Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
В. І.Кушлін. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ, 2005 - перейти до змісту підручника

Запитання і завдання

1.Учений-економіст Ірвінг Крістол (США) заявив: "Усі чаші керівники вищої ланки називають себе "менеджера мі", а іноді навіть "професійними менеджерами". Але, якщо це дійсно так,., то їм здорово переплачують ". Чому так думає І.Крістоль? Чому так високо (у порівнянні з іншими співробітниками фірм) оплачуються керівні працівники фірм у країнах "ринкової економіки". Примітка. Відповіді будуть порівнюватися з відповідями І.Кріс-толю. 2. Фірми А і Б випускають жіночі літні туфлі однієї і тієї ж моделі з однієї сировини і продають їх на одному і тому ж ринку. Сформована ціна у 2000 р. становила 3000 руб. за пару туфель даної моделі. Фірма "А" в 2001 р. використала тради ційних технологію, організацію виробництва, менеджмент і маркетинг. Комерційна собівартість виробництва на фірмі "А" склала 2500 руб. Продаючи туфлі по 3000 руб., Фірма реалізувала в 2001 р.
7000 пар туфель. Фірма "Б" ис користувався інноваційні маркетинг, менеджмент, нову технологію виробництва. Внаслідок цього комерційна се собівартість вироблених туфель склала 2000 руб. У 2001 р. їй вдалося реалізувати 13000 туфель. Податок стягується з да них фірм в 2001 р. склав 30% від отриманого прибутку. Порів ните загальну масу підприємницького доходу, отриману фірмами в 2001 р. від виробництва даної моделі туфель. 3. Підприємництво успішно розвивається в умовах вільного ринкового господарювання, коли держава не втручається в оперативну господарську діяльність підприємницька структур. У той же час в країнах ринкової економіки в тій чи іншій мірі розвивається і державних валют венное підприємництво. Як дозволяється це протиріччя? Які форми вирішення даного протиріччя Ви могли б запропонувати при формуванні державного підпри-німательства в Російській Федерації? 4.
У Росії існує суперечлива думка з приводу пільг у сфері оподаткування та кредитування предпринима тва. Які стимулюючі ефективне предпринима тельство пільги, що не завдають шкоди доходам дер жавного бюджету, Ви могли б запропонувати при раціоналізації систем оподаткування та кредитування в нашій країні. 5. Назвіть закони та інші нормативно-правові акти, вича необхідно прийняти законодавчими органами суб'єктів незалежно ектов РФ при створенні сприятливого правового середовища для раз витія підприємництва в регіонах. 6. Які напрями вдосконалення механізму під тримки малого підприємництва Ви могли б запропонувати для підвищення ефективності підприємницької діяль ності в рамках малих підприємств? © Половінкін П.Д., 2002
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Запитання і завдання"
 1. Запитання і завдання
  1.Какие нові сфери, напрямки освоєння і масштаби природокористування в останні роки з'явилися у суспільства і стали предметом управління державою? 2. Як змінюється держава в Росії і в світі? Як глобаль ний ринок впливає на зміни,? 3. Поясніть зв'язку між стійким розвитком і природо-користуванням. У чому переваги Росії? 4. Розкрийте форми і методи
 2. Запитання і завдання
  Оберіть правильний, на Ваш погляд, варіант відповіді. 1. Ринкова інфраструктура надає послуги а) на стадії виробництва, б) на стадії обміну; в) на стадії споживання; г) на всіх трьох стадіях. 2. Регулююча функція ринкової інфраструктури зак Лючано а) у розподілі товарно-матеріальних ценнос тей, б) в організації еквівалентного обміну; в) в поддержа нии збалансованості попиту та
 3. Запитання і завдання
  1.Какие об'єкти (блоки) входять до складу державного сектора економіки? 2. Чому держсектор економіки прийнято називати сектором, що виробляють "суспільні блага" або сектором "соціаль ного благополуччя"? 3. У чому принципова відмінність унітарного підприємства від федерального казенного підприємства? 4. Які органи організують управління державним сектором на макрорівні?
 4. Запитання і завдання
  1.Когда виникла система соціального партнерства: а) в кон це XIX - початку XX століття? б) в 20-і рр.. XX століть, після обра-тання МОП? в) в 60-і рр.. XX століть? 2. Чи вірні наступні твердження (так / ні)? Соціальне партнерство - це процедура укладення кол колективних договорів і угод. Соціальне партнерство - це переговори між найманими працівниками та роботодавцями при
 5. Запитання і завдання
  1.Перечислите за ступенем значущості види доходів робіт ника. 2. Що необхідно зробити (державі, керівників регіонів, підприємств і т. д.), щоб підвищити воспроизвод-ственную і стимулюючу роль оплати праці? У чому протиріччя між встановленням гарантований них тарифних ставок (окладів) і механізмом формування фондів оплати праці підприємств і як їх дозволити? 3. Яку форму,
 6. Запитання і завдання
  1.Какие галузі та види діяльності відносяться до соціаль ної сфері? Виберіть правильну відповідь: освіта, культура, охорона здоров'я; наука; торгівля, громадське харчування; зв'язок, транспорт; житлово-комунальне господарство; заня тость населення, соціальне забезпечення; промисловість, сільське господарство. 2. Який шлях розвитку найбільш прийнятний для РФ? Виберіть правильну відповідь: шлях
 7. Запитання і завдання
  Обгрунтуйте Вашу думку. В якій країні структура валового продукту АПК ефект і внее? У яких напрямках її необхідно вдосконалювати в Рос оці з метою підвищення стійкості відтворення в АПК? Які пріоритетні напрямки державного регулювання вання Ви запропонували б при цьому? 2. Розрахуйте коефіцієнт еластичності між попитом на національному ринку і ціною на яловичину, якщо:
 8. Запитання і завдання
  1.Чи є товарна спеціалізація регіону обязатель вим умовою формування промислової політики Рос оці? 2. На який період доцільно розробляти примушує ленну політику? 3. Що є економічною основою промислової по літики держави в ринкових умовах: а) ефективність підприємства; б) ефективність регіону; в) ефективність го сударства? 4. У чому виражаються основні
 9. Запитання і завдання
  1.Государственная науково-технічна політика є: а) частиною соціально-економічної політики; б) самостоятель ної політикою. Виберіть правильну відповідь і дайте коротке обгрунтування. 2. Підготовка нового знання, інновації для використання у відтворенні конкретних споживчих вартостей здійснюється в ході процесів. Поставте вірні ключові слова. З.Что таке науково-технічний
 10. Запитання і завдання
  1.Дайте характеристику основних груп терріторільно-просторових факторів стосовно до певного регіону (за особистим вибором). 2. Назвіть основні компоненти сучасної регіо ної політики в Російській Федерації. 3. Які критерії необхідно використовувати для офіційного визнання того чи іншого територіально-просторового освіти Російської Федерації як