Головна
ГоловнаЕкономікаМіжнародна економіка → 
Наступна »
А. І. Дралін С. Г. Міхньова. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, 2006 - перейти до змісту підручника

ВСТУП


Курс «Міжнародні економічні відносини» (МЕВ) входить до Державного освітній стандарт вищої професійної освіти за спеціальністю «Світова економіка »(М., 2000 р.). Для студентів, що навчаються за спеціальністю «Світова економіка» (код 080102), курс МЕВ відноситься до числа спеціальних дисциплін і грунтується на раніше вивчених студентами предметах, таких як «економічний-ська теорія», «Макроекономіка», «Світова економіка». Курс є основою для вивчення дисциплін спеціалізації, що вивчаються студентами спеціальності «Світова економіка» - «Економіка зовнішньоекономічних зв'язків», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Міжнародні валютно-кредитні відносини», «Міжнародні аспекти інтелектуальної власності».
Відповідно до навчального плану підготовки фахівців вивчення дисципліни здійснюється на другому курсі в 4 семестрі і включає в себе лекції, роботу на семінарських заняттях, написання і захист курсової роботи, здачу іспиту, а також самостійну роботу студента : вивчення літератури, написання доповідей, виконання домашніх завдань.
Формами контролю та оцінки засвоєння матеріалів даного курсу є:
домашнє завдання - форма поточного контролю;
доповіді - форма поточного контролю за написанням курсової роботи;
контрольні та самостійні роботи - форма проміжного контролю;
іспит - форма підсумкового контролю, зміст якого визначається програмою курсу «Міжнародні економічні відносини», представленої в відповідному розділі цього посібника;
захист курсової роботи - форма підсумкового контролю самостійної роботи студента над курсовою роботою.
Остаточна оцінка знань студента з курсу «Міжнародні економічні відносини» визначається викладачем і заноситься в залікову книжку і екзаменаційну відомість у вигляді двох оцінок - як сукупний результат поточної роботи студента протягом семестру і відповіді на іспиті і як результат виконання та захисту курсової роботи.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. ВСТУП
  На захист Ч. Беккаріа Алессандро і Пітра Веррі опуйнкомім> 1765 i. "Нотатки та зауваження на книгу, озамаеленную" Про злочини і покарання "> відповідь на різкі оЛіненія проти Ч. Беккаріа і нею кніiі ченця Ф. Факіші. ЯД бично люди ввіряють турботи про найважливіші Правоположенія, що регулюють їх повсякденне життя, власному здоровому глузду або віддають на відкуп тим, чиїм інтересам суперечить
 2. XXVII М'ЯКІСТЬ ПОКАРАНЬ
  Однак хід моїх думок відволік мене від предмета моїх досліджень, і я поспішаю до нього повернутися. Не в жорстокості, а в неминучості покарання полягає один з найбільш ефективних способів попередити злочину. А як наслідок цього, і в пильності влади, і в строгості невблаганних суддів, яка, однак, лише при м'якому законодавстві стає корисною чеснотою. Неминучість
 3. 3.4. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  З 1 січня 1995 набув чинності новий Цивільний кодекс Російської Федерації (перша частина), що закладає правові основи господарювання для суб'єктів ринкової економіки, які стали більш продуманими і конкретними, що усувають багато протиріч, що мали місце в чинному законодав-тсл'стве, а також враховують традиції вітчизняного правопорядку і сучасний світовий досвід. Цього
 4. 3.5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, І
  Наявність різних організаційно-правових форм господарювання, як показала світова практика, є найважливішою передумовою для ефективного функціонування ринкової економіки в будь-якій державі, в тому числі і в Росії. У ДК РФ зафіксовані різні форми господарювання, кожна з яких має свої особливості, переваги, недоліки і право на життя. Розглянемо сутність кожної з них
 5. 7.7. ВПЛИВ НТП НА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
  НТП найістотнішим чином впливає на ефективність виробництва: рентабельність, продуктивність праці, матеріаломісткість, фондовіддачу та ін Основою для матеріалізації НТП є інвестиції, а точніше, капітальні вкладення. Реальні інвестиції на підприємстві в основному спрямовуються: на реконструкцію і технічне переозброєння виробництва; розширення діючого підприємства;
 6. 8.4. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  На кожному підприємстві на якість продукції впливають найрізноманітніші чинники, як внутрішні, так і зовнішні. До внутрішніх факторів належать такі, що пов'язані зі здатністю підприємства випускати продукцію належної якості, тобто залежать від діяльності самого підприємства. Вони численні, і їх доцільно класифікувати в наступні групи: технічні, організаційні,
 7. 8.5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  На якість продукції, як зазначалось раніше, впливають багато факторів, і всі їх необхідно враховувати при вирішенні проблеми підвищення якості продукції на підприємстві, тобто вирішення цієї проблеми вимагає комплексного підходу. Вперше такий підхід був здійснений в 60-і рр.. на підприємствах м. Саратова, де була запроваджена так звана система БІП-система бездефектного виготовлення продукції.
 8. 11.6. ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (цеху, дільниці), МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ
  Найважливішою характеристикою потенційних можливостей і ступеня використання ОПФ є виробнича потужність ділянки, цеху, підприємства. Під виробничою потужністю розуміється максимально можливий річний (добовий) обсяг випуску продукції при заданих номенклатурі і асортименті з урахуванням найкращого використання всіх ресурсів, наявних на підприємстві. Виробнича потужність
 9. 11.7. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Нараховувати амортизацію в Росії стали в XIX в., а законодавчо це було оформлено тільки в 1898 р. в Положенні про державний промисловий податок Під амортизацією в той час розуміли «суму, що служить для покриття, зменшення і навіть знецінення вартості машин, заводських будівель і пр.». Ці суми трактувалися Положенням як відрахування з валового доходу і не підлягали обкладанню промисловим
 10. 1 січня .9. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Поліпшення використання основних засобів відображається на фінансових результатах роботи підприємства за рахунок; збільшення випуску продукції; зниження собівартості; поліпшення якості продукції; зниження податку на майно та збільшення чистого прибутку. Покращення використання основних засобів на підприємстві можна досягти шляхом: звільнення підприємства від зайвого устаткування, машин та інших