акціонерні, орендні, приватні, державні підприємства. Власність представляє форму відносин між людьми з приводу привласнення матеріальних благ, і особливо при присвоєнні коштів, факторів виробництва. Форми
  антимонопольної політики
 8. Основні Підприємницька діяльність на товар-напрямку ном ринку має дві тенденції, характери-антимонопольної зуется двома способами досягнення успіху, політики отримання найбільшого прибутку. Перша тен денція виявляється в тому, що підприємці вступають в кон-куренції за ринок збуту, замовлення споживачів і тому стре мятся поліпшувати якість продукції, розширювати асортимент,
  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
 9. Будучи найважливішою складовою частиною управління територі-ального соціально-економічного розвитку, державне регулювання розвитку регіонів грунтується на спеціальних закономірності розвитку і розміщення продуктивних сил. Саме закономірності розміщення продуктивних сил оп-ределяют найбільш загальні відносини між продуктивними силами і територією. Особливо велику роль
   ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
 10.   Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
  Сфера материального производства - важнейший объект го-сударственного регулирования. К сфере материального произ водства относится совокупность отраслей, производящих сред ства производства и предметы потребления. В отраслях матери ального производства создается новая стоимость продукции (про мышленность, сельское хозяйство, строительство и др.) или уве личивается стоимость ранее произведенного
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка